Hlavné menu

Starostlivosť o dieťa

Starostlivosť o dieťa je poskytovanie starostlivosti dieťaťu v záujme jeho fyzického a psychického vývinu pri rešpektovaní jeho najlepšieho záujmu a práv v čase, keď rodič vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje na strednej škole alebo na vysokej škole.

Starostlivosť o dieťa sa vykonáva:

  • v rodinnom prostredí dieťaťa,
  • v prostredí účelovo vytvorenom a upravenom na výkon starostlivosti o dieťa alebo
  • v rodinnom prostredí fyzickej osoby poskytujúcej starostlivosť o dieťa.


Poskytovateľ starostlivosti o dieťa je:

  • zariadenie zriadené podľa osobitných predpisov (školský zákon),
  • iná právnická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu ( z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby),
  • fyzická osoba, ktorá poskytuje
  1. 1. starostlivosť dieťaťu podľa osobitného predpisu ( z. o živnostenskom podnikaní) ,
  2. 2. službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine
  • iná fyzická osoba, ak nie je osobou uvedenou v písmene a nevypláca sa jej rodičovský príspevok alebo
  • rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o svoje dieťa poskytovateľom uvedeným v zákone 561/2008.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk