Hlavné menu

Mzda za prácu v nedeľu

Ak zamestnanec vykonáva prácu v nedeľu, má s účinnosťou od 1. mája 2019 okrem dosiahnutej mzdy právny nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (§ 122b Zákonníka práce). V období od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 bude v súlade s prechodným ustanovením § 252m výška mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu predstavovať najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

S účinnosťou od 1. mája 2018 sa zavádza možnosť uplatniť výnimku pre skupinu zamestnávateľov, u ktorých sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu . Ustanovuje sa možnosť v kolektívnej zmluve, resp. v pracovnej zmluve dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia a stanovuje sa jeho minimálna výška. V pracovnej zmluve bude možné dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia iba v prípade, že ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov. Na základe tejto výnimky je možné:


- od 1. mája 2019 v zmysle § 122b ods. 2 Zákonníka práce dohodnúť mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu najmenej 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
- od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 v zmysle prechodného ustanovenia § 252m písm. b) Zákonníka práce dohodnúť mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu najmenej 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Na pracoviskách s nočnými zmenami nedeľa začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku.

S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v nedeľu; v takom prípade už mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu vedúcemu zamestnancovi nebude patriť.

S účinnosťou od 1. mája 2018 patrí zamestnancovi za prácu v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,3795 eura za hodinu (pri uplatnení výnimky patrí zamestnancovi za prácu v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,1036 eura za hodinu).

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti