Hlavné menu

25.11.2021

Zamestnávatelia si môžu odložiť odvody aj za november

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak presadil odloženie odvodov za november vo vládnom kabinete. Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávatelia si budú môcť požiadať o odklad odvodov do Sociálnej poisťovne aj za november 2021. Opatrenie rezortu práce, ktoré ma zmierniť ekonomické dopady na odvádzateľov poistného, reflektuje na nepriaznivý vývoj pandemickej situácie.
 

Intervencia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) umožňuje odklad poistného pre SZČO a zamestnávateľov za november 2021. Odvody do Sociálnej poisťovne tak budú môcť zaplatiť do 30. septembra 2024. Táto výnimka sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tržieb) o 40 % a viac.

Odklad úhrady poistného sa týka aj platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré za zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu v kategórii 3 a 4 povinne platí zamestnávateľ. Zamestnávateľa sa v tomto prípade týka odklad len v tej časti poistného, ktoré odvádza za zamestnanca. Poistné, ktoré sa zráža zamestnancovi, musí zamestnávateľ odviesť.

,,Pokračujeme v odložení odvodov, tentokrát za mesiac november, čím chceme vyjsť v ústrety každému zamestnávateľovi, ktorému to pomôže. Je to opatrenie, ktoré zamestnávatelia už poznajú a dlhodobo im tak pomáhame s rozložením nákladov na platy zamestnancov," reagoval minister Milan Krajniak.

Keďže cieľom opatrenia je pomôcť zamestnávateľom a SZČO v čo najkratšom čase, schválené nariadenie vlády nadobudne účinnosť vyhlásením v Zbierke zákonov SR.

Ľahšie podnikanie a zamestnávanie v čase covidu

Odklad poistného za mesiac november 2021 nepriamo nadväzuje na opatrenie, ktorým vláda ešte v októbri posunula splatnosť už odloženej splatnosti poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO), a tiež poistného, ktoré platí zamestnávateľ, a to postupne v trojmesačných intervaloch v rozpätí od 31. marca 2022 do 31. marca 2024.

MPSVR SR tak vytvára podmienky pre ľahšie podnikanie a zamestnávanie aj v čase pandémie ochorenia COVID-19.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk