Hlavné menu

Zvýšenie, doplatenie, vrátenie príspevku

Zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa vyplatí príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny najskôr po uplynutí 28 dní života detí, ktoré sa narodili súčasne, a najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola táto skutočnosť preukázaná.

Ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatil príspevok oprávnenej osobe v nižšej sume, ako patril, rozdiel doplatí do zákonom ustanovenej výšky. Nárok na doplatenie zaniká uplynutím jedného roka odo dňa výplaty príspevku pri narodení dieťaťa v nižšej sume, ako patril.

Ak oprávnená osoba spôsobila, že bol príspevok vyplatený neprávom :

  • oprávnená osoba je povinná príspevok pri narodení dieťaťa vrátiť,
  • nárok na vrátenie príspevku pri narodení dieťaťa alebo jeho časti zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistil, že príspevok bol vyplatený neprávom. Najneskôr však nárok na vrátenie zaniká uplynutím troch rokov odo dňa jeho neoprávnenej výplaty.
 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk