Hlavné menu

Výbor pre primárnu prevenciu

Výbor je stálym koordinačným, konzultatívnym a odborným orgánom Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie pre otázky týkajúce sa podpory duševného zdravia a prevencie vzniku psychických porúch.

Výbor plní úlohy v oblasti podpory duševného zdravia a prevencie vzniku psychických porúch na základe poverenia rady alebo z vlastnej iniciatívy s dôrazom na medzirezortný charakter problematiky.

Výbor plní úlohy podľa vlastného plánu činnosti a v súlade s plánom práce Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie, ktorý nadväzuje na Plán práce vlády Slovenskej republiky a Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

Úlohy spojené s organizáciou a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti výboru plní organizačná zložka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.  

Kontakt:

Mgr. Eva Smolíková

tajomníčka Výboru pre primárnu prevenicu

Rady vlády SR pre duševné zdravie
Spoločný sekretariát výborov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
______________________________________________
e-mail.: vpp@employment.gov.sk
Tel: +421- 2 - 2046 3118

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk