Hlavné menu

Dokumenty a udalosti

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (UN CRPD)

Východisková správa

Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím

Usmernenia k správe o opatreniach prijatých na účel plnenia záväzkov vyplývajúcich z UN CRPD

Parížske princípy

  • Princípy týkajúce sa postavenia národných inštitúcií pre podporu a ochranu ľudských práv, rezolúcia Valného zhromaždenia OSN 48/134 z 20. decembra 1993

RADA EURÓPY

Akčný plán Rady Európy na presadzovanie práv ľudí so zdravotným postihnutím a ich plnej účasti v spoločnosti: zlepšenie kvality života ľudí so zdravotným postihnutím v Európe v rokoch 2006-2015

EURÓPSKA ÚNIA

Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020: obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér

Rovnosť príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím: Európsky akčný plán na roky 2004-2010

Verejná konzultácia k prijatiu európskeho aktu o prístupnosti (European Accessibility Act) - ukončenie 29. februára 2012

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ZÁKON z 25. júna 2015 o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ACT of 25 June 2015 on the Commissioner for Children and the Commissioner for People with Disabilitiesand on changes and amendments to certain acts

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014-2020

WHO

Svetová správa o zdravotnom postihnutí, © WHO/Svetová banka 2011

ĎALŠIE DOKUMENTY

Ďalšie dokumenty môžete nájsť na webovej stránke Hlavného kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk