Hlavné menu

Mzda za nočnú prácu

Nočná prác a je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou . Za prácu v tomto časovom intervale patrí zamestnancovi v zmysle § 123 ods. 1 Zákonníka práce okrem dosiahnutej mzdy aj mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu vo výške najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Sumu minimálnej mzdy na príslušný rok ustanovuje vláda nariadením. Pre rok 2018 ustanovila vláda nariadením minimálnu mzdu v eurách na hodinu sumou 2,759 eura; za nočnú prácu patrí od 1. januára 2018 zamestnancovi mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 0,5518 eura za hodinu .

S vedúcim zamestnancom je možné v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu (§ 123 ods. 2 Zákonníka práce). Mzdové zvýhodnenie v takom prípade vedúcemu zamestnancovi nepatrí.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti