Hlavné menu

25.05.2023

Rodičovský príspevok aj pre rodičov detí, ktoré neprijali v spádových materských školách

Rodičia detí vo veku od 3 do 6 rokov majú nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. Platí to v prípadoch, ak ich dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov. Opatrenie je súčasťou schválenej novely zákona o rodičovskom príspevku. Rodič požiada o rodičovský príspevok na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta bydliska. Príspevok sa poskytuje len počas školského roka.
 

Novela zákona o rodičovskom príspevku (zákon č.571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku) uľahčuje situáciu rodičom, ktorých dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov. Ide o materskú školu, ktorej povinnosťou je následne prijať dieťa aj na povinné predprimárne vzdelávanie.

Rodič má nárok na rodičovský príspevok v rovnakej výške, v akej ho poberal do troch rokov veku dieťaťa. Jeho minimálna výška predstavuje 301 eur, ak rodič nepoberal materské. V prípade, že sa mu vyplácalo materské, je výška rodičovského príspevku 412,60 eur.

Príspevok sa poskytuje vždy na školský rok, teda od 1. septembra do 31. augusta. Napríklad, ak rodič v mesiaci máj 2023 požiada o prijatie dieťaťa do materskej školy a v priebehu mesiaca jún 2023 dostane negatívne rozhodnutie, môže si požiadať o rodičovský príspevok. Nárok naň mu vzniká od 1. septembra 2023. Žiadosť o rodičovský príspevok môže rodič podať kedykoľvek počas školského roka. Rozhodnutie o neprijatí do spádovej materskej školy však nesmie byť staršie ako 12 mesiacov.

Ak rodič dieťaťa spĺňa podmienky a preukáže sa rozhodnutím o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy, ktoré mu bolo vydané v júni 2022, a zároveň sa mu nepodarí dieťa umiestniť do spádovej materskej školy ani v školskom roku 2023/2024, musí preukázať toto rozhodnutie do konca augusta 2023. Nemusí však už podávať novú žiadosť. Kontinuálne pokračuje v poberaní rodičovského príspevku, ak sa preukáže negatívnym rozhodnutím. Povinnosť opätovne doložiť rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy na konci školského roka, teda do 31. augusta, musí splniť ten rodič, ktorému ani v ďalšom školskom roku nebolo pridelené miesto.

Rodičovi vzniká nárok na rodičovský príspevok po splnení vyššie uvedených podmienok aj vtedy, ak pracuje a dieťa umiestni v súkromnej materskej škole. Výška príjmu rodiča pri poberaní tohto príspevku nie je nijako rozhodujúca.

Výnimkou, kedy nie je možné poberať rodičovský príspevok na dieťa, ktoré z kapacitných dôvodov neprijali do spádovej materskej školy je, ak sa rodič stará o ďalšie dieťa vo veku do 3 rokov, V tomto prípade nárok na rodičovský príspevok vzniká len raz, teda ho môže poberať len na jedno z detí.

V prípade, že sa rodičovi podarí umiestniť dieťa do inej materskej školy, ktorej zriaďovateľom je územná samospráva, je povinný oznámiť to do 8 kalendárnych dní na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Nárok na rodičovský príspevok mu následne zaniká.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk