Hlavné menu

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím (archív)

Táto stránka slúži iba na archívne účely

Vláda SR svojim uznesením č. 425 zo dňa 28. júna 2022 zriadila Radu vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím a tým sa Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím zrušuje.

Oblasť ochrany a podpory ľudských práv a rozvoja občianskej spoločnosti dnes zastrešuje jeden zo stálych poradných orgánov vlády Slovenskej republiky, Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť . V súvislosti s komplexnou reformou poradných orgánov vlády Slovenskej republiky bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR zriadený v máji 2011 Spoločný sekretariát výborov, ktorý zabezpečuje činnosť Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím.

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť plní úlohy s cieľom zvýšiť úroveň podpory, ochrany a dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím.

Výbor spolupracuje s

 • ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy,
 • orgánmi miestnej a regionálnej samosprávy,
 • mimovládnymi organizáciami,
 • vedeckými pracoviskami a akademickými inštitúciami v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím.

Výbor podnecuje výskum , rozširovanie a efektívnu výmenu informácií a štatistických informácií v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím.

Výbor priebežne sleduje a podieľa sa na vyhodnocovaní plnenia Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím . Podieľa sa aj na vypracúvaní návrhov správ pre kontrolné mechanizmy medzinárodných zmlúv o ľudských právach, najmä Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Sekretariát výboru je výkonným orgánom výboru, ktorý plní úlohy spojené s organizačným, personálnym a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti výboru.

V súlade s poslaním výboru zabezpečuje na zasadnutiach výboru tlmočenie do posunkovej reči a simultánny prepis hovorenej reči pre osoby so sluchovým postihnutím,  a to, aby podklady na rokovanie výboru boli dodávané v prístupných elektronických formátoch pre osoby so zrakovým postihnutím.

Kontakt

PhDr. Mária Homolová
tajomníčka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Spoločný sekretariát výborov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava

 

MILAN KRAJNIAK
minister práce, sociálnych vecí a  rodiny SR
predseda

BRANISLAV MAMOJKA
predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR
podpredseda

Mária Homolová
tajomníčka

Komora za verejnú správu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Ministerstvo zdravotníctva SR
PAVOL MACHO

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
SVETLANA SÍTHOVÁ

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
JAROSLAV KMEŤ

Ministerstvo kultúry SR
RADOSLAV RAGAČ

Ministerstvo spravodlivosti SR
TOMÁŠ HERIBAN

Ministerstvo financií SR
ĽUBOŠ JANČÍK

Ministerstvo vnútra SR
ĽUBOMÍR ŠABLICA

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
BARBARA ILLKOVÁ

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
MIRIAM BROČKOVÁ

Sociálna poisťovňa
VERONIKA MAJTÁNOVÁ

Inštitút pre výskum práce a rodiny
DARINA ONDRUŠOVÁ

Združenie samosprávnych krajov SK 8
ADRIÁNA GRIGOVÁ

Združenie miest a obcí Slovenska
BOŽENA KOVÁČOVÁ

Únia miest Slovenska
OĽGA REPTOVÁ

Komora za mimovládne organizácie:

skupinu organizácií osôb s mentálnym postihnutím reprezentujú:
IVETA MIŠOVÁ
ĽUBICA VYBERALOVÁ

skupinu organizácií osôb s chronickými ochoreniami reprezentujú:
ALŽBETA LUKOVIČOVÁ
ĽUBICA BERGMANNOVÁ


skupinu organizácií osôb s duševnými poruchami a poruchami správania reprezentujú:
LAURA KUNDRÁTOVÁ
MÁRIA HELEXOVÁ


skupinu organizácií osôb so sluchovým postihnutím reprezentujú:
JANA FILIPOVÁ - skupina osôb so stratou sluchu, ktorých primárnou formou komunikácie je posunkový jazyk
KATARÍNA KLUKOVÁ - skupina osôb so stratou sluchu, ktorých primárnou formou komunikácie je národný hovorený jazyk s využitím kompenzačných a zdravotníckych pomôcok

skupinu organizácií osôb s telesným postihnutím reprezentujú:
TIBOR KÖBÖL
MARCELA VÁCLAVKOVÁ KONRÁDOVÁ

skupinu organizácií osôb so zrakovým postihnutím reprezentujú:
MILAN MĚCHURA
JOZEF ŠIMKO

Slovenská humanitná rada
PETER DEVÍNSKY

Slovenská únia podporovaného zamestnávania
JANA BADÁŇOVÁ

Konfederácia odborových zväzov SR
DANIELA POCHYBOVÁ

 

Pracovná skupina pre tvorbu nového Národného programu rozvoja životných podmienok

Pracovná skupina výboru bola z podnetu členov Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím v nadväznosti na prechod gescie prípravy Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zrušená.

 

Pracovná skupina pre prípravu analýzy potrieb organizácií zastupujúcich záujmy osôb so zdravotným postihnutím z hľadiska existencie a efektívnej činnosti

Nakoľko pracovná skupinu Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím pre prípravu analýzy potrieb organizácií zastupujúcich záujmy osôb so zdravotným postihnutím z hľadiska existencie a efektívnej činnosti naplnila svoj mandát a už nevyvíjala žiadnu ďalšiu činnosť, bola na základe súhlasu pôvodného iniciátora zriadenia pracovnej skupiny zrušená. 

 

Pracovná skupina k problematike vedenia štatistických údajov o počte osôb so zdravotným postihnutím v členení podľa druhu zdravotného postihnutia

Jaroslav Cehlárik - vedúci pracovnej skupiny (pre I. fázu)

 

Pracovná skupina k problematike prípravy zákona o slovenskom posunkovom jazyku

Ján Gabura - vedúci pracovnej skupiny

 

Pracovná skupina na spracovanie návrhu Koncepcie starostlivosti o osoby s poruchou autistického spektra a ich rodiny v Slovenskej republike

Ivan Štubňa - vedúci pracovnej skupiny

 

Viac o príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike

Pracovná skupina Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím pre prípravu a finalizáciu časti stratégie týkajúcej sa práv osôb so zdravotným postihnutím

V súvislosti s pokračujúcim procesom prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike bola na základe uznesenia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 33 zo dňa 24. októbra 2013 (per rollam), zriadená pracovná skupina Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím pre prípravu a finalizáciu časti stratégie týkajúcej sa práv osôb so zdravotným postihnutím.

Členovia pracovnej skupiny:

Verejná správa

Nadežda Šebová - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vedúca pracovnej skupiny
Ján Gabura - hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
Martina Matejková - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Miroslav Chudý - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Petra Zavacká - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky   
Daniela Kuhnová - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Marián Filčík - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Peter Klenovský - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Kvetoslava Repková - Inštitút pre výskum práce a rodiny
Miluša Budayová - Združenia samosprávnych krajov SK8
Bruno Konečný - Združenie miest a obcí Slovenska
Mária Orgonášová - Únia miest Slovenska

Organizácie zastupujúce záujmy osôb so zdravotným postihnutím a experti

Branislav Mamojka - predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike
Ľubica Vyberalová - zástupkyňa skupiny organizácií osôb s mentálnym postihnutím
Eva Madajová - zástupkyňa skupiny organizácií osôb s chronickými ochoreniami
Marcela Barová - zástupkyňa skupiny organizácií osôb s duševnými poruchami a  poruchami správania
Anna Šmehilová - zástupkyňa skupiny organizácií osôb so sluchovým postihnutím
Tibor Köböl - zástupca skupiny organizácií osôb s telesným postihnutím
Milan Měchura - zástupca skupiny organizácií osôb so zrakovým postihnutím
Darina Sedláková - riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku
Elena Ondrušková - Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Miriam Slaná - Katedra sociálnej práce, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce,Trnavská univerzita v Trnave
Oľga Škorecová – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Lea Rollová - CEDA - Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania, Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Prizvaná

Jana Straňáková - Fórum kresťanských inštitúcií, o.z.

Prvé pracovné stretnutie pracovnej skupiny výboru pre prípravu a finalizáciu časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv osôb so zdravotným postihnutím sa uskutočnilo dňa  4. novembra 2013, na ktorom členky a členovia pracovnej skupiny prerokovali metodológiu prípravy podkladov a organizáciu súvisiaceho odborného podujatia.

Celodenné odborné podujatie (s účasťou verejnosti) k príprave časti celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv osôb so zdravotným postihnutím sa uskutočnilo dňa 9. decembra 2013 v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, Bratislava

 • Predmetom diskusie boli tematické okruhy pripravovanej Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúce sa práv osôb so zdravotným postihnutím v odporúčanej štruktúre:
  - aktuálny stav
  - odporúčania medzinárodných monitorovacích orgánov
  - inštitucionálne zabezpečenie
  - priority a úlohy do budúcnosti

Východiskový materiál za oblasť práv osôb so zdravotným postihnutím k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike bol po schválení Výborom pre osoby so zdravotným postihnutím zaslaný gestorovi materiálu MZVEZ SR.

KONTAKTNÁ OSOBA

PhDr. Mária Homolová
tajomníčka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím
Email: maria.homolova@employment.gov.sk
Tel: +421 - 2 -2046 3156

Zasadnutie 16. júna 2022

 

Zasadnutie 29. marca 2022

 

Zasadnutie 8. decembra 2021 

 

Zasadnutie 28. septembra 2021

 

Zasadnutie 27. apríla 2021

 

Zasadnutie 4. decembra 2020

 

Hlasovanie per rollam  

 

Zasadnutie 13. novembra 2019

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 11. júna 2019

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 29. novembra 2018

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 29. júna 2018

Závery a uznesenia

 

 

Zasadnutie 9. apríla 2018

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 30. novembra 2017

Závery a uznesenia


Zasadnutie 2. decembra 2016

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 30. septembra 2016

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 6. júna 2016

Závery a uznesenia 

 

Zasadnutie 20. októbra 2015

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 23. apríla 2015

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 20. novembra 2014

Materiály

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 29. septembra 2014

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 28. januára 2014

Závery a uznesenia

 

Hlasovanie per rollam  

Uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 34 zo dňa 16. decembra 2013 uplatnením procedúry per rollam k materiálu Návrh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020.

Uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 33 zo dňa 24. októbra 2013 uplatnením procedúry per rollam k zriadeniu odbornej pracovnej skupiny pre prípravu a finalizáciu časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike týkajúcej sa práv osôb so zdravotným postihnutím.

 

Zasadnutie 17. apríla 2013

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 4. februára 2013

Materiály  

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 17. septembra 2012

Závery a uznesenia

 

Tematické zasadnutie 21. februára 2012

Materiály 

Závery

 

Zasadnutie 16. januára 2012

Materiály 

 

Zasadnutie 10. novembra 2011

Materiály

Závery a uznesenia 

 

Zasadnutie 6. septembra 2011

Materiály 

Závery a uznesenia 

 

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (UN CRPD)

Východisková správa

Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím

Usmernenia k správe o opatreniach prijatých na účel plnenia záväzkov vyplývajúcich z UN CRPD

Parížske princípy

 • Princípy týkajúce sa postavenia národných inštitúcií pre podporu a ochranu ľudských práv, rezolúcia Valného zhromaždenia OSN 48/134 z 20. decembra 1993

 

RADA EURÓPY

Akčný plán Rady Európy na presadzovanie práv ľudí so zdravotným postihnutím a ich plnej účasti v spoločnosti: zlepšenie kvality života ľudí so zdravotným postihnutím v Európe v rokoch 2006-2015

EURÓPSKA ÚNIA

Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020: obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér

Rovnosť príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím: Európsky akčný plán na roky 2004-2010

Verejná konzultácia k prijatiu európskeho aktu o prístupnosti (European Accessibility Act) - ukončenie 29. februára 2012

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

ZÁKON z 25. júna 2015 o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ACT of 25 June 2015 on the Commissioner for Children and the Commissioner for People with Disabilitiesand on changes and amendments to certain acts

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014-2020

WHO

Svetová správa o zdravotnom postihnutí, © WHO/Svetová banka 2011

ĎALŠIE DOKUMENTY 

Ďalšie dokumenty môžete nájsť na webovej stránke Hlavného kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk