Hlavné menu

Výzva na predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu II

27.06.2024

MPSVR SR ako vykonávateľ časti komponentu 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlasuje dňa 27.06.2024 Výzvu na predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti II, kód výzvy 13I01-22-V03 (ďalej len „Výzva“).

Cieľom výzvy je rozšíriť kapacity v zariadeniach komunitného typu a v ambulantných zariadeniach, čím sa umožní presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu. V prípade renovácie budov je cieľom dosiahnuť aj priemernú úsporu primárnej energie vo výške 30 %.

Na výzvu je vyčlenených 70 000 000 eur bez DPH .

Výzva je otvorená do 30.9.2024 alebo do vyčerpania alokovanej výšky prostriedkov mechanizmu vyčlenených na výzvu, resp. dosiahnutia plánovaných cieľov výzvy.

V prípade nedosiahnutia plánovaných cieľov výzvy prostredníctvom uzavretých zmlúv o poskytnutí prostriedkov mechanizmu môže vykonávateľ predĺžiť termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

Výzva je zverejnená v Informačnom systéme plánu obnovy a odolnosti (ISPO) na webovom sídle:

ISPO Portál (planobnovy.sk)

ISPO vyžaduje pre podanie žiadosti registráciu žiadateľa TU .

Za účelom oboznámenia sa žiadateľa s informáciami a postupmi vzťahujúcimi sa k realizácii projektu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňujeme nasledovné dokumenty:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archív

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk