Hlavné menu

20.11.2023

PVV: Sociálne spravodlivý štát pre ľudí od narodenia až po dôstojnú starobu

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš definoval kľúčové priority v oblasti sociálnej politiky a zamestnanosti. Programové vyhlásenie vlády sa v sociálnej oblasti zameriava na riešenie výziev, ktorým čelí Slovensko, vrátane prehlbujúcej sa chudoby, sociálnemu vylúčeniu znevýhodnených skupín, nerovnomernému vývoju pracovného trhu a slabnúcej ochrane rôznych foriem zamestnávania. Rezort práce si stanovil za cieľ dosiahnuť udržateľný rast kvality života všetkých občanov s dôrazom na solidaritu a motiváciu v rámci rodín a medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva. Minister zdôraznil, že starostlivosť o starších a zdravotne znevýhodnených si vyžaduje strategické zmeny, aby účinnejšie zodpovedala ich potrebám.
 

„Teší ma, že ministerstvo práce je prioritou tejto vlády a som spokojný so sociálnou oblasťou v programovom vyhlásení. Naším záväzkom je vytvoriť silný a sociálne spravodlivý štát, v ktorom bude stredobodom pozornosti človek od narodenia až po dôstojnú starobu. Štát, ktorý garantuje pomoc komunitám a ľuďom, ktorí to potrebujú. Som presvedčený, že komplexné opatrenia, ktoré sme predstavili, prinesú reálnu zmenu a zlepšia kvalitu života našich občanov,“ uvádza minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Medzi hlavné opatrenia na zlepšenie kvality života seniorov patrí zavedenie 13. dôchodku vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok. Vláda si uvedomuje výzvy spojené s náhlymi výkyvmi inflácie,

preto je dôležité minimalizovať negatívne dopady vysokých cien aj prostredníctvom skutočného a spravodlivého 13. dôchodku. V rámci sociálnej politiky vláda plánuje zlepšiť kvalitu života seniorov aj prostredníctvom systematickej podpory ich združení. Týmto spôsobom sa bude aktívne podporovať sociálna integrácia seniorov a posilňovať ich hlas v spoločnosti.

Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala prijať opatrenia, aby výška minimálnej mzdy bola na úrovni 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve v prípade, ak nedôjde k dohode sociálnych partnerov. Tieto opatrenia majú zabezpečiť minimálnu mieru finančnej istoty pre pracujúcich.

Ďalším avizovaným krokom v sociálnej oblasti bude úprava konceptu životného minima. Zmeny majú zabezpečiť, aby životné minimum skutočne zodpovedalo minimálnym výdavkom na základné životné potreby. Súčasťou zmien bude aj príspevok na bývanie ako samostatnej dávky. Podľa ministra práce úpravy umožnia poskytnúť pomoc v hmotnej núdzi na základe princípov adresnosti, subsidiarity a zahrnutia ochranných a motivačných prvkov. Nový prístup nezahŕňa len finančnú podporu, ale aj komplexnú ponuku služieb, ktoré majú za cieľ ochrániť jednotlivcov a rodiny pred rizikom chudoby. Navrhované zmeny budú podporovať aktívnych jednotlivcov a rodiny v ich úsilí vymaniť sa z chudoby a viesť dôstojný a plnohodnotný život.

Pozornosť chce vláda venovať aj téme podpory rodín s cieľom posilniť hodnoty spojené s rodinou a vytvoriť prostredie, kde sa mladí ľudia budú chcieť usadiť a budú môcť plnohodnotne pôsobiť na Slovensku.

V oblasti zamestnanosti chce vláda prijať sériu opatrení zameraných na výrazné zlepšenie pracovných podmienok a zabezpečenia dôstojnej práce pre všetkých. Medzi prioritami je aj obmedzenie nočnej práce, nadčasových hodín a eliminácia nedobrovoľných živností alebo jednoosobových firiem. Vláda SR má tiež ambíciu využívať potenciál sociálnej ekonomiky ako nástroja regionálneho rozvoja, spoločenskej integrácie a zvýšenia atraktivity života v menej rozvinutých regiónoch.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk