Hlavné menu

Príspevok pri narodení dieťaťa

P ríspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

Oprávnená osoba je:

 • matka, ktorá dieťa porodila,
 • otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela alebo po nej bolo vyhlásené pátranie alebo bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu

Podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sú:

 • narodenie dieťaťa,
 • trvalý pobyt a bydlisko oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky.

Bydliskom sa rozumie miesto, kde má oprávnená osoba a dieťa sústredené najdôležitejšie záujmy na základe objektívnych kritérií, ktorými sú najmä dĺžka pobytu, výkon zárobkovej činnosti, povinné verejné zdravotné poistenie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, bývanie s rodinou, návšteva predškolského zariadenia, plnenie povinnej školskej dochádzky.

Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje jednorázovo pri narodení dieťaťa oprávnenej osobe s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok pri narodení dieťaťa vzniká na každé dieťa.

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa nevzniká oprávnenej osobe, ak:

 • pre dieťa neuzatvorila dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti ,
 • pred uplatnením nároku na príspevok pri narodení dieťaťa dala privolenie na osvojenie dieťaťa ,
 • najmenej jedno z detí oprávnenej osoby narodených pred narodením dieťaťa, na ktoré si uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starosltivosť rodičov ,
 • sa dieťa narodilo v cudzine a príslušná inštitúcia krajiny, v ktorej sa dieťa narodilo, vyplatila oprávnenej osobe príspevok alebo inú dávku toho istého druhu.
 • je maloletá a nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa
 • od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu sa nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine, za účasť oprávnenej osoby na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti tejto oprávnenej osobe v ústavnej zdravotnej starostlivosti ( ide o oprávnenú osobu - matku dieťaťa), alebo
 • po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ( ide o oprávnenú osobu - matku dieťaťa)

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa si uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu. Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa dieťa nemá vydaný slovenský rodný list, oprávnená osoba priloží k písomnej žiadosti o príspevok úradný preklad rodného listu dieťaťa vydaného v cudzine alebo iného obdobného dokladu o narodení dieťaťa.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho môžete vytlačiť tu.

K žiadosti je potrebné pripojiť vyhlásenie o bydlisku k žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa.

Ak oprávnená osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, nespĺňa podmienky nároku, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o nevyplatení príspevku pri narodení dieťaťa.

Výška príspevku pri narodení dieťaťa je:

 • 829,86 €, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní,
 • 151,37 €, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní

Ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní, suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.

Uvedenú sumu môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť nariadenie vlády Slovenskej republiky.

Príspevok pri narodení dieťaťa vyplatí oprávnenej osobe úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej trvalého pobytu.

Pravidlá vyplácania príspevku: 

 • vypláca sa najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom oprávnená osoba podala  žiadosť a preukázala splnenie podmienok nároku,
 • vypláca sa v hotovosti alebo sa na žiadosť oprávnenej osoby poukáže na jej účet v banke v Slovenskej republike.
 • nevypláca sa do cudziny.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže vydať rozhodnutie o výplate príspevku pri narodení dieťaťa osobitnému príjemcovi namiesto oprávnenej osobe, ak:

 • sú odôvodnené pochybnosti o účelnom použití príspevku pri narodení dieťaťa,
 • v čase rozhodovania o nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sa vypláca prídavok na dieťa obci z dôvodu, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok na účel, na ktorý je určený alebo
 • oprávnená osoba je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke alebo sa s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke spoločne posudzuje a dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke sa poskytujú osobitnému príjemcovi.

Osobitný príjemca je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý pobyt, alebo, ak je to odôvodnené, iná osoba, ktorú určí úrad.

 

Zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa vyplatí príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny najskôr po uplynutí 28 dní života detí, ktoré sa narodili súčasne, a najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola táto skutočnosť preukázaná.

Ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatil príspevok oprávnenej osobe v nižšej sume, ako patril, rozdiel doplatí do zákonom ustanovenej výšky. Nárok na doplatenie zaniká uplynutím jedného roka odo dňa výplaty príspevku pri narodení dieťaťa v nižšej sume, ako patril.

Ak oprávnená osoba spôsobila, že bol príspevok vyplatený neprávom:

 • oprávnená osoba je povinná príspevok pri narodení dieťaťa vrátiť,
 • nárok na vrátenie príspevku pri narodení dieťaťa alebo jeho časti zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistil, že príspevok bol vyplatený neprávom. Najneskôr však nárok na vrátenie zaniká uplynutím troch rokov odo dňa jeho neoprávnenej výplaty. 

Oprávnená osoba je povinná:

 • preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a na jeho výplatu,
 • použiť príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý sa jej vyplatil, na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. 

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa. 

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk