Hlavné menu

16.11.2022

Poskytovateľom sociálnych služieb pomôžeme s úhradami faktúr za energie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytne ďalšiu jednorazovú finančnú pomoc poskytovateľom sociálnych služieb. Dotácia na inflačnú pomoc má pomôcť s úhradami zvýšených prevádzkových nákladov v dôsledku rastu miery inflácie a s tým spojených cien energií. Inflačná pomoc zároveň prispeje k udržateľnosti a dostupnosti poskytovaných sociálnych služieb.
Dotácia pre poskytovateľov sociálnych služieb predstavuje balík inflačnej pomoci vo výške takmer 20 miliónov eur.
 

Najnovšie nariadenie vlády smeruje ku všetkým poskytovateľom sociálnych služieb – verejným aj neverejným, ktorí sú zastúpení vo všetkých regiónoch. Dotácie sú určené rovnako zariadeniam s ambulantnou aj pobytovou formou poskytovanej sociálnej služby (zariadenia podmienené odkázanosťou, služby krízovej intervencie, služby na podporu rodiny s deťmi), pričom nárok na inflačnú pomoc majú aj podporné sociálne služby a sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií.

„Ako sme už viackrát sľúbili, prichádzame s ďalšou inflačnou pomocou pre fungovanie sociálnych služieb. Je dôležité, aby jednotliví poskytovatelia posielali svoje žiadosti na ministerstvo práce prostredníctvom zverejneného formuláru na našom webe. Moji kolegovia ich čo najskôr spracujú a peniaze vyplatíme do konca tohto roka. Dobrou správou je, že tieto dotácie môžu poskytovatelia využiť na pokrytie rastúcich nákladov na prevádzku svojich zariadení až do 31. marca budúceho roka. K dispozícii je balík takmer 20 miliónov eur a dotácia sa pohybuje v priemere 200 eur na jedného klienta. Verím, že aj takto pomôžeme sociálnym službám ako celku, aby sme zachovali predovšetkým ich kvalitu a dostupnosť pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc,“ uviedol Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dotácia je určená na konkrétne miesto v zariadení, ktoré musí byť zapísané v registri sociálnych služieb. Jej výška sa odvíja od druhu a formy poskytovanej sociálnej služby (ambulantná alebo pobytová), v prípade podporných služieb, kde sa kapacita nesleduje, ide o paušál stanovený na klienta alebo službu.

Diferencovane určená výška dotácie pre príslušné druhy sociálnych služieb, resp. druhy zariadení sociálnych služieb a jej väzba na počet miest, resp. určený paušál na sociálnu službu vychádza z odlišnej povahy a charakteru jednotlivých druhov sociálnych služieb a cieľových skupín osôb, pre ktoré sú určené. To sa premieta aj do rozdielnych prevádzkových nákladov pri ich poskytovaní.

Poskytovateľ sociálnej služby musí žiadosť o dotáciu na inflačnú pomoc spolu s požadovanou prílohou doručiť ministerstvu práce, sociálnych vecí do 2. decembra 2022. Vzor žiadosti aj s podmienkami jej poskytnutia zverejní ministerstvo práce na svojom webovom sídle do 7 dní od účinnosti nariadenia vlády.

Podmienkou pre poskytnutie dotácie je, že sa sociálna služba začala poskytovať najneskôr od 1. januára 2022. Rovnako, obsadenosť miest v zariadení sociálnej služby musí byť minimálne 50 percent z registrovanej kapacity.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí rodiny je balíkom inflačnej pomoci pripravené podporiť vyše 40-tisíc klientov v ambulantných zariadeniach a viac ako 47-tisíc klientov, ktorým sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby. Treťou dôležitou skupinou sú podporné sociálne služby, kam patria práčovne, jedálne, strediská osobnej hygieny. Dotácia je určená aj na podporu subjektov, ktoré poskytujú sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, sociálne služby s využitím telekomunikačných technológií.

Všetky podrobnosti k nariadeniu vlády SR nájdete na:

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27836/1

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk