Hlavné menu

Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti

Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti slúži na podporu uspokojovania potrieb dieťaťa, najmä na úhradu nákladov na:

 • výživu,
 • výchovu,
 • vzdelávanie
 • a bývanie dieťaťa.

Oprávnená osoba na opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti.

Nárok na opakovaný príspevok dieťaťu má:

 • nezaopatrené dieťa, ktoré je rozhodnutím súdu alebo príslušného orgánu zverené do náhradnej starostlivosti,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do náhradnej starostlivosti a žije v domácnosti s fyzickou osobou, ktorá do dosiahnutia jeho plnoletosti bola jeho náhradným rodičom. Plnoleté nezaopatrené dieťa nesmie mať príjem vyšší ako je suma opakovaného príspevku dieťaťu.

Príjem dieťaťa je:

 • súdom určené výživné rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať dieťaťu výživné,
 • náhradné výživné, na ktorého výplatu vznikol nárok z dôvodu, že
 1. 1. dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok alebo
 2. 2. úhrn súm sirotského dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku po jednom rodičovi je nižší ako 0,7 násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa 
 • sirotský dôchodok,
 •  pozostalostná úrazová renta,
 •  sirotský výsluhový dôchodok a sirotský dôchodok alebo obdobná dávka vyplácaná z cudziny.

 

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Oprávnenú osobu, ktorá je maloletá, zastupuje v konaní o nároku na príspevok jej náhradný rodič.

Na spracovanie osobných údajov náhradného rodiča a zvereného dieťaťa sa nevyžaduje ich súhlas.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho môžete vytlačiť tu.

Opakovaný príspevok dieťaťu možno priznať preddavkovo, ak sa začalo:

 • konanie o výživnom,
 • konanie o náhradnom výživnom pre oprávnenú osobu, ktorej nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok alebo ktorej úhrn súm sirotského dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku po jednom rodičovi je nižší ako 0,7 násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa,
 • konanie o sirotskom výsluhovom dôchodku a pozostalostnej úrazovej rente
 • konanie o sirotskom výsluhovom dôchodku alebo o obdobnej dávke v cudzine. 

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného v konaní rozhodne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o opakovanom príspevku dieťaťu, o doplatení opakovaného príspevku dieťaťu alebo o jeho vrátení za obdobie, v ktorom opakovaný príspevok dieťaťu poskytoval preddavkovo.

Na konanie o nároku na príspevok sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní okrem §18 ods. 3, §33 ods. 2, §60, §61 až §68 zákona o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí príspevku a proti rozhodnutiu o zastavení výplaty príspevku nemá odkladný účinok.


Ak ide o nezaopatrené dieťa, ktoré nemá príjem:

 •  do 10 rokov veku vo výške dvojnásobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, 
 • nad 10 rokov veku do 15 rokov veku vo výške 2,3-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne,
 • nad 15 rokov veku vo výške 2,5-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne,

Výška príspevku je zverejnená na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v časti Štátne sociálne dávky/Pehľad dávok/Tabuľka - prehľad dávok

Vo výške rozdielu medzi sumami uvedenými vyššie a príjmom dieťaťa, ak ide o nezaopatrené dieťa, ktoré má príjem nižší, ako je suma opakovaného príspevku dieťaťu.

Pravidlá vyplácania príspevku:

 • príspevok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • vypláca sa mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom si oprávnená osoba uplatnila nárok na tento príspevok,
 • vypláca sa za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na tento príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca,
 • poukazuje sa na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vyplatí v hotovosti,
 • príspevok sa nevypláca do cudziny.

V prípade pobytu zvereného dieťaťa alebo náhradného rodiča v cudzine dohodne oprávnená osoba s platiteľom spôsob poukazovania príspevku.

Ak vzniknú dôvodné pochybnosti, či oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku na príspevok a na jeho výplatu, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o zastavení výplaty príspevku od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa tento príspevok už vyplatil.

Ak oprávnená osoba preukáže, že zanikli dôvodné pochybnosti, pre ktoré mu bola jeho výplata zastavená, úrad rozhodne o obnovení výplaty príspevku. Platiteľ obnoví výplatu od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikli dôvody na zastavenie jeho výplaty.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny doplatí príspevok za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na príspevok boli splnené počas tohto obdobia.

Oprávnená osoba je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zmeny, ktoré majú vplyv na nárok, výšku a výplatu príspevku.

Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý patril.

Nárok na príspevok zaniká smrťou oprávnenej osoby.

Orgány štátnej správy, obce, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, školy, školské zariadenia a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby sú povinné spolupracovať s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a na ich žiadosť podávať informácie a oznámenia vo veci nároku na príspevok, na jeho výšku a výplatu v rozsahu svojej pôsobnosti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk