Hlavné menu

Jednorazový príspevok dieťaťu pri zverení do náhradnej starostlivosti

Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti slúži na podporu zabezpečenia základného osobného vybavenia dieťaťa, najmä na zabezpečenie jeho:

 • ošatenia,
 • obuvi,
 • hygienických potrieb,
 • nevyhnutného nábytku
 • a iných vecí na uspokojenie potrieb dieťaťa.

Oprávnená osoba na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti.

Nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti má dieťa,:

 • ktoré je na základe právoplatného rozhodnutia súdu zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti alebo poručníctva, ak poručník sa o dieťa osobne stará, 
 • náhradný rodič začal vykonávať osobnú starostlivosť o toto dieťa a
 • pred zverením do náhradnej starostlivosti malo dieťa nariadenú ústavnú starostlivosť alebo uloženú ochrannú výchovu.

Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti možno poskytnúť aj dieťaťu, ktorému nebola pred zverením do náhradnej starostlivosti nariadená ústavná starostlivosť alebo uložená ochranná výchova, ak pri začatí vykonávania náhradnej starostlivosti nemá zabezpečené základné osobné vybavenie.

Nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti má aj dieťa, :

 • ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti predbežným opatrením súdu alebo je zverené do predosvojiteľskej starostlivosti v čase podania návrhu na zverenie do náhradnej starostlivosti je mladšie ako šesť mesiacov,
 • ktorého náhradný rodič sa oň začal osobne starať,
 • na ktoré nebol poskytnutý príspevok pri narodení podľa osobitného predpisu

Nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti na to  isté dieťa a tej istej oprávnenej osobe vzniká iba raz, to platí aj vtedy, ak dieťa je zverené do spoločnej starostlivosti manželov a jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti bol vyplatený jednému z nich. 

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodinyNárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Oprávnenú osobu, ktorá je maloletá, zastupuje v konaní o nároku na príspevok jej náhradný rodič.

Na spracovanie osobných údajov náhradného rodiča a zvereného dieťaťa sa nevyžaduje ich súhlas.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho môžete vytlačiť tu.

Na konanie o nároku na príspevok sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní okrem § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 61 až § 68 zákona o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

Suma jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti je vo výške príspevku pri narodení dieťaťa poskytovaného na dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu 829,86 eur.

Podmienky vyplácania príspevku: 

 • príspevok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • vypláca sa najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom si oprávnená osoba uplatnila nárok,
 • poukazuje sa na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vyplatí v hotovosti,
 • príspevok sa nevypláca do cudziny.

V prípade pobytu zvereného dieťaťa alebo náhradného rodiča v cudzine dohodne oprávnená osoba s platiteľom spôsob poukazovania príspevku.

Oprávnená osoba je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zmeny, ktoré majú vplyv na nárok, výšku a výplatu príspevku.

Nárok na príspevok zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý vznikol.

Nárok na príspevok zaniká smrťou oprávnenej osoby.

Orgány štátnej správy, obce, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, školy, školské zariadenia a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby sú povinné spolupracovať s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a na ich žiadosť podávať informácie a oznámenia vo veci nároku na príspevok, na jeho výšku a výplatu v rozsahu svojej pôsobnosti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk