Hlavné menu

Výplata príspevku

Príspevok pri narodení dieťaťa vyplatí oprávnenej osobe úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej trvalého pobytu.

Pravidlá vyplácania príspevku:

  • vypláca sa najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom oprávnená osoba podala žiadosť a preukázala splnenie podmienok nároku,
  • vypláca sa v hotovosti alebo sa na žiadosť oprávnenej osoby poukáže na jej účet v banke v Slovenskej republike.
  • nevypláca sa do cudziny.
 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk