Hlavné menu

Starosta a primátor

Starostovi obce, respektíve primátorovi mesta patrí plat , ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a zákonom určeného násobku podľa počtu obyvateľov.

Násobky podľa počtu obyvateľov obce:

1. do 500 obyvateľov 1,65-násobok
2. od 501 do 1 000 obyvateľov 1,83-násobok
3. od 1 001 do 3 000 obyvateľov 2,20-násobok
4. od 3 001 do 5 000 obyvateľov 2,41-násobok
5. od 5 001 do 10 000 obyvateľov 2,60-násobok
6. od 10 001 do 20 000 obyvateľov 2,81-násobok
7. od 20 001 do 50 000 obyvateľov 3,21-násobok
8. od 50 001 do 100 000 obyvateľov 3,54-násobok
9. nad 100 000 obyvateľov 3,98-násobok

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve je vyčíslená na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

Priemernú mesačnú mzdu v národnom hospodárstve a počet obyvateľov za predchádzajúci kalendárny rok zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky obvykle v priebehu mesiaca marec . Po zverejnení sa plat starostu spätne prepočíta od začiatku kalendárneho roka.

V prípade, že by plat starostu klesol pod zákonom stanovenú sumu , výška platu starostu obce za mesiac január až marec príslušného kalendárneho roka bude spätne dorovnaná.

Starostovi obce, respektíve primátorovi mesta patrí plat odo dňa zloženia predpísaného sľubu.

Plat starostu (primátora) nesmie byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994. Obecné zastupiteľstvo môže plat starostu (primátora) zvýšiť až o 60% rozhodnutím (uznesením).

Ak starostovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí starostovi plat najviac v sume minimálnej mzdy.

Na účely výpočtu odstupného, dovolenky a náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku je potrebné vypočítať priemerný mesačný plat.

Priemerný mesačný plat sa vypočíta ako priemer platu za obdobie dvanástich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia priemerného mesačného platu.

Súčet platov za posledných 12 mesiacov/12  =  priemerný mesačný plat


Ak je obdobie poberania platu starostu obce (primátora mesta) kratšie ako 12 mesiacov, priemerný mesačný plat sa vypočíta ako podiel súčtu platov za príslušné obdobie a počtu mesiacov, ktoré starosta obce (primátor mesta) poberal plat.

Súčet platov za príslušné obdobie/Počet mesiacov, ktoré starosta obce (primátor mesta) poberal plat  = Priemerný mesačný plat

Po zániku mandátu starostu obce (primátora mesta) patrí starostovi obce (primátorovi mesta) odstupné v sume

  • dvojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
  •  trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu jedno funkčné obdobie,
  •  štvornásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia,
  • päťnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Nárok na odstupné starostovi (primátorovi) nevznikne , ak bol opäť zvolený do funkcie.

Odstupné nepatrí, ak mandát starostu zanikol:

  • odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
  • právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  • vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu.

 

 

Nárok na dovolenku majú všetci starostovia a primátori. Nie je rozhodujúce, či funkciu vykonávajú v plnom rozsahu alebo na úväzok. Dovolenka patrí starostovi a primátorovi  v rozsahu podľa Zákonníka práce alebo v rozsahu podľa kolektívnej zmluvy, ktorá je záväzná pre obec ako zamestnávateľa.

Základná výmera dovolenky sú 4 týždne, vo výmere 5 týždňov patrí starostovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 33 rokov veku.

Nárok na dovolenku vzniká aj starostovi (primátorovi), ktorý v čase kandidovania na svoju funkciu nemal zamestnávateľa alebo bol:

  • podnikateľom,
  • nezamestnaný
  • alebo dôchodca.

Starosta sa počas výkonu funkcie na účely stravovania a prispievania na stravovanie posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere.   

Starosta sa počas výkonu funkcie na účely tvorby a použitia sociálneho fondu posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk