Hlavné menu

30.08.2022

Plníme záväzok pre zabezpečenie komunitnej starostlivosti pre naše najzraniteľnejšie skupiny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR postupne realizuje svoj záväzok na zmenu starostlivosti o ľudí so zdravotným znevýhodnením, dlhodobo chorých a seniorov. Vďaka reformám v oblasti sociálnych služieb a finančným možnostiam z Plánu obnovy a odolnosti napĺňame Vládou SR prijatú Národnú stratégiu deinštitucionalizácie sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti na roky 2022-2026. Cieľom je vytvoriť adekvátne podmienky pre vznik nových zariadení sociálnych služieb, ktoré prijímateľom ponúkajú život v komunite v podobe rodinného bývania. Takéto prostredie prináša lepší a kvalitnejší život, v mnohých prípadoch aj nové možnosti pre pracovné či sociálne začlenenie.
 

Zámerom deinštitucionalizácie v oblasti sociálnych služieb je vytvoriť podmienky na poskytovanie sociálnych služieb na komunitnom princípe, aby mohol človek čo najdlhšie zotrvať vo svojom prirodzenom prostredí. Znamená to prednosť v poskytovaní terénnych a ambulantných sociálnych služieb (napr. denný stacionár, opatrovateľská služba) pred pobytovou formou v závislosti od individuálnych potrieb. Pre prijímateľov sociálnych služieb (seniori, ľudia so zdravotným postihnutím, ľudia s mentálnym postihnutím) to zase znamená napĺňanie ich potrieb a podmienok na nezávislý život.

Deinštitucionalizácia v prvom rade prináša zmenu poskytovania danej sociálnej služby a tá vychádza predovšetkým z prístupu zamestnancov k prijímateľom. Nové komunitné služby prispievajú k tomu, aby si klienti vytvárali priateľské kontakty aj blízke sociálne siete. Budovanie nových kapacít v podobe rodinného bývania im takýto priestor poskytujú.

Na základe vlastných skúseností o tom vedia v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec , ktoré je zapojené do procesu prechodu z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú starostlivosť.

Riaditeľ zariadenia Mgr. Tibor Veres vyjadril presvedčenie, že proces deinštitucionalizácie nie je len o stavbách, ale najmä o postojoch. Zmena postojov zamestnancov, postupné zapojenie prijímateľov do života komunity a tiež zmena postojov samotných obyvateľov obce im priniesla inú kvalitu života. Ukázalo sa, že človek s inými alebo špecifickými potrebami nie je žiadnou hrozbou pre komunitu. Skôr naopak - svojou aktívnou účasťou v spoločenskom živote pozitívne ovplyvňuje myslenie ľudí a stáva sa prirodzenou súčasťou komunity, v ktorej zvláda rôznorodé činnosti. Nové bývanie v rôznych lokalitách rovnako prináša silnejšie osobné kontakty a väzby.

Ministerstvo práce realizuje v oblasti deinštitucionalizácie národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných tímov (NP DI PTT). Prostredníctvom neho ponúka akreditované vzdelávanie a odborné konzultácie v oblasti poskytovania sociálnych služieb na komunitnej úrovni, podporu pri začleňovaní klientov a ich uplatnenie v novom rodinnom prostredí. Do projektu sa zapojilo už 93 zariadení sociálnych služieb.

„V týchto zariadeniach sa realizuje vstupný monitoring a hodnotenie pripravenosti, tiež akreditované vzdelávanie zamerané na riadenie prechodu z poskytovania inštitucionálnych na komunitné sociálne služby. Zamestnancom zariadení sociálnych služieb poskytujeme podporu od partnerov projektu vo forme konzultácií pri tvorbe transformačného plánu. Tie sú zamerané na zmeny prostredia zodpovedajúce princípom univerzálneho navrhovania (Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania STU), na aktivizáciu a zamestnávanie (Slovenská únia podporovaného zamestnávania) a sociálne služby (Rada pre poradenstvo v sociálnej práci). Všetko pod dohľadom Implementačnej agentúry Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,“ vysvetľuje doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD., člen expertného tímu národného projektu (expert pre sociálne služby).

Nové finančné možnosti pre zmeny v oblasti poskytovania sociálnych služieb prináša Plán obnovy a odolnosti - konkrétne Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť.

Ide o sériu reforiem a postupných krokov, ktoré sú orientované na samotného prijímateľa sociálnych služieb v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami SR. Patria k nim nový zákon o inšpekcii v sociálnych veciach, reforma posudkového systému, reforma financovania sociálnych služieb, podpora budovania nových komunitných služieb a reforma zákona o sociálnych službách. Spoločným cieľom je zmena v poskytovaní sociálnych služieb a ich financovaní.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci Plánu obnovy a odolnosti zabezpečuje obsahovú a projektovú prípravu.

V spolupráci s Fakultou architektúry STU už pripravilo konkrétne architektonické štúdie pre projekty z financovania Plánu obnova a odolnosti SR, aby tak žiadateľom zjednodušilo a sprístupnilo požadované podmienky pre výstavbu takýchto budov. T zv. katalóg architektonických štúdií prináša jednotlivé typy štúdií pre ambulantné služby, nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest a sociálno-zdravotné zariadenia s kapacitou do 30 miest. Riešenia nových objektov komunitného typu v rodinnom prostredí musia zabezpečovať účelovosť, kvalitu a efektivitu sociálnych služieb. Samozrejmosťou sú všeobecné technické požiadavky aj pre osoby s nepriaznivým zdravotným stavom. Nechýbajú podmienky energetickej úspornosti a tepelnej ochrany zariadení.

Konkrétne: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obnovy-odolnosti/vyzva-predkladanie-projektovych-zamerov/katalog-architektonickych-studii/

Plán obnovy a odolnosti počíta s rozšírením kapacít pobytových služieb komunitného charakteru a zdravotno-sociálnych nízkokapacitných zariadení a tiež kapacít ambulantných služieb. Tento cieľ je dôležité naplniť aj s ohľadom na starnutie obyvateľov Slovenska a výraznou preferenciou starostlivosti v domácom (prirodzenom) prostredí.

Základné informácie o Národnom projekte DI PTT :

https://npdi.gov.sk

Expertný tím Národného projektu DI PPT:

https://npdi.gov.sk/expertny-tim-narodneho-projektu/index.html?csrt=9909561562884000963

Viac k Plánu obnovy a odolnosti SR: Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť:

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obnovy-odolnosti/komponent-13-dostupna-kvalitna-dlhodoba-socialno-zdravotna-starostlivost/

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk