Hlavné menu

26.05.2023

Akčný plán zabezpečí komplexnú podporu pre včasnú intervenciu a starostlivosť o deti v ranom veku a ich rodiny

Koordinácia a spolupráca medzi jednotlivými rezortmi a subjektami dokáže zabezpečiť komplexný vývin a sociálne začlenenie detí do siedmich rokov veku a ich rodín do spoločnosti. Vyplýva to z plánu Národnej stratégie rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti 2022-2030, ktorý schválila vláda SR. Podľa ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soni Gaborčákovej, tento akčný plán má za cieľ, aby každé dieťa a jeho rodina dostali včas komplexnú a kvalitnú pomoc.
 

Dlhodobým cieľom stratégie je posilniť inkluzívny prístup všetkých detí, ktoré potrebujú pomoc pri plnom rozvoji vývinového potenciálu, vrátane detí so zdravotným postihnutím či sociálne znevýhodneným a ich rodinám. Aby pomoc bola adresovaná včas, kvalitne, intenzívne a koordinovane s ohľadom na dlhodobo priaznivý vplyv na vývin dieťaťa.

Stratégia má prispieť k zvyšovaniu kvality života detí a ich rodín, rozvoju služieb zameraných na túto cieľovú skupinu, ich dostupnosť a udržateľnosť najmä v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, či sociálneho začlenenia. Časový harmonogram je nastavený do roku 2030.

„Počas mojej praxe som sa prioritne zameriavala na včasnú intervenciu. Cesta dieťaťa bola nastavená tak, že sa nám v systéme deti strácali. Cieľom tohto akčného plánu je dosiahnuť, aby každé dieťa a jeho rodina dostali včas komplexnú a kvalitnú pomoc,“ uviedla na rokovaní vlády ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková.

Akčný plán má za úlohu zabezpečiť realizáciu opatrení v prospech detí v ranom veku. Aktuálne Slovensko nedisponuje takou kapacitou, aby sa takáto pomoc dostala ku každému včas. Je potrebné posilniť systémy podpory a pomoci.

Ako doplnila ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny: „V rámci akčného plánu sa musíme zamerať aj na výstavbu a modernizáciu jaslí, posilnenie kapacít z radov zamestnancov, podporiť ich vo vzdelávaní a nastaviť proces odmeňovania tak, aby bolo pre nich motivujúce odovzdávať svoje skúsenosti v oblasti včasnej intervencie a ranej starostlivosti najzraniteľnejším.“

Na realizáciu konkrétnych opatrení je vyčlenených takmer 58 miliónov eur. Na výstavbu a modernizáciu zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je určených celkovo 33 miliónov eur. Ďalších takmer 28 miliónov eur bude smerovať na podporu aktivít spojených so zvyšovaním kvality služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti naprieč rezortmi práce, školstva a zdravotníctva a ďalších príslušných subjektov.

Členovia pracovnej skupiny, ktorá vznikla so zámerom prípravy tejto stratégie a následne akčného plánu, nastavujú jednotlivé kroky tak, aby sme ich do roku 2030 zaviedli do praxe a dosiahli tak spoločný a koordinovaný systém včasnej intervencie a ranej starostlivosti pre deti a ich rodiny.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk