Hlavné menu

Príjem

Príjem dieťaťa je:

  • súdom určené výživné rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať dieťaťu výživné okrem výživného, ktoré povinná fyzická osoba poukazuje príslušnému orgánu - orgánu sociálnoprávnej ochrany detí,
  • sirotský dôchodok,
  • pozostalostná úrazová renta,
  • sirotský výsluhový dôchodok a sirotský dôchodok o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov alebo iná obdobná dávka vyplácaná z cudziny,
  • príjem plnoletého nezaopatreného dieťaťa zdaňovaný podľa zákona o dani z príjmov.

Príjem na posudzovanie nároku na opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti je príjem dosiahnutý v kalendárnom mesiaci , za ktorý sa opakovaný príspevok dieťaťu poskytuje.

Príjem z cudziny sa prepočítava na slovenskú menu podľa kurzu peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhláseného Národnou bankou Slovenska platného prvý deň v mesiaci, na ktorý si oprávnená osoba uplatňuje nárok na opakovaný príspevok dieťaťu.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti