Hlavné menu

30.10.2020

Opatrenia pre poskytovateľov a klientov zariadení sociálnych služieb

Vláda schválila 28. 10. 2020 ďalšie opatrenia, ktorými Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pomôže v tejto ťažkej situácii poskytovateľom sociálnych služieb, ich zamestnancov a klientom. Pri dotácii na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby sa nebude uplatňovať maximálny limit vo výške 15 000 eur v jednom rozpočtovom roku u žiadateľov, ktorými sú poskytovatelia sociálnych služieb. Prostriedky z dotácie môžu byť použité nielen na nákup dezinfekcie či hygienických pomôcok, ale aj na vyplatenie odmeny pre zamestnancov, ktorí pracujú v infekčnom prostredí. Dotáciu dostanú poskytovatelia aj na nákup výživových doplnkov pre klientov.
 

Poskytovatelia sociálnych služieb mohli už od prvej vlny pandémie žiadať ministerstvo o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci vo výške najviac 15 000 eur. Aktuálne tento limit neplatí a zariadenia môžu požiadať o väčší balík peňazí. „Ak by totiž chcelo zariadenie použiť dotáciu súčasne napr. na odmenu pre zamestnancov za prácu v karanténe, dotáciu na zabezpečenie ubytovania pre zamestnancov či na hygienické pomôcky, dezinfekciu aj vitamíny, bola by táto výška pre nich nepostačujúca,“ vysvetľuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Infekčný príplatok pre zamestnancov
Okrem nákupu hygienických pomôcok, dezinfekcie či zabezpečenia ubytovania pre ľudí bez domova môžu z dotácie na humanitárnu pomoc vyplácať poskytovatelia sociálnych služieb aj odmeny zamestnancom, ktorí pracujú v infekčnom prostredí z dôvodu nariadenej karantény v zariadení. Na poskytnutie tzv. infekčného príspevku zamestnancovi vyčlenilo ministerstvo dotáciu na jedného zamestnanca vo výške 405 eur. „Ide o celkovú cenu práce, teda vrátane všetkých odvodov za zamestnanca. V čistom vyjadrení to znamená 200 eur mesačne pre každého takéhoto pracovníka. Oni si jednoducho zaslúžia naše poďakovanie, poďakovanie celej spoločnosti, lebo tí pozitívni zamestnanci, ktorí nemali príznaky, sa starali o klientov, ktorí boli pozitívni“ hovorí minister Krajniak.

Z dotácie môžu poskytovatelia pokryť taktiež výdavky na zabezpečenie vhodného ubytovania a stravovania pre zamestnancov v karanténe, či už v priestoroch zariadenia alebo v iných vhodných priestoroch, vrátane hotelov.

Rezort práce preplatí vitamín D3 pre zamestnancov a klientov ZSS
V rámci balíka humanitárnej pomoci je možné požiadať aj o jednorazovú dotáciu na nákup výživových doplnkov vo výške 20 eur na každého klienta aj zamestnanca na obdobie 5 mesiacov. Slúžiť má najmä na nákup vitamínu D3, ktorý môže napomôcť k predídeniu nákazy ochorením Covid-19 alebo k miernejšiemu priebehu tohto ochorenia. Požiadať o ňu môžu zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, denné stacionáre, nocľahárne, útulky, domovy na pol ceste aj zariadenia núdzového bývania. Práve klienti týchto zariadení sú najviac ohrození nákazou ochorením COVID-19, rovnako ako zamestnanci, ktorí sa o nich starajú. Žiadosť o dotáciu na nákup výživových doplnkov je potrebné doručiť ministerstvu najneskôr do 25. novembra 2020.

Všetky potrebné informácie k poskytovaniu humanitárnej pomoci sú zverejnené na https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/humanitarna-pomoc/ .

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 271/2020 Z. z., je zverejnené v Zbierke zákonov SR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk