Hlavné menu

Informácia k FP na rok 2018

...

 

Informácie pre žiadateľov, ktorí podali do 30. septembra 2017 ministerstvu žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby

V súvislosti s novelou zákona o sociálnych službách, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2018 (ďalej len „návrh novely zákona o sociálnych službách“) a v záujme prípravy na plynulú zmenu zavedenia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, uvádzame nasledovné informácie:

Dôležité informácie k navrhovaným zmenám pri financovaní sociálnych služieb uvádzame v prílohe č. 1.

Novelou zákona o sociálnych službách sa od 1. januára 2018 uplatnia nové podmienky poskytovania finančných príspevkov na spolufinancovanie sociálnych služieb zo strany štátu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Dovoľujeme si teda upozorniť, že ak ste do 30. septembra 2017 podali žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby na rok 2018, je potrebné pripraviť sa na doplnenie údajov tejto pôvodnej žiadosti.

Pre každé jednotlivé zariadenie sociálnych služieb, uvedené v pôvodnej žiadosti, bude potrebné osobitne spracovať a následne doručiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR nasledovné údaje:

1. Údaje o forme sociálnej služby (pobytová sociálna služba, ambulantná sociálna služba), štruktúru prijímateľov sociálnej služby - ide o počet prijímateľov tejto sociálnej služby podľa stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, výšku požadovaného finančného príspevku tlačivá na doplnenie žiadosti a informácie k ich vyplneniu sú v prílohe č. 2. Určenie štruktúry prijímateľov podľa stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby musí zodpovedať stavu k 30. septembru 2017.
Zároveň je potrebné doplnené údaje k pôvodnej žiadosti osvedčiť čestným vyhlásením štatutárneho zástupcu o ich pravdivosti, presnosti a úplnosti a o použití finančných prostriedkov na účel, na ktorý sa poskytnú (znenie čestného vyhlásenia je súčasťou tlačiva na doplnenie žiadosti v prílohe č. 2).

2. Zoznam prijímateľov sociálnej služby (tlačivo a informácie k jeho vyplneniu sú v prílohe č. 3) s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ktorým bola:

a) k 30. septembru 2017 poskytovaná sociálna služba na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na dobu najmenej 3 mesiace (doba najmenej 3 mesiace neplatí pre zariadenia opatrovateľskej služby a rehabilitačné strediská),
b) poskytovaná sociálna služba na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s najdlhším dohodnutým časom (najmenej však 3 mesiace) v období 12 mesiacov pred 30. septembrom 2017, ak nejde o obsadené miesta k 30. septembru 2017 (doba najmenej 3 mesiace neplatí pre zariadenia opatrovateľskej služby a rehabilitačné strediská).

Vysvetlenie k písm. b): Na miesto, na ktorom sa v čase podania žiadosti (k 30. septembru 2017) neposkytuje sociálna služba (teda na neobsadené miesto), je možné poskytnúť finančný príspevok vo výške zodpovedajúcej stupňu odkázanosti prijímateľa s najdlhšie dohodnutým časom poskytovania SS, ktorému sa už v čase podania žiadosti sociálna služba neposkytuje, ale poskytovala sa mu v období 12 mesiacov pred podaním tejto žiadosti (pred 30. septembrom 2017).

Ak k 30. septembru 2017 nemá poskytovateľ sociálnej služby v zariadení žiadneho prijímateľa sociálnej služby, obsahom prílohy č. 3 bude uvedenie tejto skutočnosti.

3. Zoznam zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby s uvedením ich mena, priezviska a rodného čísla k 30. septembru 2017 (tlačivo je v prílohe č. 4).

Ak k 30. septembru 2017 nemá poskytovateľ sociálnej služby v zariadení žiadneho zamestnanca, obsahom prílohy č. 4 bude uvedenie tejto skutočnosti.

(Upozornenie: Ak konkrétne zariadenie poskytuje súčasne pobytovú sociálnu službu aj ambulantnú sociálnu službu, je nevyhnutné údaje v požadovanej štruktúre uvádzať za toto zariadenie osobitne pre počet miest v zariadení s pobytovou sociálnou službou a osobitne pre počet miest v zariadení s ambulantnou sociálnou službou.

Pre účely určenia výšky požadovaného finančného príspevku uvádzame prehľad výšok finančných príspevkov pre jednotlivé stupne odkázanosti a formu sociálnej služby (ambulantnú sociálnu službu a pobytovú sociálnu službu) tak, ako sú ustanovené v novele zákona o sociálnych službách (príloha č. 5).

Pre informáciu uvádzame ďalšie dôležité skutočnosti k určeniu štruktúry prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, ktorými ste viazaný pri dopĺňaní údajov pôvodnej žiadosti:

- na neobsadené miesta (v žiadosti sa uvádzajú v bode C) poskytne MPSVR SR finančný príspevok vo výške zodpovedajúcej najnižšiemu stupňu odkázanosti pre daný druh sociálnej služby v zariadení (napr. pre denný stacionár je to stupeň III, pre zariadenie pre seniorov je to stupeň IV),
- prijímatelia, ktorým sa poskytuje sociálna služba na základe prechodných ustanovení zákona o sociálnych službách, teda nespĺňajú najnižší stupeň odkázanosti pre daný druh sociálnej služby v zariadení, sa považujú na účely určenia výšky finančného príspevku za prijímateľov v najnižšom stupni pre daný druh sociálnej služby v zariadení (ide napríklad o prijímateľov, ktorým sa poskytuje sociálna služba v bývalých domovoch – penziónoch pre dôchodcov alebo prijímateľov v stupni II v denných stacionároch, ktorým sa poskytovala sociálna služba k 28. februáru 2017),
- prijímatelia v zariadeniach pre seniorov umiestnení z iných vážnych dôvodov sa považujú za prijímateľov v stupni odkázanosti IV,
- ak ide o ambulantnú sociálnu službu v zariadení, štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa neposudzuje vo väzbe na konkrétne miesto, ale na celkový počet miest, na ktoré je finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou určený. Štruktúra prijímateľov podľa predchádzajúcej vety sa určí na základe podielu dohodnutého času poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby podľa priznaného stupňa odkázanosti podľa prílohy č. 3 z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky poskytovaných na miestach, na ktoré je finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou určený. V záujme priblíženia interpretácie takéhoto určenia štruktúry prijímateľov uvádzame v prílohe č. 6 príklady spôsobu určenia tejto štruktúry.

Oboznámiť sa so zmenami v novele zákona o sociálnych službách je možné na webovom sídle Národnej rady SR https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6486). Po jej publikovaní v Zbierke zákonov SR je potrebné v čo možno najkratšom čase zaslať resp. osobne doručiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR doplnenie žiadosti, ktorú ste už podali do 30. septembra 2017 o požadované údaje.
Upozorňujeme, že v prípade nedoručenia údajov uvedených v bodoch 1 až 3 najneskôr v termíne do 15. januára 2018, nárok na poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou na rozpočtový rok 2018 zanikne.

V prípade interpretačných problémov alebo potreby rozšírenia poskytnutých informácií je možné obrátiť sa s podnetom priamo na odbor sociálnych služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na t. č. 02/20462113 alebo písomne na email barbora.scasna@employment.gov.sk.

 

Prílohy:

1. Dôležité informácie k navrhovaným zmenám pri financovaní sociálnych služieb

2. Doplnenie žiadosti:
- tlačivo/žiadosť pre ambulantnú SS (po zadaní počtu prijímateľov podľa stupňov odkázanosti na určenom tlačive sa automaticky vypočítava výška finančného
príspevku):

vzor vyplnenia tlačiva - ambulantná SS

- tlačivo/žiadosť pre pobytovú SS (po zadaní počtu prijímateľov podľa stupňov odkázanosti na určenom tlačive sa automaticky vypočítava výška finančného
príspevku):

- vzor vyplnenia tlačiva - pobytová SS

3. Zoznam prijímateľov sociálnej služby:
- vo formáte .PDF
- vo formáte .ods

4. Zoznam zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby:
- vo formáte .PDF
- vo formáte .ods

5. Tabuľka výšok finančných príspevkov na rok 2018

6. Príklady spôsobu určenia štruktúry prijímateľov pre ambulantné sociálne služby

 

 

 

 

 

Informácia k novým žiadostiam neverejných poskytovateľov sociálnej služby v zariadeniach, ktorými sú domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, rehabilitačné stredisko, zariadenie podporovaného bývania (ďalej len „DSS, ŠZ, RS, ZPB“) o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, podávaným na rozpočtový rok 2018.

Poznámka: Novú žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, ktorými sú DSS, ŠZ, RS, ZPB, na rozpočtový rok 2018, spolu s prílohami k tejto žiadosti nie staršími ako tri mesiace, musí najneskôr do 31. januára 2018 ministerstvu podať aj taký neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorý podal ministerstvu žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a v zariadení, ktorým je nocľaháreň, ZpS, ZOS alebo DS, na rozpočtový rok 2018, v termíne od 1. augusta 2017 do 30. septembra 2017. To znamená, že prílohy k tejto žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a na rozpočtový rok 2018 doručené ministerstvu v termíne od 1. augusta 2017 do 30. septembra 2017, nemožno považovať a ani použiť ako prílohy k novej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, ktorými sú v DSS, ŠZ , RS, ZPB, na rozpočtový rok 2018, aj ak žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku je rovnaká právnická osoba alebo fyzická osoba - dôvodom je, že prílohy k žiadostiam podaným v rôznom zákonom ustanovenom termíne, resp. lehote nesmú byť staršie ako tri mesiace ku dňu podania týchto žiadostí.

V súvislosti s novelou zákona o sociálnych službách, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2018 (ďalej len „návrh novely zákona o sociálnych službách“) a v záujme plynulej zmeny zavedenia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, uvádzame nasledovné dôležité informácie k poskytovaniu finančných príspevkov na rok 2018.

Novela zákona o sociálnych službách zásadne mení podmienky poskytovania finančného príspevku pre pobytové a ambulantné zariadenia sociálnych služieb podmienené odkázanosťou, ktorými sú domovy sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, denné stacionáre, zariadenia podporovaného bývania, špecializované zariadenia a rehabilitačné strediská. Dôležité informácie k navrhovaným zmenám pri financovaní sociálnych služieb uvádzame v prílohe č. 1.

Znenie návrhu novely zákona o sociálnych službách je dostupné na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6486.

Od 1. januára 2018 sa uplatnia nové podmienky poskytovania finančných príspevkov na spolufinancovanie vybraných druhov sociálnych služieb zo strany štátu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dovoľujeme si Vás teda upozorniť, že vyššie územné celky už nebudú mať v pôsobnosti poskytovanie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy neverejným poskytovateľom sociálnej služby v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, rehabilitačnom stredisku alebo zariadení podporovaného bývania. Pokiaľ ste neverejný poskytovateľ vyššie uvedených druhov sociálnych služieb v zariadeniach, máte možnosť novo požiadať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“) o poskytnutie finančného príspevku pre tieto druhy sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou. Pre poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, ktorými súdomov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, rehabilitačné stredisko a zariadenie podporovaného bývania, je potrebné podľa návrhu novely zákona o sociálnych službách pripraviť a najneskôr do 31. januára 2018 doručiť ministerstvu žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v zariadeniach podmienených odkázanosťou na rok 2018, v rámci ktorej budete uvádzať požadované údaje o jednotlivých zariadeniach, a to spolu s požadovanými prílohami pre jednotlivé zariadenia sociálnych služieb (prílohy viažuce sa k jednotlivým zariadeniam, pre ktoré žiadate finančný príspevok) a ďalšími prílohami, ktorými sú výpis z registra, nie starší ako tri mesiace a doklad o tom, že poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, na ktoré je finančný príspevok určený (neverejný poskytovateľ sociálnej službyv domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, rehabilitačnom stredisku alebo zariadení podporovaného bývania), nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,nie starší ako tri mesiace. Pre informáciu uvádzame, že žiadosť spolu s prílohami k tejto žiadosti obsahuje nasledujúcu rámcovú štruktúru údajov:

  • Žiadosť jej obsahom sú:

- údaje o žiadateľovi - poskytovateľovi sociálnej služby v zariadení (zariadeniach),
- údaje o jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú organizačnou súčasťou žiadateľa a pre ktoré má byť finančný príspevok určený (žiadateľ musí mať právne postavenie poskytovateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb, pre ktoré je finančný príspevok určený; zariadenie s právnou subjektivitou musí žiadať o poskytnutie finančného príspevku priamo v postavení žiadateľa) - druh sociálnej služby, forma sociálnej služby (celoročná/týždenná pobytová sociálna služba, ambulantná sociálna služba), počet miest v registri, štruktúra prijímateľov tejto sociálnej služby podľa stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a výška požadovaného finančného príspevku pre jednotlivé zariadenia,
- čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa o pravdivosti, presnosti a úplnosti všetkých údajov uvedených v žiadosti (vrátane príloh k tejto žiadosti) a o použití finančných prostriedkovna účel, na ktorý sa poskytnú

- vzor žiadosti a vzory na vyplnenie žiadosti sú v prílohe č. 2.

Prílohy k žiadosti sú:

1.Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb nie starší ako tri mesiace,

2.Doklad o tom, že poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, na ktoré je finančný príspevok určený, nemá evidované daňové nedoplatky u miestne príslušného správcu dane, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie (potvrdenia musia byť od každej zdravotnej poisťovne, a to aj v prípade, keď v poisťovni nie je poistený žiaden zamestnanec) , nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia – potvrdenia nemôžu byť staršie ako tri mesiace,

3. Zoznam prijímateľov sociálnej služby (vzor tlačiva je v prílohe č. 3) s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ktorým je:
a) ku dňu podania žiadosti poskytovaná sociálna služba na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na dobu najmenej 3 mesiace (doba najmenej 3 mesiacov neplatí pre rehabilitačné strediská),
b) na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby poskytovaná sociálna služba s najdlhším dohodnutým časom poskytovania tejto sociálnej služby, najmenej však 3 mesiace za obdobie 12 mesiacov pred podaním žiadosti, ak nejde o obsadené miesta ku dňu podania žiadosti (doba najmenej 3 mesiacov neplatí pre rehabilitačné strediská).
Ak ku dňu podania žiadosti nemá poskytovateľ sociálnej služby v zariadení žiadneho prijímateľa sociálnej služby, obsahom prílohy č. 3 bude uvedenie tejto skutočnosti .

Vysvetlenie k písm. b): Na miesto, na ktorom sa v čase podania žiadosti neposkytuje sociálna služba, je možné poskytnúť finančný príspevok vo výške zodpovedajúcej stupňu odkázanosti prijímateľa, ktorému sa v čase podania žiadosti už sociálna služba neposkytuje, ale poskytovala sa mu s najdlhšie dohodnutým časom v období 12 mesiacov pred podaním žiadosti.

4. Zoznam zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby s uvedením ich mena, priezviska a rodného čísla ku dňu podania žiadosti (vzor tlačiva je v prílohe č.4) . Ak ku dňu podania žiadosti nemá poskytovateľ sociálnej služby v zariadení žiadneho zamestnanca, obsahom prílohy č. 4 bude uvedenie tejto skutočnosti.

(Upozornenie: Ak konkrétne zariadenie poskytuje súčasne pobytovú sociálnu službu aj ambulantnú sociálnu službu, je nevyhnutné údaje v požadovanej štruktúre uvádzať za toto zariadenie osobitne pre počet miest v zariadení s pobytovou sociálnou službou a osobitne pre počet miest v zariadení s ambulantnou sociálnou službou).

Pre účely určenia výšky požadovaného finančného príspevku uvádzame prehľad výšok finančných príspevkov pre jednotlivé stupne odkázanosti a formu sociálnej služby (ambulantnú sociálnu službu a pobytovú sociálnu službu týždennú/celoročnú) tak, ako sú ustanovené v návrhu novely zákona o sociálnych službách (príloha č. 5).

Pre Vašu informáciu uvádzame ďalšie dôležité skutočnosti k určeniu štruktúry prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby:

- na neobsadené miesta (v žiadosti sa uvádzajú v bode C) poskytne MPSVR SR príspevok vo výške zodpovedajúcej najnižšiemu stupňu odkázanosti pre daný druh sociálnej služby (napr. pre rehabilitačné stredisko je to stupeň II., pre špecializované zariadenie je to stupeň V.),
- prijímatelia, ktorým sa poskytuje sociálna služba na základe prechodných ustanovení zákona o sociálnych službách a nespĺňajú najnižší stupeň odkázanosti pre daný druh sociálnej služby, sa považujú na účely určenia výšky príspevku za prijímateľov v najnižšom stupni pre daný druh sociálnej služby,
- ak ide o ambulantnú sociálnu službu v zariadení, štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa neposudzuje vo väzbe na konkrétne miesto, ale na celkový počet miest, na ktoré je finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou určený. Štruktúra prijímateľov podľa predchádzajúcej vety sa určí na základe podielu dohodnutého času poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby podľa priznaného stupňa odkázanosti podľa prílohy č. 3 z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky poskytovaných na miestach, na ktoré je finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou určený. V záujme priblíženia interpretácie takéhoto určenia štruktúry prijímateľov uvádzame v prílohe č. 6 príklady spôsobu určenia tejto štruktúry.

Po jej publikovaní v Zbierke zákonov SR je potrebné, aby neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v DSS, ŠZ, RS, ZPB, zaslali v čo možno najkratšom čase (najskôr odo dňa nadobudnutia účinnosti novely zákona o sociálnych službách - t. j. od 1. januára 2018, najneskôr však do 31. januára 2018) žiadosť spolu s prílohami na adresu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
odbor rozpočtu a financovania
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

resp. žiadosť osobne doručili do podateľne ministerstva

Upozorňujeme Vás, že v prípade nedoručenia žiadosti spolu s prílohami najneskôr v termíne do 31. januára 2018, nárok na poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou na rozpočtový rok 2018 zanikne.

V prípade interpretačných problémov alebo potreby rozšírenia poskytnutých informácií je možné obrátiť sa s podnetom priamo na odbor sociálnych služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na t. č. 02/20462113 alebo písomne na email barbora.scasna@employment.gov.sk.

Prílohy:

1. Dôležité informácie k navrhovaným zmenám pri financovaní sociálnych služieb

2. Žiadosti:
- tlačivo/žiadosť pre ambulantnú SS (po zadaní počtu prijímateľov podľa stupňov odkázanosti na určenom tlačive sa automaticky vypočítava výška finančného
príspevku)


- tlačivo/žiadosť pre pobytovú SS (po zadaní počtu prijímateľov podľa stupňov odkázanosti na určenom tlačive sa automaticky vypočítava výška finančného
príspevku)


- vzory vyplnených tlačív – pobytová a ambulantná SS vo formáte .ods

 

3. Zoznam prijímateľov sociálnej služby:
- vo formáte .PDF
- vo formáte .ods

4. Zoznam zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby:
- vo formáte .PDF
- vo formáte .ods

5. Tabuľka výšok finančných príspevkov na rok 2018

6. Príklady spôsobu určenia štruktúry prijímateľov pre ambulantné sociálne služby

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk