Hlavné menu

05.10.2022

Zákon o inšpekcii v sociálnych veciach pomôže zlepšiť a skvalitniť poskytované služby

Nový zákon ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o inšpekcii v sociálnych veciach prináša efektívny dozor v sociálnych veciach aj adresné vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie povinností v tejto oblasti. Jeho znenie schválili poslanci NR SR. Po podpise prezidentky začne platiť 1. novembra 2022.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vytvára zákonom o inšpekcii v sociálnych veciach úplne novú právnu úpravu správneho dozoru v oblasti sociálnych vecí. Jeho hlavným cieľom je zvýšiť kvalitu poskytovanej sociálnej pomoci a zlepšovanie jej úrovne či bezpečnosti pre klientov odkázaných na pomoc.

Inšpekciu v sociálnych veciach bude vykonávať rezort práce prostredníctvom novovytvoreného špecializovaného útvaru inšpekcie v sociálnych veciach. Pracovať bude na základe nestrannosti, objektivity, samostatnosti, transparentnosti a nezávislosti s cieľom zefektívnenia výkonu dozoru a skvalitnenia poskytovanej pomoci. Dozorovať bude inštitúcie, ktoré poskytujú sociálne služby, vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako aj osoby, ktorým sa poskytujú finančné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, a to bez ohľadu na ich povahu, t.j. verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb či neštátne centrá pre deti a rodiny.

„Nastavenie objektívnych pravidiel a ich kontrola zabezpečí, že užívatelia týchto služieb dostanú to, čo za investované financie očakávajú v primeranej kvalite so zachovaním maximálneho bezpečia. Nový zákon predovšetkým jasne špecifikuje práva a povinnosti každého subjektu. Posilňujeme zabezpečenie kvalitných služieb pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov odkázaných na pomoc iných, či už ide o seniorov, osoby so zdravotným postihnutím alebo deti a ich rodiny, ktoré potrebujú odbornú pomoc,“ spresnil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Novovytvorený útvar inšpekcie by mal mať postupne do roku 2024 celkovo 180 zamestnancov, ktorí budú pôsobiť vo všetkých regiónoch. Okrem dozoru nad poskytovaním sociálnych služieb a vykonávaním opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bude v ich kompetencii aj kontrola účelnosti využívania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Podrobnosti k Zákonu o inšpekcii v sociálnych veciach :

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=1023

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk