Hlavné menu

Predsedníctvo v Rade Európskej únie

Rada EÚ je jednou z troch hlavných inštitúcií Európskej únie. Formuje legislatívu Únie, koordinuje jej politiky a hľadá dohodu na dôležitých politických otázkach medzi jednotlivými inštitúciami.

Predsedať Rade Európskej únie je jednou z najdôležitejších a najnáročnejších úloh vyplývajúcich z členstva v Únii. Na čele Rady EÚ sa členské štáty striedajú každých šesť mesiacov. Počas tohto obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady a zodpovedá tak za formovanie európskej legislatívy od expertnej až po ministerskú úroveň.

Rada zasadá v desiatich rôznych formáciách v závislosti od témy. Predsedajúca krajina pripravuje a vedie všetky rokovania Rady s výnimkou formácie pre zahraničné veci, ktorú riadi vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Náročnosť predsedníckej úlohy spočíva predovšetkým v pripravovaní a vedení zasadnutí Rady a jej prípravných orgánov. Ide o zasadnutia stálych výborov (Výbor stálych predstaviteľov – Coreper) a približne 200 pracovných skupín a výborov zaoberajúcich sa špecifickými otázkami. Predsedníctvo usmerňuje priebeh týchto rokovaní, čím v spolupráci s ostatnými členskými štátmi zabezpečuje posun v legislatívnom procese a celkovú kontinuitu agendy EÚ. Každý predsedajúci štát organizuje formálne a neformálne zasadnutia nielen v Bruseli a Luxemburgu, ale aj vo svojej krajine.

Počas celého šesťmesačného obdobia nestačí, aby bola predsedajúca krajina len „manažérom“ a hlasom Rady. Musí plniť taktiež úlohu čestného a neutrálneho mediátora, ktorý sa snaží dosiahnuť konsenzus medzi všetkými členskými štátmi a ostatnými inštitúciami Únie. Úzko spolupracuje najmä s Európskou komisiou a Európskym parlamentom, ako aj s predsedom Európskej rady a vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ je dôležitou politickou výzvou pre celú krajinu. Je to jedinečná šanca na zviditeľnenie našej diplomacie, expertízy, manažérskych zručností a Slovenska ako takého.

Priority slovenského predsedníctva v Rade EÚ v pôsobnosti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny nadväzujú na schválené spoločné prioritné oblasti 18-mesačného programu Rady predsedníckeho Tria (Holandsko – Slovensko – Malta), pričom hlavnými prioritami zostávajú inkluzívny, inteligentný a udržateľný rast, vytváranie pracovných miest a konkurencieschopnosť.

Strešnou témou SK PRES v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky je „Zabezpečenie pracovných miest a prosperity pre súčasnosť a budúcnosť“. SK PRES tak reaguje na dôsledky krízy, ktorej v posledných rokoch čelí Európska únia a ktorá sa negatívne prejavuje aj v oblasti zamestnanosti. Mierne hospodárske oživenie posledných mesiacov nás núti začať naplno využívať potenciál jednotného trhu a tým prispievať aj k riešeniu otázky zamestnanosti.

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny sa počas SK PRES sústredí na nasledovné oblasti:

  • podpora a rozvoj dôstojnej práce,
  • boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu,
  • nové opatrenia na podporu zamestnanosti,
  • podpora rovnosti zaobchádzania a rovnosti príležitostí.

 

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti