Hlavné menu

Príspevok na viac súčasne narodených detí

Príspevok na viac súčasne narodených detí je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva raz za rok na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti s riadnou starostlivosťou o:

 • súčasne narodené tri deti alebo súčasne narodených viac detí alebo
 • v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dve deti súčasne, alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodených viac detí súčasne.

Oprávnená osoba je:

 • rodič detí alebo
 • fyzická osoba, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Ak sa rodičia nedohodnú, kto z nich uplatní nárok na príspevok, prednostné právo na tento príspevok má matka detí.

Podmienky nároku na príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti sú:

 • najmenej tri z troch alebo viac súčasne narodených detí, prípadne v priebehu dvoch rokov opakovane narodených dvojčiat sú vo veku najviac 15 rokov; u dvojčiat alebo viac súčasne narodených detí, ktoré sa opakovane narodili v priebehu dvoch rokov sa sleduje veková hranica detí, ktoré sa narodili prvé v poradí,
 • riadna starostlivosť oprávnenej osoby o vyššie uvedené deti,
 • trvalý pobyt oprávnenej osoby a vyššie uvedených detí na území Slovenskej republiky.

Príspevok sa rodičom poskytuje na každé dieťa v kalendárnom roku iba raz.

Nárok na príspevok nevzniká rodičom pri starostlivosti o dieťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení celoročne, ak je jej dôvodom výkon ústavnej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu alebo výkon ochrannej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí si uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Žiadosť o príspevok potvrdzuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta narodenia dieťaťa.

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok rodičom v každom kalendárnom roku; prvýkrát po dovŕšení jedného roku veku troch alebo viac súčasne narodených detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodených dvojčiat.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho môžete vytlačiť tu.

Ak oprávnená osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok rodičom, nespĺňa podmienky nároku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa jej miesta trvalého pobytu vydá rozhodnutie o nevyplatení príspevku rodičom.

Splnenie podmienok nároku na príspevok rodičom sa zisťuje:

 • k tomu dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom a mesiacom dátumu narodenia troch alebo viac súčasne narodených detí,
 • prípadne v priebehu dvoch rokov opakovane narodených dvojčiat, ktoré sú vo veku najviac 15 rokov; u dvojčiat narodených opakovane v priebehu dvoch rokov sa sleduje veková hranica u dvojčiat, ktoré sa narodili prvé v poradí.

Suma príspevku na viac súčasne narodených detí je 110,36 €.

Uvedené sumy môže k 1. septembru kalendárneho roka zmeniť nariadenie vlády Slovenskej republiky.

Príspevok na viac súčasne narodených detí vyplatí oprávnenej osobe úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej trvalého alebo prechodného pobytu.

Pravidlá vyplácania príspevku:

 • vypláca sa najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť,
 • vypláca sa v hotovosti alebo sa na žiadosť oprávnenej osoby poukáže na jej účet v banke v Slovenskej republike,
 • príspevok sa nevypláca do cudziny.

Príspevok rodičom sa poskytuje na každé dieťa v kalendárnom roku iba raz.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže vydať rozhodnutie o výplate príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti obci namiesto oprávnenej osobe, ak:

 • sú odôvodnené pochybnosti o účelnom použití príspevku rodičom alebo
 • v čase rozhodovania o nároku na príspevok rodičom sa vyplácajú prídavky na deti obci z dôvodu, že oprávnená osoba nepoužíva prídavky na účel, na ktorý sú určené.

Ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatil príspevok oprávnenej osobe v nižšej sume, ako patril, rozdiel doplatí do zákonom ustanovenej výšky. Nárok na doplatenie zaniká uplynutím jedného roka odo dňa výplaty príspevku príspevku rodičom v nižšej sume, ako patril.

Ak bol príspevok rodičom vyplatený neprávom:

 • oprávnená osoba je povinná príspevok rodičom vrátiť,
 • nárok na vrátenie príspevku rodičom vyplateného neprávom alebo na vrátenie jeho časti zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistil túto skutočnosť, najneskôr však uplynutím troch rokov odo dňa neoprávnenej výplaty príspevku rodičom.

Oprávnená osoba je povinná:

 • preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok rodičom a na ich výplatu,
 • použiť príspevok na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti so starostlivosťou o súčasne narodené tri alebo viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dvojčatá alebo viac detí súčasne.

Nárok na príspevok rodičom zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v kalendárnom mesiaci, do ktorého patrí deň rozhodovania o nároku na príspevok rodičom.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk