Hlavné menu

30.09.2022

Sociálny čin roka opäť ocenil ľudskosť a pomoc druhým

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj tento rok ocenilo tých, ktorí svojou ľudskosťou a nadštandardným úsilím pomáhali v skvalitňovaní sociálnych služieb, či výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ocenenia Sociálny čin roka minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR odovzdáva od roku 2003. Tento rok minister Milan Krajniak udelil 27 ocenení tým, ktorí si zaslúžia našu pozornosť a uznanie za svoju humánnosť a ochotu obetavo pomáhať zraniteľným ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.
 

Ocenenie Sociálny čin roka je morálne ocenenie, ktoré minister práce, sociálnych vecí a rodiny udeľuje v troch kategóriách - Ocenenie za Sociálny čin roka, Ocenenie zamestnancov oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce a Ocenenie zamestnancov Centier pre deti a rodiny. Prvých šesť ocenení v kategórii Sociálny čin roka 2021 odovzdal predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak udelil 17 ocenení v ďalších dvoch kategóriách a štyri špeciálne pre kolektívy oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a vedenie úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré pôsobia v Humennom a Snine, Košiciach, Michalovciach a Trebišove. „Situácia na východnom Slovensku je dlhodobo špecifická a prinášanie riešení je o to náročnejšie. Napríklad počas „covidového“ obdobia vykonávali všetci zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny svoju prácu v náročných podmienkach a aj nad rámec svojich pracovných povinností. Promptne reagovali na situáciu a svoje odborné skúsenosti, ale aj sociálne cítenie využili na pomoc všetkým, ktorých pandémia zasiahla. Začiatkom tohto roka však boli kolegyne a kolegovia z východnej časti Slovenska postavení pred novú situáciu – postarať sa o množstvo detí z Ukrajiny, ktoré prichádzali bez sprievodu zákonných zástupcov vo dne i v noci. Vo vypätej a emocionálne náročnej situácii riešili okamžité umiestnenie dieťaťa do bezpečia a zároveň aj poskytnutie krízovej intervencie. Svoju podporu a riešenia prinášali i matkám s deťmi. Tým sa len potvrdilo, že kolegovia z oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately považujú podanie pomocnej ruky za samozrejmosť a morálnu povinnosť,“ ocenil minister Milan Krajniak.

Za sociálny čin sa považuje mimoriadne humánna a originálna aktivita pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu obyvateľstva (deti, starší ľudia, ťažko zdravotne postihnutí, marginalizované skupiny obyvateľstva a pod.). Ministerstvo prijímalo nominácie na ocenenie jednotlivcov či kolektívy zo strany verejnosti do 6. júna 2022. Zaslané nominácie vyhodnocovala odborná komisia, ktorá posudzovala najmä efektivitu, kreativitu a adresnosť činností, kvalitu poskytovaných služieb a mieru vplyvu na zlepšenie životnej situácie občanov.

Zásady pre udelenie ocenenia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za významnú pomoc rodinám a za sociálny čin roka zasady-udelenie-ocenenia.pdf (gov.sk)

Zoznam ocenených:

Ocenenie Sociálny čin roka za rok 2021:

Vladimír Borák z Ráztočna

Je konateľom mestskej obchodnej spoločnosti Hater-Handlová, s.r.o., ktorá sa po 22 rokoch pôsobenia pretransformovala na sociálny podnik, kde ťažko zdravotne postihnutí našli svoje uplatnenie. Sú zapojení do všetkých činností firmy - od zvozu a triedenia odpadu, cez stavebné práce, prípravu kompostu, až po skrášľovanie mesta zveľaďovaním mestskej zelene. Podnik aktuálne zamestnáva viac ako 100 ľudí z toho vyše 30 je zo skupiny znevýhodnených.

Kolektív Dobrovoľnej civilnej ochrany, Malacky

Zástupcovia občianskeho združenia Stanislav Pešek a Juraj Janček

Od začiatku pandémie sa združenie zapájalo do činnosti v prvej línii, dobrovoľníci pôsobili na hraničných priechodoch, letiskách, nemocniciach, skrátka všade tam, kde to bolo potrebné. Zabezpečovali chod karanténneho zariadenia Družba v Bratislave a Kunovo v Senici. V roku 2021 pomohli aj susedom v Českej republike pri odstraňovaní následkov tornáda. Od začiatku vojny na Ukrajine distribuujú humanitárny materiál na hranice a aj na území Ukrajiny. Združenie zabezpečuje tiež chod zariadenia na dočasné ubytovanie odídencov v Bratislave a Trenčíne. Dobrovoľníci za celé obdobie činnosti združenia odpracovali už viac než 33 000 hodín.

Rastislav Hochman z Veľkého Medera

V Spoločnosti Úsmev ako dar začínal ako dobrovoľník pred 20 rokmi. V zariadení pre mladých dospelých z detských domovov v Dunajskej Lužnej pomáhal organizovať voľnočasové a vzdelávacie aktivity, tábory a víkendové pobyty pre deti z Centier pre deti a rodiny (CDR). Keďže tiež vyrastal v Centre pre deti a rodiny veľmi dobre vie, čo deti a mladí dospelí potrebujú. Podáva pomocnú ruku, odovzdáva rady všetkým, ktorí po odchode z centra o to stoja. Mladým dospelým sprostredkúva prácu, bývanie, učí ich finančnej gramotnosti, ale hlavne je ich „anjelom strážnym“. Ako kvestor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave bol pri budovaní rôznych zariadení pre rodiny s deťmi, ktoré by sa inak ocitli na ulici. Vďaka svojim skúsenostiam a charizme je výrazným motivátorom a pozitívnym vzorom najmä pre mladých, ktorým má vždy čo ponúknuť.

Richard Kopún z Piešťan

Zakladateľ Slovenskej chránenej dielne v Piešťanoch, ktorý stojí na jej čele od roku 2007. V súčasnosti je dielňa pretransformovaná na registrovaný sociálny podnik s viac než 42 zamestnancami, z toho 34 je zdravotne znevýhodnených.

Prvých zamestnancov prijal už v roku 2008 a ich počet sa zvyšoval. Jeho prioritou je systematický rozvoj a udržanie zamestnania pre všetkých, ktorí majú záujem pracovať. Výroba je rozdelená do viacerých divízií: grafické služby, potlač a výroba, krajčírska dielňa, cukrárenská výroba, montážna dielňa, ručná kreatívna výroba a baliaca dielňa. Podnik aktuálne investuje do rozvoja spracovania textilu.

Samaria, o.z. Hlohovec

Zástupkyne občianskeho združenia Jana Hrotíková a Kamila Poláčiková

Občianske združenie bolo založené v roku 2011 s cieľom pomáhať núdznym ľuďom postaviť sa na vlastné nohy, integrovať rizikové skupiny, podporovať a presadzovať postoje humanizmu, vzájomnej tolerancie a ochoty spolupracovať. Združenie sa zameriava na duchovnú a materiálnu podporu rôznych vekových a sociálnych skupín - mladých dospelých, starých, chorých, osamelých. V roku 2021 zabezpečovalo aktivizačnú službu pre rodiny s deťmi, ktorá bola poskytovaná konzultačnou a poradenskou formou. Podarilo sa nájsť prácu dlhodobo nezamestnanej matke, ďalšej rodine združenie zabezpečilo postele do nového bývania. Počas roka 18 rodín dostávalo pravidelnú potravinovú pomoc, drogériu a ošatenie, 15 detí si prevzalo kompletnú výbavu do školy, pripravili aj výbavičku pre bábätká. Počas letných prázdnin sa venovali príprave detí na predprimárne a primárne vzdelávanie formou hier a rôznych aktivít. V čase uvoľnenia opatrení prebiehal pravidelný program komunitného centra s deťmi i rodičmi. Centrum môže poskytovať pomoc vďaka dobrovoľníkom, ktorí týmto ľudským a užitočným spôsobom trávia svoj voľný čas.

Monika Szatványiová zo Zdoby, okres Košice-okolie

Je ďalším stelesnením altruizmu, empatie, láskavosti a záchrany detí. 12 rokov pracovala v Spoločnosti Úsmev ako dar ako sociálny pracovník a lektor programu PRIDE na zvýšenie rodičovských zručností. Ostatné dva roky sa venuje sprevádzaniu rodín v systéme dostupného sociálneho nájomného bývania.

Jedným z mnohých kazuistických prípadov, kde zabránila najhoršiemu, je súrodenecká skupina, z ktorej 3 stredoškoláčky boli vystavené násiliu a zrejme aj sexuálnemu zneužívaniu zo strany biologických rodičov. Našla im bezpečný domov bez toho, aby došlo k umiestneniu detí do ústavnej starostlivosti. Dvoch mladších súrodencov sa jej podarilo zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti ich najstaršej sestre, ktorá je aktuálne študentkou vysokej školy. Tento bezpečný domov sa stal aj miestom stretávania s ich najmladším súrodencom, zvereným do starostlivosti starej mamy. Len vďaka jej obrovskému ľudskému úsiliu, sieťovacími schopnosťami a s pomocou kolegov sa jej podarilo túto súrodeneckú skupinu dlhodobo zastabilizovať.

Ocenenia v kategórii Zamestnanci oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za rok 2021:

Gabriela Cehulová z Kežmarku

Práci s osudmi detí sa venuje viac ako 30 rokov. Je vynikajúcou odborníčkou, vzbudzuje uznanie, rešpekt a obdiv aj u mladších kolegov, ktorým je oporou. V kariére sa stretla s množstvom prípadov, za zmienku stojí prípad rodičov alkoholikov a ich 4 maloletých detí. Individuálny prístup, ľudskosť, empatia, trpezlivosť, vytrvalosť a predovšetkým viera pani Cehulovej v dobré konce rozhodli o tom, že deti ostali s otcom a svojou starou mamou, a teda v prirodzenom rodinnom prostredí.

Lenka Durschmiedová z Čadce

Je vynikajúcou dlhoročnou pracovníčkou s takmer 30-ročnou praxou. Ochotne a trpezlivo pracuje s rodinami, kde chýbajú rodičovské zručnosti. Jej prioritou je, aby deti ostávali doma pri svojich rodičoch. Jej kolegyne popísali, že vždy ako prvá podáva pomocnú ruku. Aktívne a nad rámec svojich pracovných povinností organizuje zbierky pre klientov v ťažkej životnej situácii. Pomáha osamelým matkám a sociálne slabým rodinám s vybavením domácnosti, či zabezpečením obedov pre deti. Jej dlhoročné a všestranné skúsenosti z nej robia výnimočnú sociálnu pracovníčku so srdcom na správnom mieste.

Marcela Hajduková z Michaloviec

Je spoľahlivá terénna pracovníčka pre ohrozené rodiny, ktorá dokonale pozná rodinný systém, jeho fungovanie v prirodzených každodenných podmienkach. Zároveň je to vzácna kolegyňa, ktorá dokáže rodinu sprevádzať v procese pozitívnych zmien, dokáže včas rozpoznať a signalizovať neželané zmeny ostatným členom pracovného tímu, ktorí môžu nanovo nastaviť tzv. „ozdravný proces“ v rodine. Vďaka svojej neúnavnej práci priamo v rodinách udržiava ich funkčnosť z pohľadu bezpečného životného priestoru pre deti.

Vilma Haščáková zo Starej Ľubovne

Počas svojho doterajšieho pôsobenia prispela k zlepšeniu života mnohých detí, ktoré sa ocitli v krízovej situácii. Jej prvoradým záujmom je, aby deti mohli žiť v dôstojných podmienkach, v úplnej rodine s rodičmi. Láska k ľuďom, obetavosť, dobrosrdečnosť, profesionalita a zodpovedný prístup to sú jej hlavné devízy. Obdiv a uznanie svojich kolegýň a kolegov si získala najmä vďaka odbornosti a prístupu k riešeniu náročných situácií.

Eva Hurajtová zo Spišskej Novej Vsi

Podľa slov jej kolegýň a kolegov patrí k vzácnym ľuďom. Jej celoživotným poslaním nielen v práci, ale aj v súkromnom živote je pomáhať ľuďom v ťažkých životných situáciách a najmä deťom. Okrem svojej agendy sa angažuje aj v občianskom združení, kde poskytuje špecializovanú a odbornú pomoc ženám a deťom, ktoré zažívajú násilie. Svoje vedomosti a praktické skúsenosti vďačne odovzdáva kolegom i dobrovoľníkom. Aj po rokoch ju mnohé rodiny spontánne vyhľadávajú, čo svedčí o jej ľudských i odborných kvalitách. Charakterizuje ju vysoký morálny kredit, zmysel pre spravodlivosť a zodpovednosť, empatia, rešpekt voči ostatným a slušnosť.

Lucia Majdová z Dolného Kubína

V spolupráci so školou odhalila podozrenie na týranie 15-ročného chlapca zo strany otčima a začala intenzívne pracovať s rodinou. Väzba, rozvod, zverenie dvoch mladších detí do starostlivosti ich otca, výčitky týraného syna smerom k mame, ktorá nechcela vidieť násilie, reedukačné centrum. Aj tieto situácie boli súčasťou tohto životného príbehu. Nie je nič krajšie, ako pomôcť dieťaťu a jeho mame dostať sa na bezpečnú cestu životom. Pani Majdová mala jasný cieľ - zabrániť rozpadu vzťahu matky a syna. A vďaka svojim ľudským vlastnostiam, mravenčej práci a odbornosti to dokázala. Intenzívne rozhovory nasmerovali mladého muža späť k štúdiu, matka sa zamestnala a základom pre ich vzájomný vzťah sa stal rešpekt. To je len jeden z mnohých príbehov s dobrým koncom ktorého spolutvorcom je Lucia Majdová.

Jana Turáková z Trenčína

Patrí k výrazným osobnostiam oddelenia. Centrom jej pozornosti sú deti s výchovnými problémami, mladiství páchatelia, deti s duševnými poruchami, ale aj deti závislé na drogách, či alkohole. Jej prioritou je vyviesť ich z bludného kruhu a pomôcť pri začlenení sa do normálneho života. Presne vie, kedy ktorá organizácia môže byť nápomocná. Na regionálnej úrovni vytvorila sieť odborníkov, ktorí boli počas pandémie nápomocní pri poskytovaní krízovej intervencie pre maloletých. Osobne sa v tomto náročnom období zamerala najmä na pomoc pri zabezpečovaní hospitalizácie a poskytovanie krízovej intervencie pre deti. Formou sociálneho poradenstva pomáhala rodičom detí, u ktorých sa prejavili problémy v správaní. Empatia, ľudskosť, odbornosť, schopnosť získať si dôveru dieťaťa a nájsť riešenie vystihujú osobnosť Jany Turákovej.

Ocenenia v kategórii Zamestnanci centier pre deti a rodiny si za rok 2021:

Andrea Baranová z CDR v Kremnici

Ľudskosť a dlhoročné skúsenosti tejto sociálnej pracovníčky boli jej hnacím motorom pri riešení situácie sluchovo postihnutého Bryana s ľahkou mentálnou retardáciou, ktorého dlhé roky biologická rodina odmietala. Pani Baranová sa nevzdávala a vyvíjala enormné úsilie na sanáciu rodiny, ktorá nespolupracovala a odmietala akúkoľvek aktivitu zo strany centra. Vďaka jej zanietenosti sa však podarilo zorganizovať emotívne stretnutie v mieste bydliska. Hoci rodina opätovne odmietala svojho syna, pani Baranová sa nevzdávala, situácia sa zlepšovala, stretnutia sa predlžovali a nakoniec Bryana rodina prijala.

Jana Bieliková Gáborová z CDR Tŕnie

Ako profesionálny náhradný rodič sa starala o dve mladšie deti zo 4-člennej súrodeneckej skupiny. Dvoch starších súrodencov si brávala na víkendy a prázdniny a navštevovala s nimi biologickú rodinu. Vybudovali si dôverný vzťah a v júni 2020 premiestnili do jej starostlivosti aj dve staršie deti. Biologickej rodine pomáhala aj s materiálnym zabezpečením a povzbudzovala pri zvládaní problémov. Veľkou mierou prispela k tomu, že vo februári 2021 sa deti vrátili do prirodzeného rodinného prostredia.

Branislav Božek z CDR Domov nádeje Prešov

Je aj vedúcim Domu Charitas, koordinátorom Resocializačného systému Cesta k Domovu a vedúci Resocializačného strediska Domova nádeje. Je pracovitý, trpezlivý, láskavý človek a otec veľkej rodiny. V komunite je autoritou a pevným vzorom. Takto ho vnímajú jeho najbližší. V Gréckokatolíckej charite pracuje 22 rokov a ako vedúci zariadenia pôsobí 15 rokov. Je dôležitým členom kolektívu, terapeutického tímu, pracujúceho so závislými mužmi nad 18 rokov, ktorým pomáha vrátiť sa k plnohodnotnému životu. Dlhodobo bol nositeľom myšlienky založiť centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom pre ženy. Vďaka jeho nasadeniu a vytrvalosti sa táto jeho vízia stala realitou. 1. januára 2022 bolo otvorené centrum s názvom Dom sv. Faustíny vo Svidníku, aby ženy v núdzi mohli nájsť svoje bezpečné útočisko a cestu k nezávislému životu.

Kvetoslava Jaššová z CDR Anjelik Sečovce

Aj ona patrí k tým, ktorí primárne zasvätili svoj život pomoci deťom v núdzi. V minulosti pracovala ako profesionálny náhradný rodič, neskôr prešla na pozíciu sestry. Napriek tomu má silnú vzťahovú väzbu s Kristiánom, ktorého mala v starostlivosti 7 rokov. Kristián trávi všetky sviatky a významné životné situácie s ňou a jej rodinou. Vedie ho, pomáha mu začleniť sa do života a finančne podporuje. K jeho 18-tym narodeninám mu celá rodina zaplatila prvý pobyt pri mori. Jej osobnosť je vzácna a výnimočná, mimoriadne obetavá a empatická. V CDR sa stará o ťažko postihnuté deti a pomáha im s láskou zvládať ich údel.

Monika Jezerčáková z CDR Poprad

Sociálna pracovníčka, ktorá sa vždy angažuje srdcom, a to aj nad rámec svojich povinností. Je súčasťou mnohých príbehov, avšak za všetky spomeňme aspoň jeden z nedávnej minulosti, kedy rodine dala príležitosť zvýšiť bezpečnosť a kvalitu života. So zanietením jej vlastným riešila situáciu matky s 8 deťmi bez otca, ktorí žili v nevyhovujúcom príbytku a dlhmi s neprimeranými úrokmi. Do riešenia situácie zapojila obecný úrad, ktorý zabezpečil maringotku, prijateľný splátkový kalendár, poskytol kontakt na otca detí a ten začal posielať aspoň nepravidelné platby ako výživné. Vďaka pani Jazerčákovej majú deti strechu nad hlavou, môžu navštevovať školu a rodina sa momentálne stabilizuje.

Všetky skúsenosti naplno využíva aj pri Národnom projekte Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v CDR Poprad.

Andrea Jurišová z CDR Pečeňady

Už takmer 20 rokov pomáha deťom s návratom do ich biologických rodín. Minulý rok, spolu s odborným tímom, odprevadila do biologickej, či náhradnej rodiny až 21 detí. Tento úspech dosiahla v zložitom období pandémie. Okrem toho nasadzovala vlastné zdravie, ochotne testovala dospelých i deti na covid 19 a v čase nedostatku personálu ochotne zastúpila kolegov. Bez váhania a ochotne je vždy k dispozícii pri riešení akútnej situácie. Vďaka svojim odborným schopnostiam a osobnostným kvalitám je uznávanou predsedníčkou sekcie sociálnych pracovníkov Trnavského kraja vo Fóre riaditeľov a zamestnancov detských domovov. V rámci členstva v pracovnej skupine stojí pri vytváraní Štandardov plánovania adaptácie dieťaťa pred a po príchode do náhradnej starostlivosti a spolupodieľala sa na úprave právnych predpisov. Svoje skúsenosti, individuálny prístup a organizačné schopnosti využíva aj v rámci koordinácie ambulantnej a terénnej sociálnej práce ambulancie CDR v Pečeňadoch.

Zdenko Michalides z CDR Liptovský Hrádok

Od roku 1999 pôsobí ako riaditeľ CDR a zároveň je predsedom Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov. Podľa slov jeho nominanta si ocenenie zaslúži za dlhodobú spoluprácu pri realizácii spoločných projektov ministerstva, ústredia a Fóra riaditeľov. Bez jeho nadšenia a osobného vkladu by tento rok nebolo možné zorganizovať už 7. ročník detského tábora DEDLANDIA. Je inšpirátorom a iniciátorom, ktorý prináša do tímu tvorivého ducha spolupráce. Jeho prínos pre rozvoj, vzdelanie a spokojnosť detí v centrách je nenahraditeľný.

Denisa Pecníková z CDR Banská Bystrica

Dlhodobo pôsobí v sociálnej oblasti, od roku 2013 ako sociálna pracovníčka v CDR. V minulom roku sa úspešne podieľala na sanácii 3 súrodencov smerom k matke. Správnou motiváciou a vďaka svojej húževnatosti dosiahla, že do 6 mesiacov si matka detí našla stabilné zamestnanie a vhodné bývanie, čím sa vytvorili podmienky pre krátkodobý pobyt detí. Nezištne pomáhala rodine aj pri plnení krátkodobých cieľov, poskytovala intenzívne sociálne poradenstvo osobne aj online. S rodinou sa stretáva a pomáha im naďalej. Nevzdáva sa a svoju energiu venuje aj tam, kde už nikto neverí v úspech. Rodinám pomáha bez predsudkov, s ľudským prístupom a odhodlaním.

Terézia Podolanová z CDR sv. Filipa Neriho Považská Bystrica

Pred 20-timi rokmi začínala ako dobrovoľníčka, neskôr sa stala odbornou pracovníčkou. Jej prioritou je pomoc opusteným, zanedbávaným a týraným deťom, ich matkám a rodinám v núdzi. Ako profesionálny rodič sa stará o 2 maloleté deti a v období sviatkov pripravuje slávnostnú atmosféru aj pre ich ďalších súrodencov. Okrem nich si nájde čas na pomoc osamelým tehotným ženám, matkám s deťmi, zdravotne a sociálne znevýhodneným ľuďom a v rámci spolupráce s neziskovými organizáciami v Rajci, ako projektová manažérka píše a koordinuje projekty zamerané na sociálne znevýhodnené skupiny. Založila spolu s ďalšími dobrovoľníkmi Farskú charitu v Rajci na pomoc núdznym. Taktiež spoluorganizuje zbierky materiálnej pomoci. Je láskavá, citlivá a ústretová žena s veľkým srdcom. Nezostáva nevšímavá voči ľuďom vo svojom okolí, o čom svedčia predovšetkým jej činy, ktorými napĺňa svoj život.

Soňa Zahornacká z CDR Prešov

Už 25 rokov je stálicou a oporou CDR v Prešove. Od roku 2014 sa stala koordinátorkou nového úseku a následne vedúcou úseku Centra podpory profesionálnych rodín. Ako skúsená sociálna pracovníčka poskytuje profesionálnym rodičom vysoko odbornú podporu a ľudské pochopenie. Jej doménou je podpora a poradenstvo pri návrate detí do biologických rodín, či pri prijímaní dieťaťa do náhradnej rodiny. Mentoruje zamestnancov centier prešovského a košického kraja, ktorí majú na starosti profesionálne rodiny. Pre svoje okolie je uznávanou autoritou, vzorom a úžasným človekom.

Špeciálne ocenenie:

Kolektívy oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a vedeniu úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré pôsobia v Humennom a Snine, Košiciach, Michalovciach a Trebišove

Za úrad práce v Humennom s pobočkou v Snine

  • Riaditeľka úradu Monika Chomová, riaditeľ odboru Michal Siska, vedúca oddelenia Petra Kisliková, vedúca pracoviska Snina Stanislava Gribaničová

Za úrad práce v Košiciach

  • Riaditeľ úradu Michala Michalova, vedúci oddelenia Karola Hertelýho.

Za úrad práce v Michalovciach

  • Riaditeľ úradu Daniel Tiža, riaditeľka odboru Lenka Chrobáková, vedúca oddelenia Svetlana Kertisová

Za úrad práce v Trebišove

  • Riaditeľ úradu Martin Dzielavský, riaditeľka odboru Mária Juhásová, vedúci oddelenia Oskar Suchoža.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk