Hlavné menu

Humanitárna pomoc

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase trvania mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu poskytuje humanitárnu pomoc pre fyzické a právnické osoby na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov.

SOS dotácia pre fyzické osoby

SOS dotácia sa poskytuje na základe § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov.

SOS dotáciu poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) fyzickým osobám, ktoré v čase krízovej situácie prestali vykonávať činnosť, z ktorej mali príjem.

V príslušnom rozpočtovom roku možno žiadateľovi poskytnúť SOS dotáciu najviac v sume 1 800 eur.

Mesačná výška SOS dotácie je 300 eur , pričom žiadateľ musí splniť podmienky na priznanie dotácie aspoň za 15 kalendárnych dní v príslušnom mesiaci, resp. 10 kalendárnych dní ak ide o žiadosť o SOS dotáciu za mesiac október.

V prípade, ak je žiadateľ o dotáciu poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, obdobnej dávky zo zahraničia alebo členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi suma dotácie sa určí ako rozdiel medzi plnou sumou dotácie (300 eur) úhrnom súm starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, pomoci v hmotnej núdzi alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ktoré táto osoba poberá.

Oprávnený žiadateľ:

Fyzická osoba, ktorá v čase krízovej situácie prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Žiadateľ o dotáciu nemôže byť:

 • poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak úhrn súm týchto dávok je rovnaký alebo vyšší ako suma dotácie;
 • člen domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku, poberateľom príspevku na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti, kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávky nemocenského zabezpečenia, dávky nemocenského poistenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia;
 • člen domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ktorej výška je rovnaká alebo vyššia ako suma dotácie podľa odseku 3 a v období od marca 2020 do augusta 2020 bezprostredne pred priznaním nároku na pomoc v hmotnej núdzi bola tejto osobe poskytnutá dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3, (to znamená, že ak sa domácnosti poskytuje pomoc v hmotnej núdzi nižšia ako 300 eur/mesačne, pričom bezprostredne pred priznaním nároku na pomoc v hmotnej núdzi bola členovi takejto domácnosti poskytovaná SOS dotácia, takáto osoba si môže požiadať o SOS dotáciu a jej výška sa určí ako rozdiel medzi SOS dotáciou a sumou dávky pomoci v hmotnej núdzi);
 • študent dennej formy štúdia na strednej škole alebo vysokej škole.

Žiadateľ o dotáciu musí byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie; to neplatí pre osoby, ktoré sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak ich suma je nižšia ako suma dotácie na podporu humanitárnej pomoci podľa odseku 3, samostatne zárobkovo činné osoby a fyzické osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Žiadateľ o SOS dotáciu nemôže mať nárok na finančný príspevok v rámci projektu „PRVÁ POMOC“ financovaného z prostriedkov Operačného programu Ľudské zdroje, ktorý je vyhlásený a realizovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podmienky poskytovania dotácie:

Podmienkou na poskytnutie dotácie je predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky (ďalej len „žiadosť“), ktorej vzor je zverejnený na webstránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny .

Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť úradu, v ktorého územnom obvode má pobyt!!!

Prosíme žiadateľov, aby v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia ich žiadostí neposielali žiadosti na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Žiadosti o poskytnutie dotácie žiadateľ predkladá úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nasledovne:

 • poštou na adresu úradu
 • prostredníctvom elektronických prostriedkov s kvalifikovaným elektronickým podpisom
 • e-mailom na adresu úradu
 • výnimočne osobne

Viac podrobných informácii o SOS dotácii nájdete na webstránke Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny .

Právnická osoba

O dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona o dotáciách môže požiadať právnická osoba na podporu humanitárnych aktivít a činností , ktoré nie sú aktivitami a činnosťami, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu podľa § 2 písm. a) až h). V príslušnom rozpočtovom roku možno žiadateľovi poskytnúť dotáciu na humanitárnu pomoc najviac v sume 15 000 eur (to sa v zmysle nariadenia vlády SR 301/2020 Z.z. nevzťahuje na poskytovateľov sociálnych služieb).

V žiadosti je potrebné vyšpecifikovať rozpočtované položky (názov položky, cena za jednotku x počet ks), ktorá pomôže v súvislosti s ohrozením vírusom COVID-19 cieľovej skupine, ako napr. zabezpečenie ubytovania pre ľudí bez domova prenajatím celého objektu a iné.

K žiadosti je potrebné pridať čestné vyhlásenie , že žiadateľ splnil všetky podmienky podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré dočasne nahrádza potrebné potvrdenia k žiadosti. Ostatné doklady v zmysle zákona môžu byť doložené aj neskôr.

Vzor žiadosti a čestného vyhlásenia:Spôsob doručenia:

 • žiadosť o humanitárnu pomoc §9 ods. 3 a 4 zákona a čestné vyhlásenie môže byť podaná v elektronickej forme (prostredníctvom informačného systému Dotácie (IS Dotácie) + doručená poštou
 • poštou na adresu - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Odbor štátnej podpory a stratégie sociálnej a rodinnej politiky, Špitálska 4-6-8, 81 643 Bratislava


Viac informácii o dotáciách

NOVÉ!: Počas druhej vlny pandémie, v období od októbra 2020 do 28. 2. 2021 môže o dotáciu na podporu humanitárnej požiadať poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, v ktorom boli rozhodnutím príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva nariadené opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosným ochoreniam podľa zákona č. 355/2007 Z. z. z dôvodu šírenia ochorenia Covid-19 (jedným z týchto opatrení musí byť izolácia, alebo nariadenie karantény).

Dotáciu je možné poskytnúť na plnenie, ktoré poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom nad rámec mzdy alebo platu – tzv. “odmena za prácu v karanténe“, vrátane preddavku na povinné verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom z tohto plnenia pre zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť počas nariadenej karantény v zariadení v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením Covid-19​ v izolácii , a to bez ohľadu na ich pracovné zaradenie.

Výška dotácie na jedného takéhoto zamestnanca je na celkovú cenu práce vo výške 405 eur (300 € hrubá mzda). Dotácia sa poskytuje v jednotnej výške 405eur na zamestnanca (300eur odmena, 105 odvody) a nie je možné diferencovať jej výšku v závislosti do toho koľko dní zamestnanec v izolácii opracoval. Upozorňujeme poskytovateľov, že zamestnancovi môže za obdobie karantény vzniknúť nárok na mzdu (plat) za prácu nadčas, mzda (plat) za pracovnú pohotovosť, prípadne aj ďalšie nároky vyplývajúce z príslušných právnych predpisov.

Jeden subjekt môže požiadať (aj opakovane) o dotáciu počas rozpočtového roku, vrátane sumy dotácií na humanitárnu pomoc, ktoré už v danom rozpočtovom roku boli poskytnuté (t.j. napr. na hygienické pomôcky, dezinfekcia, žiariče...).

Podmienkou poskytnutia dotácie je predloženie rozhodnutia príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým boli nariadené opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosným ochoreniam podľa zákona č. 355/2007 Z. z. z dôvodu šírenia ochorenia Covid-19 (ďalej len „rozhodnutie RÚVZ“). Ak takéto rozhodnutie RÚVZ nevydalo, zariadenie túto skutočnosť preukáže čestným prehlásením a súčasne oznámi mailom na odbor krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR mailom na adresu odbkrman@employment.gov.sk .

Vzor žiadosti a čestného vyhlásenia:

K žiadosti je potrebné pridať čestné vyhlásenie , že žiadateľ splnil všetky podmienky podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré dočasne nahrádza potrebné potvrdenia k žiadosti. Ostatné doklady v zmysle zákona môžu byť doložené aj neskôr.

Vo formulári žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby sa uvedie:

Označenie účelu, na ktorý sa žiada dotácia : Poskytovanie sociálnej služby v zariadení počas karantény (izolácie) “

2.1. Cieľ/Ciele aktivít a činností: Uvedie sa

 • dátum vydania rozhodnutia RÚVZ (ak bolo vydané), alebo dátum začatia karantény/izolácie prijímateľov a zamestnancov
 • cieľom je vyplatenie odmeny zamestnancom, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť počas nariadenej karantény v zariadení v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením Covid-19​ v izolácii – uvedie sa ich počet

2.2. Cieľová skupina: Uvedie sa celkový počet prijímateľov sociálnej služby, toho počet infikovaných prijímateľov sociálnej služby ku dňu podania žiadosti, resp. počas karantény a celkový počet zamestnancov, z toho počet zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť počas nariadenej karantény v zariadení v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením Covid-19​ v izolácii a v členení podľa ich pracovného zaradenia.

2.3. Opis aktivít a činností: Uvedie sa názov zariadenia a opíše sa aktuálna situácia v zariadení v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 v zariadení, napr. sa vyšpecifikuje či je celé zariadenie sociálnych služieb, prípadne jeho časť, aké množstvo lôžok a podobne a aký rozsah odborných, obslužných a ďalších činností sa poskytuje prijímateľom sociálnej služby v karanténe.

2.4. Časový harmonogram uskutočňovania aktivít a činností:

 • Ako začiatok sa uvedie dátum vydania rozhodnutia RÚVZ.
 • Ako skončenie sa uvedie dátum odvolania opatrení na základe rozhodnutia RÚVZ, ak aktuálne karanténa prebieha uvedie sa „do skončenia karantény“
 • Ako dĺžka trvania uskutočňovania aktivít a činností sa uvedie obdobie trvania karantény, ak aktuálne karanténa prebieha uvedie sa dátum začatia karantény – „do skončenia/odvolania karantény“.

2.6. Rozpočet - v rámci bežných výdavkov sa uvedie súhrnná položka požadovanej dotácie v členení na

 • plnenie, ktoré poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom nad rámec mzdy alebo platu – tzv. “odmena za prácu v karanténe“ a
 • na preddavky na povinné verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom z tohto plnenia

2.7. Komentár k rozpočtu

Žiadateľ rozpíše počet oprávnených zamestnancov na vyplatenie odmeny za prácu v karanténe a prislúchajúcu sumu odmien a súvisiacich odvodov.

NOVÉ!: Dňa 30. októbra 2020 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 301/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. Týmto nariadením sa upravuje aj nový účel jednorazovej dotácie na nákup výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov týchto sociálnych služieb na obdobie 5 mesiacov, najmä vitamínu D3 , ktorý preventívne môže pomôcť predísť tomu, aby sa človek nakazil ochorením Covid-19, alebo môže pomôcť k tomu, aby malo toto ochorenie miernejší priebeh. Dotácia bude v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. poskytnutá v rámci dotačného titulu na podporu humanitárnej pomoci.

Usmernenie k poskytnutiu dotácie na nákup výživových doplnkov

Vzor žiadosti k poskytnutiu dotácie na nákup výživových doplnkov – WORD , PDF, ODT

Dotácia podľa ustanovenia § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR pre fyzické osoby

Vzor žiadosti a vyhlásenia:

VZOR žiadosti - podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona (.RTF)
VZOR vyhlásenia a súhlasu k žiadosti o dotáciu - § 9 ods. 1 a 2 zákona

Spôsob doručenia:

 • poštou na adresu - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Odbor sociálnej pomoci a stratégie sociálnej politiky, Špitálska 4-6-8, 81 643 Bratislava

UPOZORNENIE:
"ŽIADOSTI POSIELAJTE LEN RAZ !!!!! OPAKOVANÝM ZASIELANÍM ŽIADOSTI LEN ZBYTOČNE SPOMALÍTE PROCES POSUDZOVANIA. ĎAKUJEME“

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk