Hlavné menu

Výbor pre rodovú rovnosť

AKTUÁLNE

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter
ako predseda Výboru pre rodovú rovnosť

Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „výbor“),
v súlade s ustanovením čl. 10 ods. 2 štatútu výboru


vyhlasuje dňa 29. marca 2017
výzvu za účelom vymenovania členov/iek Výboru pre rodovú rovnosť
podľa ustanovenia
čl. 4 ods. 7 štatútu výboru
(členovia/ky komory za mimovládne neziskové organizácie)


Do výzvy sa môže platne zapojiť mimovládna nezisková organizácia angažujúca sa v oblasti presadzovania rodovej rovnosti a ľudských práv žien.

Členovia/ky výboru sa zúčastňujú na zasadnutiach výboru a svojimi poznatkami a odbornosťou prispievajú k napĺňaniu pôsobnosti a úloh výboru. Funkčné obdobie členov/iek komory za mimovládne neziskové organizácie je 5 rokov od vymenovania.

Členstvo v komore výboru za mimovládne neziskové organizácie je nezlučiteľné s výkonom vedúcej funkcie v politickej strane alebo v politickom hnutí, s výkonom funkcie poslanca Európskeho parlamentu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj s pracovným pomerom alebo obdobným pracovným vzťahom v štátnej správe. V prípade aktívnej kandidatúry člena/ky výboru sa v čase predvolebnej kampane automaticky považuje členstvo vo výbore za dočasne pozastavené ( čl. 4 ods. 9 štatútu výboru ).

Aktuálny štatút Výboru pre rodovú rovnosť, schválený Radou vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť dňa 16. marca 2017, nájdete TU .

Podmienky písomnej žiadosti organizácie uchádzajúcej sa o členstvo vo výbore:

Zaslaná žiadosť musí obsahovať nominačný list podľa priloženého vzoru s povinnými prílohami.

Povinnými prílohami nominačného listu sú:
- dokumenty preukazujúce angažovanie sa organizácie v oblasti presadzovania rodovej rovnosti a ľudských práv žien (napr. výročnými správami alebo výstupmi z projektov alebo inými rovnocennými dokumentmi minimálne za posledné dva kalendárne roky); dokumenty je možné predložiť v tlačenej forme alebo odkazom na webové sídlo;
- profesijný životopis nominovanej osoby vo formáte Europass obsahujúci údaje o odbornej praxi, jej zameraní a trvaní, prípadne publikačnej činnosti;
- profesijný životopis alternujúcej osoby vo formáte Europass obsahujúci údaje o odbornej praxi, jej zameraní a trvaní, prípadne publikačnej činnosti (len v prípade návrhu alternujúcej osoby podľa čl. 4 ods.8 štatútu výboru ).

Písomný návrh sa predkladá v termíne do 28. apríla 2017 (vrátane), a to výhradne:

a) poštou , na adresu:

Spoločný sekretariát výborov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava

b) v podateľni ministerstva , na vyššie uvedenej adrese.

Za rozhodujúci sa považuje dátum uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum podania písomnej žiadosti v podateľni Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Písomný návrh sa predkladá tlačenou formou a musí obsahovať originálne podpisy.

Kontaktná osoba:
Mgr. Dušana Kurillová
Spoločný sekretariát výborov
E-mail: dusana.kurillova@employment.gov.sk
tel.: 02/2046 3116

Výbor pre rodovú rovnosť

Výbor je stálym odborným orgánom Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre otázky týkajúce sa rodovej rovnosti a pre oblasť monitorovania implementácie Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ďalších medzinárodných ľudsko-právnych dohovorov, legislatívy a strategických cieľov Európskej únie v tejto oblasti.

Výbor vystupuje ako medzirezortný orgán a spolupracuje s

  • ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy,
  • sociálnymi partnermi,
  • obcami, vyššími územnými celkami, orgánmi miestnej štátnej správy
  • mimovládnymi neziskovými organizáciami
  • vedeckými pracoviskami a akademickými inštitúciami.

Zasadnutie 13. februára 2017

Zasadnutie 28. novembra 2016

Zasadnutie 13. júna 2016

Zasadnutie 13. októbra 2015

Zasadnutie 3. júna 2015

Závery a uznesenia

Zasadnutie 24. februára 2015

Závery a uznesenia

Zasadnutie 2. októbra 2014

Závery a uznesenia

Zasadnutie 20. mája 2014

Závery a uznesenia

Zasadnutie 30. januára 2014

Zasadnutie 21. októbra 2013

Zasadnutie 21. mája 2013 

Zasadnutie 28. januára 2013 

Zasadnutie 25. septembra 2012

Zasadnutie 17. februára 2012 

Zasadnutie 1. decembra 2011
(pokračovanie zasadnutia z 10. novembra 2011) 

 

Zasadnutie 10. novembra 2011 

Materiály

Závery a uznesenia 

Zasadnutie 23. septembra 2011

 

Pracovná skupina pre tvorbu stratégií v oblasti rodovej rovnosti

Členky a členovia pracovnej skupiny Výboru pre rodovú rovnosť pre tvorbu stratégií v oblasti rodovej rovnosti
Šarlota Pufflerová - vedúca pracovnej skupiny

Pracovná skupina pre ekonomiku, trh práce a zosúladenie rodinného a pracovného života

Sylvia Porubänová - vedúca pracovnej skupiny 

Pracovná skupina pre elimináciu násilia páchaného na ženách

Členky a členovia pracovnej skupiny Výboru pre rodovú rovnosť pre elimináciu násilia páchaného na ženách
Dušana Karlovská - vedúca pracovnej skupiny

Pracovná skupina pre vzdelávanie, vedu a výskum

Monika Bosá - vedúca pracovnej skupiny

Pracovná skupina pre zdravie

Adriana Mesochoritisová - vedúca pracovnej skupiny 

Pracovná skupina pre rodové nerovnosti vo vede

Členky a členovia pracovnej skupiny Výboru pre rodovú rovnosť pre rodové nerovnosti vo vede
Zuzana Kiczková - vedúca pracovnej skupiny 

Pracovná skupina pre rodičovstvo a súkromný život

Stanislav Trnovec - vedúci pracovnej skupiny 

Pracovná skupina pre viacnásobne znevýhodnené ženy

Barbora Burajová - vedúca pracovnej skupiny

V nadväznosti na schválenie nového štatútu Výboru pre rodovú rovnosť Radou vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť dňa 16. marca 2017 prebieha proces renominácie členov a členiek výboru. Výzva za účelom vymenovania členov a členiek komory za mimovládne neziskové organizácie bude vyhlásená v apríli 2017 zverejnením na webovom sídle MPSVR SR.

 

JÁN RICHTER
predseda výboru
ADRIANA MESOCHORITISOVÁ
podpredsedníčka výboru

OĽGA PIETRUCHOVÁ
tajomníčka výboru 

členky a členovia podľa čl. 4 ods. 5 písm. a) štatútu
MARIAN GALAN
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
ŠTEFAN LAŠŠÁN
Ministerstvo zdravotníctva SR
MARIÁN SALOŇ
Ministerstvo obrany SR
MONIKA DENEVA
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
VLASTA JÁNOVÁ
Ministerstvo životného prostredia SR
BRANISLAV ONDRUŠ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
RADOSLAV RAGAČ
Ministerstvo kultúry SR
JURAJ PALÚŠ
Ministerstvo spravodlivosti SR
RADOVAN MAJERSKÝ
Ministerstvo financií SR
ONDREJ VARAČKA
Ministerstvo vnútra SR
BARBARA ILLKOVÁ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
RASTISLAV CHOVANEC
Ministerstvo hospodárstva SR
IVETA ŠIMONOVIČOVÁ
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

(Úrad vlády SR, Sekcia ľudských práv a rovnakého zaobchádzania - zrušený organizačný útvar) 

členky a členovia podľa čl. 4 ods. 5 písm. b) štatútu
MONIKA RAKOVSKÁ
Združenie samosprávnych krajov SK 8
BOŽENA KOVÁČOVÁ
Združenie miest a obcí Slovenska
EVA ŠŤASTNÁ
Únia miest Slovenska
NATÁLIA JURÁKOVÁ
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
bez nominácie
Kancelária verejného ochrancu práv
IVETA GRIAČOVÁ
Republiková únia zamestnávateľov
MARGITA VITÁLOŠOVÁ
Konfederácia odborových zväzov
MIRIAM ŠPÁNIKOVÁ
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
ALBERT BREIER
Slovenská akadémia vied
TATIANA ČOREJOVÁ
Slovenská rektorská konferencia
TATIANA ŠUŠKOVÁ
Rozhlas a televízia Slovenska
SIMONA MAJERNÍKOVÁ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
HEDVIGA POLCÍKOVÁ
Sociálna poisťovňa
SYLVIA PORUBÄNOVÁ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
ĽUDMILA IVANČÍKOVÁ
Štatistický úrad SR
HANA ŠPALEKOVÁ
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
JANA MOCHŇACKÁ
Národný inšpektorát práce 

členky a členovia podľa čl. 4 ods. 6 štatútu
JANA ZEZULOVÁ
Možnosť voľby, o. z.
JARMILA FILADELFIOVÁ
Inštitút pre verejné otázky
MÁRIA CHALOUPKOVÁ
Združenie žien Slovenska
ZUZANA VRANOVÁ
Profesionálne ženy
ZUZANA KULAŠIKOVÁ
Profesionálne ženy
ŠARLOTA PUFFLEROVÁ
Občan, demokracia a zodpovednosť
ANDREA CHORVÁTHOVÁ
Občan, demokracia a zodpovednosť
KATARÍNA FARKAŠOVÁ
Aliancia žien Slovenska
DAŠA MALÍKOVÁ
Aliancia žien Slovenska
KATARÍNA MINAROVIČOVÁ
EsFEM
MONIKA BOSÁ
EsFEM
ZUZANA MAGUROVÁ
Ženská loby Slovenska
ZUZANA KICZKOVÁ
Ženská loby Slovenska
HANA SMITKOVÁ
Záujmové združenie žien Aspekt
EVA RIEČANSKÁ
Záujmové združenie žien Aspekt
DUŠANA KARLOVSKÁ
FENESTRA
MAGDA HABUROVÁ
Žena tretieho tisícročia
BARBORA BURAJOVÁ
Nadácia otvorenej spoločnosti
IRENA BELOHORSKÁ
Únia žien Slovenska
ADRIANA ŠKLÍBOVÁ
Top centrum podnikateliek
APOLÓNIA SEJKOVÁ
Záujmové združenie žien MyMamy
VIERA PETRÁŠOVÁ
Združenie lesníčiek
ANDREA BUČKOVÁ
Kultúrne združenie Rómov Slovenska
INGRID KOSOVÁ
Kultúrne združenie Rómov Slovenska
MÁRIA RAUČINOVÁ
Katolícke hnutie žien Slovenska
MONIKA VRÁBĽOVÁ
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
RENATA OCILKOVÁ
Fórum kresťanských inštitúcií
STANISLAV TRNOVEC
Klub mnohodetných rodín
JOZEF TINKA
Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů
Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť občianska iniciatíva

Sekretariát výboru je výkonným orgánom výboru, ktorý plní úlohy spojené s organizačným, personálnym a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti výboru.

Kontakt
Ing. Pietruchová Oľga, M.A.

tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4
816 43 Bratislava
_______________________________________
e-mail: olga.pietruchova@employment.gov.sk
tel: +421 - 2 - 2046 1812; +421 - 2 - 2046 1310
fax: +421 - 2 - 5292 1271

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti