Hlavné menu

Podmienky nároku

Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi má náhradný rodič, ak:

  • mu bolo rozhodnutím súdu alebo príslušného orgánu zverené dieťa do náhradnej starostlivosti (pestúnska starostlivosť, poručníctvo, dočasné zverenie dieťaťa do starostlivosti osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom),
  • sa začal osobne starať aspoň o jedno zverené dieťa,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • nevykonáva náhradnú starostlivosť v zariadení pestúnskej starostlivosti.


Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi nevzniká , ak:

  • náhradný rodič alebo manžel náhradného rodiča má pri osobnej starostlivosti o dieťa nárok na materské alebo nárok na dávku nemocenského poistenia alebo nemocenského zabezpečenia toho istého druhu v cudzine,
  • náhradný rodič alebo manžel náhradného rodiča má pri osobnej starostlivosti o dieťa nárok na rodičovský príspevok,
  • dieťa zverené do náhradnej starostlivosti (pestúnska starostlivosť, poručníctvo, dočasné zverenie dieťaťa do starostlivosti osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom) je jeho príbuzným v priamom rade.
 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti