Hlavné menu

31.01.2024

Výskum odhalil aktuálne formy rizík pre deti a mládež v online priestore

Nárast nenávistných správ, kyberšikanovania a témy sebapoškodzovania sú stále reálnejšie hrozby, s ktorými sa deti a mladiství v digitálnom prostredí stretávajú. Tieto závery vyplynuli z výskumu Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch, realizovaného na vzorke 1932 respondentov vo veku 9 až 17 rokov. Výskum bol zameraný na analýzu digitálnych obsahov, ktoré sú preberané deťmi a dospievajúcimi. Jeho hlavným zámerom bolo identifikovať a integrovať konkrétne opatrenia do stratégie Detstvo bez násilia pre všetky deti s cieľom čo najefektívnejšie eliminovať tieto potenciálne ohrozenia.
 

Výskum Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch realizovali výskumníci z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ich analýza obsahu v digitálnom priestore, vnímaného očami detí a dospievajúcich, sa zameriavala na otázky týkajúce sa rizík v online prostredí. Deti a mladí ľudia čelia rozličným výzvam, ktoré so sebou prirodzene prináša detstvo a dospievanie. Okrem hrozieb kyberšikanovania a sebapoškodzovania zaznamenal výskum aj výraznú prítomnosť odpovedí súvisiacich s nezdravým životným štýlom. Mladí respondenti sa nevyhýbali ani odpovediam k sexuálnemu obsahu v digitálnom priestore, či užívaniu návykových látok.

Digitálny priestor ako zdroj nenávisti a škodlivého obsahu

Deti poukazovali aj na to, ako ich ovplyvňujú situácie, ktoré nevedia samé vyhodnotiť. Zároveň nepociťujú dôveru od svojho okolia natoľko, aby sa zdôverili blízkej osobe. Odpovede na dané situácie preto hľadajú v digitálnom priestore, na internete. Ten sa stáva miestom, ktoré takmer všetci označili ako zdroj nenávistných správ napádajúcich určité skupiny alebo jednotlivcov kvôli individuálnej odlišnosti. V porovnaní s minulým rokom sa priama interakcia s podobným obsahom medzi respondentmi zvýšila až na 8 %, čo je oproti minulému roku o 2 % viac.

Druhou najviac diskutovanou témou spomedzi skúmaných nebezpečných obsahov sú stránky propagujúce anorexiu, bulímiu a návody, ako za krátky čas rapídne schudnúť . Takéto obsahy prijíma denne 5 % respondentov.

Otázky týkajúce sa telesného poškodzovania a ubližovania si priniesli znepokojujúce fakty. Až 4 % detí a dospievajúcich na dennej báze na internete vyhľadávajú obsahy s touto tematikou. Dokonca v témach týkajúcich sa spôsobov spáchania samovraždy vedú dievčatá.

Šikanovanie či kyberšikanovanie je častejšie u dievčat

9 % detí má minimálne raz týždenne osobnú skúsenosť so šikanovaním v priamom kontakte . V prípade kyberšikanovania (zasielanie nepríjemných správ) je to 6 %. Zo zistení vyplýva, že dievčatá boli obeťou kyberšikanovania častejšie ako chlapci. Najčastejšou formou kyberšikanovania je zasielanie hnusných a nepríjemných správ.

Hlavne pri negatívnych skúsenostiach je viac ako žiaduce, aby o nich dieťa mohlo a hlavne chcelo s niekým hovoriť. Viac ako tretina obetí online šikanovania sa s touto skúsenosťou nezdôveruje. Tí, ktorí prelomia túto bariéru, komunikujú so svojím rovesníkom (40 %) alebo priamo s jedným z rodičov (20 %).

Internet ako novodobá závislosť

Práve intenzívne používanie internetu môže viesť k budovaniu závislosti . Výskum ukázal, že až každý štvrtý mladý človek spĺňa aspoň jedno kritérium nadmerného používania internetu, ktoré smeruje k rozvoju závislosti.

Nástrahy, ktoré podporujú nezdravý životný štýl

Jeden z ďalších nepotešujúcich trendov medzi mladými je konzumácia energetických nápojov . Až 56 % respondentov uviedlo, že má s nimi priamu skúsenosť, pričom 10 % ich konzumuje na dennej báze. Čerstvým rizikom, ktoré sa objavuje medzi dospievajúcimi vo veku 11 až 17 rokov, je aj žuvací tabak . Ten denne požíva 5 % z opýtaných.

Zistenia výskumu zohľadní stratégia Detstvo bez násilia pre všetky deti

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch berie zapájanie sa detí do verejného života, zdieľanie ich návrhov, názorov a postrehov ako neoddeliteľnú súčasť pri podnikaní ďalších krokov, ktoré majú práve tieto negatívne skúsenosti eliminovať. Aj naďalej preto podporuje skutočnosť, že ak chce robiť niečo pre deti, musí to robiť s nimi. Stratégia Detstvo bez násilia pre všetky deti bude aj v tomto roku doplnená o konkrétne úlohy inšpirované zisteniami zo zrealizovaného výskumu.

Ďalšie zistenia a podrobnosti sú súčasťou výskumnej správy z roku 2023, ktorá obsahovo nadväzuje na výskumy z rokov 2021 a 2022: detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/8/vyskumna_sprava_2023-1.pdf

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk