Hlavné menu

Podmienky nároku

Nárok na príspevok na vzdelávanie má náhradný rodič:

  • ktorému bolo zverené dieťa do náhradnej starostlivosti (zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča, pestúnska starostlivosť, poručníctvo, ak sa poručník osobne stará o dieťa, to neplatí, ak sa poručník osobne stará o dieťa, ktorého rodičia nie sú plnoletí),
  • preukáže úhradu nákladov vynaložených na absolvovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania, ktorý je svojím obsahom zameraný na podporu celoživotného vzdelávania náhradného rodiča zameraného na doplnenie, obnovenie, rozšírenie alebo prehĺbenie poznatkov o potrebách dieťaťa a o právach dieťaťa, poznatkov alebo zručností v oblasti starostlivosti o dieťa alebo v oblasti riešenia záťažových situácií v rodine a ďalších poznatkov a zručností potrebných na zlepšenie kvality starostlivosti o dieťa.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk