Hlavné menu

Výbor pre deti a mládež

Oblasť ochrany a podpory ľudských práv a rozvoja občianskej spoločnosti dnes zastrešuje jeden zo stálych poradných orgánov vlády Slovenskej republiky, Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť . V súvislosti s komplexnou reformou poradných orgánov vlády Slovenskej republiky bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR zriadený v máji 2011 Spoločný sekretariát výborov, ktorý zabezpečuje činnosť Výboru pre deti a mládež.

Výbor pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť plní úlohy s cieľom

a) zabezpečiť splnenie záväzkov Slovenskej republiky pri implementácii práv dieťaťa ustanovených Dohovorom OSN o právach dieťaťa vrátane jeho opčných protokolov a práv dieťaťa ustanovených Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,

b) zabezpečiť splnenie záväzkov Slovenskej republiky pri implementácii práv dieťaťa ustanovených Dohovorom Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním a práv dieťaťa ustanovených Dohovorom Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi,

c) zabezpečiť, aby najlepšie záujmy dieťaťa boli prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými subjektmi,

d) utvárať podmienky pre zabezpečenie takej ochrany a starostlivosti, aká je nevyhnutná pre blaho dieťaťa,

e) utvárať podmienky pre zavádzanie a udržanie takých postupov a mechanizmov, ktoré umožnia participáciu detí a mládeže pri tvorbe politík a opatrení, ktoré sa ich týkajú,

f) posilniť postavenie mládeže vo všetkých sférach života a garantovať ich rovnoprávne postavenie v spoločnosti na báze partnerstva,

g) pôsobiť na zvýšenie všeobecného aj odborného povedomia o právach dieťaťa a spôsoboch ich presadzovania

Výbor sa schádza podľa potreby, spravidla pred zasadnutím rady.

 

V prípade nejasností v slovenskom preklade
 je smerodajná anglická verzia dokumentu.

 

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV

 

Dohovor o právach dieťaťa (CRC)

Všeobecné komentáre

Výbor  OSN pre práva dieťaťa pripravuje tzv. všeobecné komentáre  s cieľom objasniť normatívny obsah špecifických práv ustanovených Dohovorom o právach dieťaťa (alebo tém súvisiacich s dohovorom), ako aj s cieľom poskytnúť praktické usmernenia k opatreniam prijímaným v záujme ich implementácie. Všeobecné komentáre predstavujú autoritatívny výklad o tom, čo sa očakáva od zmluvných štátov pri plnení záväzkov obsiahnutých v Dohovore o právach dieťaťa. 

 


Východisková správa 

Druhá periodická správa 

Konsolidovaná tretia, štvrtá a piata periodická správa

  • Konsolidovaná tretia, štvrtá a piata periodická správa Slovenskej republiky - slovenský jazyk (.PDF) / anglický jazyk (.PDF)
  • Alternatívna správa k vládnej správe o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa v Slovenskej republike - Koalícia pre deti Slovensko - slovenský jazyk / anglický jazyk  a ďalšie správy od organizácii občianskej spoločnosti v anglickom jazyku
  • Písomné otázky Výboru OSN pre práva dieťaťa - slovenský jazyk  (pracovný preklad) / anglický jazyk
  • Odpovede SR na písomné otázky Výboru OSN pre práva dieťaťa - slovenský jazyk / anglický jazyk
  • Záverečné odporúčania ku Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správe - slovenský jazyk / anglický jazyk
  • Správa o priebehu a výsledkoch prerokovania Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa pred Výborom OSN pre práva dieťaťa a návrh gescie k Záverečným odporúčaniam Výboru OSN pre práva dieťaťa - slovenský jazyk

Špecifické usmernenia k forme a obsahu periodickej správy o opatreniach prijatých na účel plnenia záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru o právach dieťaťa

Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch (OPAC)

Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii (OPSC)

Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení (OPCP)

Slovenská republika ratifikovala Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení ako deviata krajina v poradí. V nadväznosti na ukončenie ratifikačného procesu dňa 3. decembra 2013 nadobudol Opčný protokol pre Slovenskú republiku platnosť 14. apríla 2014. Opčný protokol je prvou medzinárodnou zmluvou o ľudských právach, pri príprave ktorej Slovensko zohralo úlohu lídra i koordinátora procesu prípravy. Opčný protokol prináša so sebou ďalšie posilnenie záruk ochrany práv dieťaťa. Zakladá mechanizmus oznámení (sťažností), vďaka ktorému sa bude možné v prípadoch porušenia práv vyplývajúcich z Dohovoru o právach dieťaťa alebo jeho substantívnych opčných protokolov o účasti detí v ozbrojených konfliktoch a o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii obrátiť na Výbor pre práva dieťaťa. Sťažnosť nesmie smerovať k prešetreniu veci (skutočnosti), ktorá nastala pred dňom nadobudnutia platnosti protokolu, predmetom konania preto môže byť len porušenie práv dieťaťa zo strany Slovenskej republiky, ktoré nastalo po 14. apríli 2014. Opčný protokol zavádza aj dve dobrovoľné procedúry, a to mechanizmus medzištátnych oznámení a vyšetrovaciu procedúru. Slovenská republika pri ratifikácii obe procedúry akceptovala. Opčný protokol by mal prispieť ku dôkladnejšej implementácii medzinárodných štandardov v oblasti práv dieťaťa v jednotlivých regiónoch sveta.


Deň venovaný všeobecnej diskusii Výboru OSN pre práva dieťaťa na tému:

Svetová správa o násilí na deťoch

Parížske princípy

  • Princípy týkajúce sa postavenia národných inštitúcií pre podporu a ochranu ľudských práv, rezolúcia Valného zhromaždenia OSN 48/134 z 20. decembra 1993 - slovenské znenie / anglické znenie

 

RADA EURÓPY

Program Budovanie Európy pre deti a s deťmi 

Usmernenia Výboru ministrov Rady Európy

Odporúčania Výboru ministrov Rady Európy

Participácia detí a mládeže v Slovenskej republike (2012)

Zákaz telesných trestov detí - otázky a odpovede (jún 2008)

Propagačné materiály

 

EURÓPSKA ÚNIA

Európska komisia

Európsky parlament

Webstránka o Európskej únii určená deťom a mladým ľuďom

Európsky portál pre mládež

EUROSTAT

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím

ZÁKON z 25. júna 2015 o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná stratégia na ochranu detí pred násilím

gestorom stratégie je Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch

Národný akčný plán pre deti na roky 2013-2017

Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2013 a návrh na jeho aktualizáciu

Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2014 a návrh na jeho aktualizáciu

Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2015 a návrh na jeho aktualizáciu 

Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2016 a návrh na jeho aktualizáciu 

Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2017 

materiál bol v pripojenom znení prerokovaný vo Výbore pre deti a mládež a v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, nebol zaradený na rokovanie vlády SR

Národný akčný plán pre deti na roky 2009-2012 

Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike

Podrobne k procesu prípravy

Správy o činnosti Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Európske štandardy kvality pre pomoc deťom žijúcim mimo vlastnej rodiny

 

Národný seminár „Investovanie do detí v Slovenskej republike: Možnosti získania podpory z fondov EÚ“

Odborný seminár k implementácii Odporúčania Európskej komisie Investície do detí: Východisko z bludného kruhu znevýhodnenia, 22. januára 2016 - prezentácie a závery

 

 

 

 

Zasadnutie 19. marca 2024

 

Zasadnutie 20. decembra 2023

  • Záznam per rollam
  • Uznesenie výboru č. 74/2023 k Informácii o napĺňaní priorít, špecifických cieľov a opatrení vyplývajúcich z Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore a Akčného plánu k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2022 - 2023

 

Zasadnutie 27. júna 2023

 

Zasadnutie 21. marca 2023

 

Zasadnutie 13. decembra 2022

 

Zasadnutie 5. októbra 2022

 

Zasadnutie 28. júna 2022

 

Zasadnutie 3. mája 2022

 

Zasadnutie 30. novembra 2021

 

Zasadnutie 21. septembra 2021

 

Zasadnutie 4. mája 2021

 

Zasadnutie 8. decembra 2020 

 

Zasadnutie 3. decembra 2019

 

Zasadnutie 18. júna 2019

 

Zasadnutie 22. novembra 2018

 

Zasadnutie 28. júna 2018

 

Zasadnutie 25. apríla 2018

 

Zasadnutie 12. septembra 2017

 

Zasadnutie 5. júna 2017

 

Zasadnutie 5. decembra 2016

  

Zasadnutie 29. septembra 2016

 

Zasadnutie 17. júna 2016

 

Zasadnutie 29. októbra 2015

Sem vložte text

 

Zasadnutie 9. júna 2015

Zasadnutie 10. marca 2015

Zasadnutie 30. septembra 2014

Závery

 

Hlasovanie per rollam

 

Zasadnutie 10. marca 2014

 

Zasadnutie 19. novembra 2013 (pokračovanie zasadnutia z 28. októbra 2013)

Materiály

Závery

Zasadnutie 28. októbra 2013

Materiály

Závery

Zasadnutie 19. apríla 2013

Materiály


Závery

Zasadnutie 14. februára 2013

Materiály

Závery

Zasadnutie 11. októbra 2012

Materiály


Záznam a závery 

Zasadnutie 10. septembra 2012

Materiály

Záznam a závery  

Zasadnutie 12. januára 2012

Materiály  

Záznam a závery

Zasadnutie 16. augusta 2011

Materiály  

Záznam a závery

 

Výbor sa skladá z dvoch samostatných komôr a ďalších členov výboru, ktorí majú nezávislé postavenie. Počet členov komory za verejnú správu a počet členov komory za mimovládne neziskové organizácie je rovnaký (uplatňuje sa princíp parity). Na účely hlasovania je predseda výboru členom komory za verejnú správu a podpredseda výboru je členom komory za mimovládne neziskové organizácie.

 

ERIK TOMÁŠ
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
predseda výboru

VLADISLAV MATEJ
podpredseda výboru

tajomníčka výboru
ANDREA HANTABALOVÁ

 

Komora za verejnú správu (13):
členmi komory za verejnú správu s hlasovacím právom, ktorých vymenúva a odvoláva predseda výboru, sú nominovaní zástupcovia na úrovni generálneho riaditeľa alebo riaditeľa organizačného útvaru v priamej riadiacej pôsobnosti ministra, resp. splnomocnenca vlády SR, eventuálne v odôvodnených prípadoch priamo poverená osoba ministrom a nominovaní zástupcovia združení územnej samosprávy.

a)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – ILDIKÓ POLAČEKOVÁ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – PETER PAPŠO
Ministerstvo kultúry SR – PETER LUKÁČ
Ministerstvo zdravotníctva SR – PETER ČVAPEK
Ministerstvo financií SR – MARTINA BÍLIKOVÁ
Ministerstvo vnútra SR – JOZEF HALCIN
Ministerstvo spravodlivosti SR - MARIAN FILČÍK
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - BARBARA ILLKOVÁ
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity – SLAVOMÍR LALÍK

b)
Združenie miest a obcí Slovenska - JÁN KRTÍK
Únia miest Slovenska - DANIELA DROBNÁ
Združenie samosprávnych krajov SK8 – KATEŘINA BENEŠOVÁ

 

Komora za mimovládne neziskové organizácie (13):
členov komory za mimovládne neziskové organizácie s hlasovacím právom vymenúva a odvoláva predseda výboru z nominantov mimovládnych neziskových organizácií, resp. akademických inštitúcií, ktoré sa zapojili do výzvy a preukázali splnenie podmienok určených vo výzve.

Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie - VLADISLAV MATEJ
Centrum pre výskum etnicity a kultúry - ELENA KRIGLEROVÁ GALLOVÁ
Centrum Slniečko - MARIANA KOVÁČOVÁ
Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku - PETER GURÁŇ
Linka detskej istoty – EVA DZURINDOVÁ
Nadácia pre deti Slovenska - ONDREJ GALLO
Rada mládeže Slovenska - DÁŠA CINGÁLKOVÁ 
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar – EMÍLIA CHOVANCOVÁ BEZÁKOVÁ
Sociologický ústav SAV - ZUZANA KUSÁ
Slovenská nadácia pre UNICEF – MARTIN OUBRECHT
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením – MONIKA FRIČOVÁ
PRO LP Asociácia liečebných pedagógov – MONIKA STUPKOVÁ
Spoločnosť priateľov detí Li(e)nka – VLADIMÍR LICHNER


Výber členov a členiek výboru zastúpených v komore za mimovládne neziskové organizácie podliehal výberovému procesu na základe výzvy. Do výzvy sa mohla platne zapojiť každá mimovládna nezisková organizácia, resp. akademická inštitúcia, ktorá pôsobí v súlade so základnými zásadami činnosti výboru a vyvíja v danej oblasti výskumnú, analytickú, publikačnú, vzdelávaciu, projektovú alebo inú obdobnú činnosť s cieľom skvalitňovania verejných politík. Funkčné obdobie členov a členiek komory za mimovládne neziskové organizácie je 5 rokov od vymenovania (28. jún 2022).

Nezávislé inštitúcie:
Komisár pre deti – JOZEF MIKLOŠKO
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva - MARIÁN MESÁROŠ
Kancelária verejného ochrancu práv – JANKA DIVINCOVÁ
Generálna prokuratúra SR – ZUZANA KRIŽANOVÁ

 

Viac o príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike


Pracovná skupina Výboru pre deti a mládež pre prípravu a finalizáciu časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv detí

V súvislosti s pokračujúcim procesom prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike bola, na základe uznesenia Výboru pre deti a mládež č. 30 zo dňa 28. októbra 2013 a uznesenia č. 32 zo dňa 19. novembra 2013, zriadená pracovná skupina Výboru pre deti a mládež pre prípravu a finalizáciu časti stratégie týkajúcej sa práv detí.

Členmi pracovnej skupiny sa stali tak zástupcovia verejného sektora, ako i mimovládnych organizácii.

Verejná správa

Rajkovičová Hana - Ministerstvo zdravotníctva SR
Bošňáková Mária -  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Paulíková Marianna - Ministerstvo vnútra SR
Dobrovodský Róbert - Ministerstvo spravodlivosti SR
Straková Monika - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Divincová Janka - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Mimovládne organizácie

Kováčová Anna - Fórum kresťanských inštitúcií
Lenčo Peter - Koalícia pre deti
Gallo Ondrej - Rada mládeže Slovenska
Mikloško Jozef - Úsmev ako dar
Draková Alexandra - Slovenský výbor pre UNICEF
Trnovec Stanislav - Klub mnohodetných rodín

Prvé stretnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 14. januára 2014. Druhé stretnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 17. februára 2014.

Odborné podujatie (s účasťou verejnosti) k príprave časti celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv detí sa uskutočnilo dňa 3. marca 2014 v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

  • Predmetom diskusie boli tematické okruhy identifikované pracovnou skupinou:           

1. Najlepší záujem dieťaťa
2. Doložka vplyvov – mechanizmus posúdenia dopadu novo-pripravovanej legislatívy na dieťa a rodinu
3. Inštitucionálne garancie ochrany práv dieťaťa – nezávislý mechanizmus verejnej ochrany práv dieťaťa (komisár pre deti)

(.pdf) Aktuálne pracovné úvahy o najlepšom záujme dieťaťa v novele zákona č. 36/2005 Z. z. (JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.- Ministerstvo spravodlivosti SR, sekcia legislatívy)

Východiskový materiál za oblasť práv dieťaťa k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (schválené uznesením Výboru pre deti a mládež č. 37 zo dňa 15. apríla 2014)

 

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Janka Divincová
tajomníčka Výboru pre deti a mládež
Spoločný sekretariát výborov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
________________________________________
e-mail: janka.divincova@employment.gov.sk
tel: +421- 2 - 2046 3117
mobil: +421 - 915 841 029

Sekretariát výboru je výkonným orgánom výboru, ktorý plní úlohy spojené s organizačným, personálnym a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti výboru.

Kontakt

PhDr. Andrea Hantabalová
tajomníčka Výboru pre deti a mládež
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Spoločný sekretariát výborov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
______________________________________________
e-mail.: vdm@employment.gov.sk
Tel: +421- 2 - 2046 3126

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk