Hlavné menu

Informácia k žiadostiam podaným do 30. septembra 2017

Informácie pre žiadateľov, ktorí podali do 30. septembra 2017 ministerstvu žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby

V súvislosti s novelou zákona o sociálnych službách, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2018 (ďalej len „návrh novely zákona o sociálnych službách“) a v záujme prípravy na plynulú zmenu zavedenia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, uvádzame nasledovné informácie:

Dôležité informácie k navrhovaným zmenám pri financovaní sociálnych služieb uvádzame v prílohe č. 1 .

Novelou zákona o sociálnych službách sa od 1. januára 2018 uplatnia nové podmienky poskytovania finančných príspevkov na spolufinancovanie sociálnych služieb zo strany štátu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Dovoľujeme si teda upozorniť, že ak ste do 30. septembra 2017 podali žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby na rok 2018, je potrebné pripraviť sa na doplnenie údajov tejto pôvodnej žiadosti.

Pre každé jednotlivé zariadenie sociálnych služieb, uvedené v pôvodnej žiadosti , bude potrebné osobitne spracovať a následne doručiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR nasledovné údaje :

1. Údaje o forme sociálnej služby (pobytová sociálna služba, ambulantná sociálna služba) , štruktúru prijímateľov sociálnej služby - ide o počet prijímateľov tejto sociálnej služby podľa stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, výšku požadovaného finančného príspevku tlačivá na doplnenie žiadosti a informácie k ich vyplneniu sú v prílohe č. 2. Určenie štruktúry prijímateľov podľa stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby musí zodpovedať stavu k 30. septembru 2017 .
Zároveň je potrebné doplnené údaje k pôvodnej žiadosti osvedčiť čestným vyhlásením štatutárneho zástupcu o ich pravdivosti, presnosti a úplnosti a o použití finančných prostriedkov na účel, na ktorý sa poskytnú (znenie čestného vyhlásenia je súčasťou tlačiva na doplnenie žiadosti v prílohe č. 2).

2. Zoznam prijímateľov sociálnej služby (tlačivo a informácie k jeho vyplneniu sú v prílohe č. 3 ) s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby , ktorým bola:

a) k 30. septembru 2017 poskytovaná sociálna služba na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na dobu najmenej 3 mesiace (doba najmenej 3 mesiace neplatí pre zariadenia opatrovateľskej služby a rehabilitačné strediská),
b) poskytovaná sociálna služba na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s najdlhším dohodnutým časom (najmenej však 3 mesiace) v období 12 mesiacov pred 30. septembrom 2017, ak nejde o obsadené miesta k 30. septembru 2017 (doba najmenej 3 mesiace neplatí pre zariadenia opatrovateľskej služby a rehabilitačné strediská).

Vysvetlenie k písm. b): Na miesto, na ktorom sa v čase podania žiadosti (k 30. septembru 2017) neposkytuje sociálna služba (teda na neobsadené miesto), je možné poskytnúť finančný príspevok vo výške zodpovedajúcej stupňu odkázanosti prijímateľa s najdlhšie dohodnutým časom poskytovania SS, ktorému sa už v čase podania žiadosti sociálna služba neposkytuje, ale poskytovala sa mu v období 12 mesiacov pred podaním tejto žiadosti (pred 30. septembrom 2017).

Ak k 30. septembru 2017 nemá poskytovateľ sociálnej služby v zariadení žiadneho prijímateľa sociálnej služby, obsahom prílohy č. 3 bude uvedenie tejto skutočnosti.

3. Zoznam zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby s uvedením ich mena, priezviska a rodného čísla k 30. septembru 2017 (tlačivo je v prílohe č. 4 ).

Ak k 30. septembru 2017 nemá poskytovateľ sociálnej služby v zariadení žiadneho zamestnanca, obsahom prílohy č. 4 bude uvedenie tejto skutočnosti.

( Upozornenie: Ak konkrétne zariadenie poskytuje súčasne pobytovú sociálnu službu aj ambulantnú sociálnu službu, je nevyhnutné údaje v požadovanej štruktúre uvádzať za toto zariadenie osobitne pre počet miest v zariadení s pobytovou sociálnou službou a osobitne pre počet miest v zariadení s ambulantnou sociálnou službou.

Pre účely určenia výšky požadovaného finančného príspevku uvádzame prehľad výšok finančných príspevkov pre jednotlivé stupne odkázanosti a formu sociálnej služby (ambulantnú sociálnu službu a pobytovú sociálnu službu) tak, ako sú ustanovené v novele zákona o sociálnych službách ( príloha č. 5) .

Pre informáciu uvádzame ďalšie dôležité skutočnosti k určeniu štruktúry prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, ktorými ste viazaný pri dopĺňaní údajov pôvodnej žiadosti:

- na neobsadené miesta (v žiadosti sa uvádzajú v bode C) poskytne MPSVR SR finančný príspevok vo výške zodpovedajúcej najnižšiemu stupňu odkázanosti pre daný druh sociálnej služby v zariadení (napr. pre denný stacionár je to stupeň III, pre zariadenie pre seniorov je to stupeň IV),
- prijímatelia, ktorým sa poskytuje sociálna služba na základe prechodných ustanovení zákona o sociálnych službách, teda nespĺňajú najnižší stupeň odkázanosti pre daný druh sociálnej služby v zariadení, sa považujú na účely určenia výšky finančného príspevku za prijímateľov v najnižšom stupni pre daný druh sociálnej služby v zariadení (ide napríklad o prijímateľov, ktorým sa poskytuje sociálna služba v bývalých domovoch – penziónoch pre dôchodcov alebo prijímateľov v stupni II v denných stacionároch, ktorým sa poskytovala sociálna služba k 28. februáru 2017),
- prijímatelia v zariadeniach pre seniorov umiestnení z iných vážnych dôvodov sa považujú za prijímateľov v stupni odkázanosti IV,
- ak ide o ambulantnú sociálnu službu v zariadení, štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa neposudzuje vo väzbe na konkrétne miesto, ale na celkový počet miest, na ktoré je finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou určený. Štruktúra prijímateľov podľa predchádzajúcej vety sa určí na základe podielu dohodnutého času poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby podľa priznaného stupňa odkázanosti podľa prílohy č. 3 z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky poskytovaných na miestach, na ktoré je finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou určený. V záujme priblíženia interpretácie takéhoto určenia štruktúry prijímateľov uvádzame v prílohe č. 6 príklady spôsobu určenia tejto štruktúry.

Oboznámiť sa so zmenami v novele zákona o sociálnych službách je možné na webovom sídle Národnej rady SR https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6486 ). P o jej publikovaní v Zbierke zákonov SR je potrebné v čo možno najkratšom čase zaslať resp. osobne doručiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR doplnenie žiadosti, ktorú ste už podali do 30. septembra 2017 o požadované údaje.
Upozorňujeme, že v prípade nedoručenia údajov uvedených v bodoch 1 až 3 najneskôr v termíne do 15. januára 2018, nárok na poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou na rozpočtový rok 2018 zanikne.

V prípade interpretačných problémov alebo potreby rozšírenia poskytnutých informácií je možné obrátiť sa s podnetom priamo na odbor sociálnych služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na t. č. 02/20462113 alebo písomne na email barbora.scasna@employment.gov.sk .

Prílohy :

1. Dôležité informácie k navrhovaným zmenám pri financovaní sociálnych služieb

2. Doplnenie žiadosti:
- tlačivo/žiadosť pre ambulantnú SS (po zadaní počtu prijímateľov podľa stupňov odkázanosti na určenom tlačive sa automaticky vypočítava výška finančného
príspevku):

- vzor vyplnenia tlačiva - ambulantná SS

- tlačivo/žiadosť pre pobytovú SS (po zadaní počtu prijímateľov podľa stupňov odkázanosti na určenom tlačive sa automaticky vypočítava výška finančného
príspevku):

- vzor vyplnenia tlačiva - pobytová SS

3. Zoznam prijímateľov sociálnej služby:
- vo formáte .PDF
- vo formáte .ods

4. Zoznam zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby:
- vo formáte .PDF
- vo formáte .ods

5. Tabuľka výšok finančných príspevkov na rok 2018

6. Príklady spôsobu určenia štruktúry prijímateľov pre ambulantné sociálne služby

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk