Hlavné menu

Výbor pre rodovú rovnosť

Oblasť ochrany a podpory ľudských práv a rozvoja občianskej spoločnosti dnes zastrešuje jeden zo stálych poradných orgánov vlády Slovenskej republiky, Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť . V súvislosti s komplexnou reformou poradných orgánov vlády Slovenskej republiky bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR zriadený v máji 2011 Spoločný sekretariát výborov, ktorý zabezpečuje činnosť Výboru pre rodovú rovnosť.

Výbor je stálym odborným orgánom Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre otázky týkajúce sa rodovej rovnosti a pre oblasť monitorovania implementácie Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ďalších medzinárodných ľudsko-právnych dohovorov, legislatívy a strategických cieľov Európskej únie v tejto oblasti.

Výbor vystupuje ako medzirezortný orgán a spolupracuje s

  • ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy,
  • sociálnymi partnermi,
  • obcami, vyššími územnými celkami, orgánmi miestnej štátnej správy
  • mimovládnymi neziskovými organizáciami
  • vedeckými pracoviskami a akademickými inštitúciami.

Zasadnutie 7. decembra 2021

 

Zasadnutie 30. septembra 2021

 

Zasadnutie 14. júna 2021

 

Zasadnutie 11. mája 2021

 

Zasadnutie 8. marca 2021

 

Zasadnutie 1. decembra 2020

 

Zasadnutie 25. novembra 2019

 

Zasadnutie 6. júna 2019

 

Zasadnutie 19. novembra 2018

 

Zasadnutie 5. júna 2018

  • Závery zo zasadnutia výboru zo dňa 5. júna 2018
  • Zápisnica zo zasadnutia výboru zo dňa 5. júna 2018

 

Zasadnutie 13. septembra 2017

 

Zasadnutie 26. júna 2017

 

Zasadnutie 13. februára 2017

 

Zasadnutie 28. novembra 2016

 

Zasadnutie 13. júna 2016

 

Zasadnutie 13. októbra 2015

 

Zasadnutie 3. júna 2015

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 24. februára 2015

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 2. októbra 2014

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 20. mája 2014

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 30. januára 2014

 

Zasadnutie 21. októbra 2013

 

Zasadnutie 21. mája 2013 

 

Zasadnutie 28. januára 2013 

 

Zasadnutie 25. septembra 2012

 

Zasadnutie 17. februára 2012 

 

Zasadnutie 1. decembra 2011
(pokračovanie zasadnutia z 10. novembra 2011) 

 

Zasadnutie 10. novembra 2011 

Materiály

Závery a uznesenia 

Zasadnutie 23. septembra 2011

 

Pracovná skupina pre tvorbu stratégií v oblasti rodovej rovnosti

Členky a členovia pracovnej skupiny Výboru pre rodovú rovnosť pre tvorbu stratégií v oblasti rodovej rovnosti
Šarlota Pufflerová - vedúca pracovnej skupiny

Pracovná skupina pre ekonomiku, trh práce a zosúladenie rodinného a pracovného života

Sylvia Porubänová - vedúca pracovnej skupiny 

Pracovná skupina pre elimináciu násilia páchaného na ženách

Členky a členovia pracovnej skupiny Výboru pre rodovú rovnosť pre elimináciu násilia páchaného na ženách
Dušana Karlovská - vedúca pracovnej skupiny

Pracovná skupina pre vzdelávanie, vedu a výskum

Monika Bosá - vedúca pracovnej skupiny

Pracovná skupina pre zdravie

Adriana Mesochoritisová - vedúca pracovnej skupiny 

Pracovná skupina pre rodové nerovnosti vo vede

Členky a členovia pracovnej skupiny Výboru pre rodovú rovnosť pre rodové nerovnosti vo vede
Zuzana Kiczková - vedúca pracovnej skupiny 

Pracovná skupina pre rodičovstvo a súkromný život

Stanislav Trnovec - vedúci pracovnej skupiny 

Pracovná skupina pre viacnásobne znevýhodnené ženy

Barbora Burajová - vedúca pracovnej skupiny


minister práce, sociálnych vecí a  rodiny SR
predseda výboru


tajomníčka výboru

Komora za verejnú správu:
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
Pavol Macho
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
Monika Gajdácsová
MINISTERSTVO KULTÚRY SR
Radoslav Ragač
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR
Marián Filčík
MINISTERSTVO FINANCIÍ SR
Ľuboš Jančík
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
Peter Rolný
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR
Barbara Illková
MINISTERSTVO OBRANY SR
Martin Jakál
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
Milan Ján Pilip
INŠTITÚT PRE VÝSKUM PRÁCE A RODINY
Roman Joch
NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE
Michaela Birošová
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
Iva Pipíšková
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR
Ľudmila Ivančíková
ÚRAD SPLNOMOCNENKYNE VLÁDY SR PRE RÓMSKE KOMUNITY
Marek Chomanič


Komora za mimovládne neziskové organizácie:
ALIANCIA ŽIEN SLOVENSKA
Katarína Farkašová
ÁNO PRE ŽIVOT
Zuzana Dobešová alt. Zuzana Stohlová Kiňová
ESFEM
Katarína Minarovičová
FENESTRA
Dušana Karlovská alt. Sylvia Králová
FÓRUM ŽIVOTA
Marcela Dobešová alt. Mária Demeterová
KATOLÍCKE HNUTIE ŽIEN SLOVENSKA
Mária Raučinová alt. Mária Demeterová
KLUB MNOHODETNÝCH RODÍN
alt. Andrej Burianek
MOŽNOSŤ VOĽBY
Adriana Mesochoritisová
OZ HANA
Lýdia Koňaková alt. Danica Beňa Adamčíková
POMOC RODINE
Martina Bamburáková alt. Nataša Bálintová
PROGRESFEM
Karin Jureková alt. Leóna Bašistová
ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE ŽIEN ASPEKT
Barbora Holubová
ZDRUŽENIE LESNÍČIEK
Viera Petrášová
ŽENSKÁ LOBY SLOVENSKA
Zuzana Magurová
ŽIVENA, SPOLOK SLOVENSKÝCH ŽIEN
Magdaléna Vášáryová
členovia podľa čl. 4 ods. 10 štatútu výboru:
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ STREDISKO PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
Miroslava Novodomcová
KANCELÁRIA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV
Nora Belíová
KONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV SR
Monika Uhlerová
ASOCIÁCIA ZAMESTNÁVATEĽSKÝCH ZVÄZOV A ZDRUŽENÍ SR
Miriam Filová
Na zasadnutie výboru predseda výboru vždy prizýva zástupcu/kyňu:
a) Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
b) Sociálnej poisťovne,
c) Republikovej únie zamestnávateľov,
d) Združenia samosprávnych krajov SK8,
e) Únie miest Slovenska,
f) Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike,
g) tajomníka/čku Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Sekretariát výboru je výkonným orgánom výboru, ktorý plní úlohy spojené s organizačným, personálnym a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti výboru.

Kontakt

Mgr. Hana Špaleková
tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Spoločný sekretariát výborov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
______________________________________________
e-mail.: vrr@employment.gov.sk
Tel: +421- 2 - 2046 1052

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk