Hlavné menu

19.02.2024

Príspevok pre obce a samosprávne kraje na aktiváciu nezamestnaných bude pokračovať

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo projekt Podpora udržania pracovných návykov – PUPN 2, ktorý je pokračovaním končiaceho projektu Podpora udržania pracovných návykov - PUPN. Zabezpečí kontinuálne pokračovanie podpory ľudí bez práce pri zvyšovaní zamestnateľnosti, udržiavaní pracovných návykov a rozvoji zručností prostredníctvom vykonávania menších prác pre obec alebo samosprávny kraj.
 

Projekt Podpora udržania pracovných návykov – PUPN 2 sa spustí od apríla tohto roka. Cieľom je podpora zamestnateľnosti, udržiavania pracovných návykov a rozvoja zručností uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom menších prác pre obec alebo samosprávny kraj.

„Ide o aktiváciu ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní a zároveň poberajú dávku v hmotnej núdzi. V rámci tohto projektu budú vykonávať menšie práce a zveľaďovať svoju obec alebo mesto a zároveň si pestovať pracovné návyky a svoje zručnosti, aby boli pripravení na pracovný trh. Chceme aktivovať 15-tisíc ľudí a aktivačný príspevok bude vo výške 86, 80 eur. Takže takýto človek si môže popri dávke v hmotnej núdzi prilepšiť a získať aj aktivačný príspevok.

Náš hlavný cieľ je, aby každý človek, ktorý môže pracovať, aj pracoval. Príspevok vyplatíme aj žiadateľom, teda obciam a VÚC na pracovné pomôcky, ktoré budú potrebovať. Vyčlenili sme na to celkom 2,6 milióna eur a projekt potrvá 9 mesiacov - od 1. apríla do konca tohto roka. Očakávame, že uspokojíme všetkých oprávnených žiadateľov,“ spresnil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú v rámci projektu pokračovať v poskytovaní príspevku obciam a samosprávnym krajom na aktivačnú činnosť nezamestnaných, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi alebo sú členmi domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

„Ďakujeme za spoluprácu, ktorá je veľmi otvorená a dynamická, a aj toto je príkladom toho, že naše požiadavky boli vypočuté a sú riešené. Bola to požiadavka komory obcí a miest a sme veľmi radi, že dlhodobo nezamestnaní budú môcť byť aktivovaní. Aby tak mali pracovné návyky, aby sme mali krajšie a čistejšie mestá a pomohli všade tam, kde je to potrebné. Budú to určite stovky miest a obcí po celom Slovensku, ktoré tento projekt využijú aj s príchodom letnej turistickej sezóny,“ doplnil Jozef Božik, predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS)

Momentálne je príspevok poskytovaný v rámci končiaceho projektu Podpora udržania pracovných návykov – PUPN. Aj v novom projekte sa bude príspevok vyplácať na základe žiadosti. Žiadosti môžu podávať obce, samosprávne kraje, ako aj ich rozpočtové a príspevkové organizácie, od prvého marca. Prácu uchádzačov o zamestnanie môžu využiť na rôzne účely, napríklad pri zlepšovaní životného prostredia, poskytovaní sociálnych služieb či podpore vzdelávania a voľnočasových aktivít detí.

Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších prác pre obec či samosprávny kraj bude aj naďalej slúžiť na pokrytie nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie, či úhradu časti ďalších nákladov súvisiacich s vykonávaním práce. Nezamestnaný môže vykonávať prácu nepretržite najviac deväť kalendárnych mesiacov, a to v rozsahu 16 až 20 hodín týždenne. V takom prípade je výška príspevku 18,84 eura mesačne na jedného uchádzača o zamestnanie. Samotný uchádzač o zamestnanie, ktorý poberá dávky v hmotnej núdzi, alebo je členom domácnosti poberajúcej pomoc v hmotnej núdzi, má po odpracovaní 64 hodín aktivačných prác mesačne nárok na aktivačný príspevok vo výške 86,80 eura.

Aktivační pracovníci pomáhajú mestám a obciam rôznymi spôsobmi. Udržiavanie poriadku na verejných priestranstvách je iba jedným z nich. Uchádzači o zamestnanie sa v rámci aktivačných prác podieľajú na príprave kúpalísk na sezónu, ako to býva napríklad v prípade prírodného kúpaliska Delňa v Prešove. Vo všeobecnosti ich samosprávy využívajú pri príprave ako aj v priebehu realizácie najrôznejších spoločensko-kultúrnych a športových podujatí, pri organizovaní občianskych hliadok, či asistentských prácach na školách a v školských jedálňach. Často pomáhajú pri drobných stavebných prácach. V Sabinove aktivační pracovníci vymaľovali priestory Centra sociálnych služieb a všetky zábradlia popri tamojších cestách, vďaka čomu mesto významne ušetrilo.

„Pre nezamestnaných je tento projekt príležitosťou dostať sa k zaujímavej, obohacujúcej práci, ktorou pomôžu svojej obci, svojim najbližším spoluobčanom a možnosťou pohnúť sa v živote vpred. Pre samotné obce predstavuje projekt prostriedok na efektívne pokrytie nejednej potreby. Pri vhodnom využití môže projekt priniesť veľa dobrého pre všetky zúčastnené strany,“ zhodnotil generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy. Dodal, že informácie o projekte budú od marca zverejnené na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Do končiaceho projektu Podpora udržania pracovných návykov – PUPN bolo od jeho začiatku až do konca januára 2024 zapojených 28 313 uchádzačov o zamestnanie. Najviac, až 4 267 ich bolo evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili obciam a samosprávnym krajom viac ako 1,45 milióna eur v rámci príspevkov na aktivačnú činnosť.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk