Hlavné menu

Preddavkové priznanie príspevku

Opakovaný príspevok dieťaťu možno priznať preddavkovo, ak sa začalo:

  • konanie o výživnom, okrem výživného, ktoré povinná osoba poukazuje príslušnému orgánu - orgánu sociálnoprávnej ochrany detí,
  • konanie o sirotskom dôchodku a pozostalostnej úrazovej rente,
  • konanie o sirotskom výsluhovom dôchodku alebo o obdobnej dávke v cudzine.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného v konaní rozhodne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o opakovanom príspevku dieťaťu, o doplatení opakovaného príspevku dieťaťu alebo o jeho vrátení za obdobie, v ktorom opakovaný príspevok dieťaťu poskytoval preddavkovo.

Pri rozhodovaní úrad prihliadne na výšku výživného, výšku sirotského dôchodku, výšku pozostalostnej úrazovej renty, výšku sirotského výsluhového dôchodku alebo výšku obdobnej dávky priznanej v cudzine.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk