Hlavné menu

28.07.2022

Štátna podpora investícií sa v najmenej rozvinutých okresoch zaplatí sama

V pokrízovom období, v rokoch 2013 až 2019, zažívala slovenská ekonomika dva protichodné trendy. Zatiaľ čo regióny západného Slovenska hlásili hospodársky rast a pokles nezamestnanosti, mnohé okresy na strednom a východnom Slovensku vykazovali iba pomalé zotavovanie sa z dopadov hospodárskej krízy. Výsledkom bolo iba mierne zmenšovanie existujúcich rozdielov medzi tzv. najmenej rozvinutými okresmi a ekonomicky rýchlejšie sa rozvíjajúcimi okresmi západného Slovenska. Tieto trendy sa odrazili aj v hodnotení Slovenska ako krajiny s jednými z najväčších regionálnych rozdielov v nezamestnanosti a príjmoch v OECD. Štúdia tohto obdobia Inštitútu sociálnej politiky „Ekonomická pomoc regiónom: priame a nepriame kanály” ukázala, že ekonomicky aj sociálne výhodným spôsobom ako tieto rozdiely trendy zvrátiť je štátna podpora investícii v najmenej rozvinutých okresoch.
 

Ktoré investície podporovať?

Štátne a štátom podporované investície v najmenej rozvinutých okresoch predstavujú jeden z možných nástrojov, ktoré môžu zmierniť dopady nepriaznivých trendov z minulých období. Na druhej strane je otvorená aj možnosť, že investície by bolo vhodnejšie podporovať už v rozvinutých okresoch a spoľahnúť sa na postupné presakovanie ich ekonomických efektov medzi blízkymi regiónmi. Analýza ISP ukazuje, že v období 2002 až 2019 miera nezamestnanosti po schválení dotácie na investičné projekty významne klesá predovšetkým v najmenej rozvinutých okresoch (NRO) a naopak v okresoch, ktoré nie sú NRO je dopad podpory na nezamestnanosť blízky nule. „Toto však neznamená, že sa investícia v rozvinutejšom okrese nemôže prejaviť pozitívne na iných dôležitých indikátoroch, akými sú výška mzdy, pridaná hodnota vykonanej práce, alebo aj spokojnosť s pracovnými podmienkami ,“ vysvetľuje Matěj Bělín z Inštitútu sociálnej politiky.

Pozitívny efekt investičnej pomoci v najmenej rozvinutých okresoch sa preukázal počas sledovaného časového horizontu do troch rokov od schválenia podpory a pretrval aj v nasledujúcom období. „Konkrétne, v NRO pozorujeme redukciu tempa rastu nezamestnanosti približne o 0,1 percentuálneho bodu za mesiac v nadväznosti na intervenciu, ktorá pretrváva 4 a viac rokov po nej. Naopak v ekonomicky rozvinutejších okresoch SR bol efekt investičnej pomoci na regionálnu nezamestnanosť malý až zanedbateľný,“ dodáva Bělín. Rovnako analýza nenašla v dátach dôkaz o výrazných medziregionálnych efektoch prelievania medzi okresmi. Inými slovami, vo všeobecnosti sa nemožno spoliehať na to, že investícia v jednom okrese pomôže znížiť nezamestnanosť v naviazaných okresoch.

Výsledky štúdie ukazujú, že náklady na menšie projekty (približne do 100 tisíc eur pomoci) sa môžu vrátiť už v priebehu prvého roka od intervencie a náklady na investície do stredne veľkých projektov (okolo 1 milióna eur) v stredne veľkých NRO (s populáciou okolo 40 tisíc obyvateľov a aktívnom veku) sa iba na odvodoch a DPH vrátia v priebehu prvých štyroch rokov.

Viac sa o zisteniach dočítate na stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Inštitútu sociálnej politiky: https://institutsocialnejpolitiky.sk/wp-content/uploads/2022/07/Ekonom_pomoc_regionom.pdf .

O Inštitúte sociálnej politiky

Inštitút sociálnej politiky je hlavný analytický a poradný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Venuje sa analýzam sociálnych politík, politík zamestnanosti a trhu práce, aby vláde aj širokej verejnosti prinášali spoľahlivé odporúčania, ktoré vedú k tvorbe kvalitných verejných politík.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk