Hlavné menu

Usmernenie k štvrťročnému zúčtovaniu pre zariadenia podmienené odkázanosťou s pobytovou formou poskytovania soc. služby

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k zúčtovaniu za prvý, druhý a tretí štvrťrok 2018 finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona o sociálnych službách poskytnutého na rozpočtový rok 2018 pre pobytovú formu sociálnej služby

(ďalej len „usmernenie“)

V súlade s bodom 4.4 článku IV. a bodmi 6.2, 6.5, 6.7, 6.10, 6.11 a 6.14 až 6.17 článku VI. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) na rozpočtový rok 2018 (ďalej len „zmluva“), resp. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2018 (ďalej len „zmluva“), je obec, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách, s pobytovou formou poskytovania tejto sociálnej služby (ďalej len „finančný príspevok“), a neverejný poskytovateľ, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona o sociálnych službách, s pobytovou formou poskytovania tejto sociálnej služby (ďalej len „finančný príspevok“), povinná/povinný predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ako poskytovateľovi tohto finančného príspevku zúčtovanie tohto finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2018 za prvý, druhý a tretí štvrťrok 2018, a to v termíne do 7 pracovných dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí príslušného štvrťroka, ktorého sa neobsadenie miesta, zrušenie miesta alebo nezačatie poskytovania sociálnej služby týka.

Ak prijímateľ finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2018 nepredloží ministerstvu kompletné a úplné zúčtovanie za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2018 v zmysle tohto usmernenia do 7 pracovných dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí príslušného štvrťroka, ktorého sa neobsadenie miesta, zrušenie miesta alebo nezačatie poskytovania sociálnej služby, týka a nevráti do 7 pracovných dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí príslušného štvrťroka, ktorého sa toto neobsadenie miesta, zrušenie miesta alebo nezačatie poskytovania sociálnej služby, týka na príslušný účet ministerstva podľa bodu 6.15 písm. a) alebo písm. b) článku VI zmluvy z týchto dôvodov nevyčerpaný finančný príspevok za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2018 spolu so zaslaním avíza o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2018 podľa zmluvy, ministerstvo v zmysle bodu 3.14 písm. c) článku III zmluvy dočasne pozastaví vyplatenie tohto finančného príspevku poskytnutého na druhý, tretí, alebo štvrtý štvrťrok 2018, a to do doby predloženia tohto zúčtovania a vrátenia nevyčerpaného finančného príspevku za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2018 na príslušný účet ministerstva podľa zmluvy, spolu so zaslaním avíza ministerstvu o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2018 podľa zmluvy.

Prijímateľ finančného príspevku je povinný podľa bodu 4.4 článku IV. zmluvy predložiť zúčtovanie finančného príspevku za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok vyplateného na príslušný štvrťrok 2018 v členení podľa jednotlivých zariadení, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy: Konkretizácia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby (ďalej len Príloha č. 1 zmluvy), a ak zariadenie poskytuje súčasne pobytovú sociálnu službu aj ambulantnú sociálnu službu, na toto zariadenie aj v členení podľa pobytovej sociálnej služby a ambulantnej sociálnej služby.

V zúčtovaní poskytnutého finančného príspevku za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2018 (ďalej len „štvrťročné zúčtovanie“) prijímateľ, ak je poskytovateľom pobytovej sociálnej služby, ministerstvu uvedie ( tabuľka Štvrťročné zúčtovanie 2018 ) :

a) číslo zmluvy, názov prijímateľa,
b) názov, alebo obchodné meno poskytovateľa sociálnej služby v zariadení,
c) druh sociálnej služby,
d) formu sociálnej služby,
e) výšku poskytnutého finančného príspevku na prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2018,
f) neobsadený počet miest v zariadení v dňoch,
g) výšku vrátených finančných prostriedkov z poskytnutého finančného príspevku vyplývajúcich zo zúčtovania prvého, druhého alebo tretieho štvrťroka 2018,
h) prílohy, ako povinnú súčasť zúčtovania,
i) štatutárnym zástupcom prijímateľa podpísané a odtlačkom pečiatky prijímateľa opatrené vyhlásenie, že finančný príspevok bol použitý v súlade s podmienkami tejto zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi, že bol vyčerpaný v poskytnutej výške alebo vyhlásenie o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku vyplývajúceho zo zúčtovania za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2018 na príslušný účet poskytovateľa.

Povinné prílohy podľa písm. h) :

PRÍLOHA 1 k tabuľke Štvrťročné zúčtovanie 2018 – Evidencia neobsadených dní – uviesť zoznam všetkých prijímateľov sociálnej služby, na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený,s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla, počtu dní pobytu a neprítomnosti v zariadení sociálnych služieb za každý mesiac príslušného štvrťroka osobitne . V tabuľke je možné pridávať riadky.

PRÍLOHA 2 k tabuľke Štvrťročné zúčtovanie 2018 - Evidencia prijímateľov sociálnej služby – uviesť všetkých prijímateľov sociálnej služby v príslušnom štvrťroku, na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený,s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla, stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby uvedeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu, dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení, ktoré bolo podkladom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení po zmene stupňa odkázanosti, ak bolo vydané počas poskytovania sociálnej služby v zariadení v príslušnom štvrťroku, dátum začatia poskytovania sociálnej služby a dátum ukončenia poskytovania sociálnej služby, ak bolo jej poskytovanie ukončené v príslušnom štvrťroku. V tabuľke je možné pridávať riadky. PRÍLOHU 2 je potrebné vyplniť za každý mesiac príslušného štvrťroka osobitne.

PRÍLOHA 3 k tabuľke Štvrťročné zúčtovanie 2018 - Evidencia zamestnancov – uviesť za daný štvrťrok, ktorého sa zúčtovanie týka, zoznam všetkých zamestnancov, ktorý obsahuje uvedenie ich mena, priezviska a rodného čísla, druh pracovnoprávneho vzťahu (pracovný pomer, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov), dátum vzniku a dátum ukončenia pracovnoprávneho vzťahu, dohodnutý rozsah pracovného času, pracovného úväzku.

UPOZORNENIE: Údaje v PRÍLOHÁCH 1 až 3 k tabuľke Štvrťročné zúčtovanie 2018 je potrebné uviesť v členení podľa jednotlivých zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy.


Mesto/obec predkladá údaje na tlačive uvedenom ako Verejný poskytovateľ_PF v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby v zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy a neverejný poskytovateľ na tlačive uvedenom ako Neverejný poskytovateľ_PF v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby v zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy.

Nevyčerpaný finančný príspevok je prijímateľ finančného príspevku povinný poukázať bezhotovostným prevodom na účet ministerstva podľa bodu 6.15 písm. a) alebo písm. b) článku VI zmluvy.

Prijímateľ pri vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2018 je povinný uviesť číslo zmluvy ako variabilný symbol .

Pred poukázaním nevyčerpaného finančného príspevku na príslušný účet ministerstva je prijímateľ povinný zaslať avízo písomnou formou , kde uvedie číslo zmluvy, číslo príslušného účtu ministerstva, výšku poukázaných alebo vrátených finančných prostriedkov, názov zariadenia sociálnych služieb a druh sociálnej služby v zariadení podľa Prílohy č. 1 zmluvy na adresu - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, oddelenie financovania sociálnych služieb, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte zamestnancov oddelenia financovania sociálnych služieb ministerstva:

Ing. Elenu Jankovú, t.č. 02/2046 2174, e-mail elena.jankova@employment.gov.sk ,

Ing. Mareka Siváka, t. č. 02/2046 2170, e-mail marek.sivak@employment.gov.sk ,
Mgr. Tatianu Benkovú, t. č. 02/2046 2198, e-mail tatiana.benkova@employment.gov.sk .Pokyn k výpočtu výšky vrátených finančných prostriedkov z neobsadených miest v zariadeniach podmienených odkázanosťou v prvom, druhom alebo treťom štvrťroku 2018 v zmysle zákona o sociálnych službách v znení účinnom od 01.01.2018


Neobsadené miesto v zariadení pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby v zariadení na účely zúčtovania finančného príspevku upravuje bod 6.7 článok VI. zmluvy „ Za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb na účely bodu 6.2 písm. f) článku VI zmluvy sa považuje každé miesto v zariadení sociálnych služieb, na ktorom sa počas viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní neposkytuje sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby, ak zmluva o poskytovaní sociálnej služby bola uzatvorená. Ak miesto v zariadení je obsadené menej ako 30 po sebe nasledujúcich dní, považuje sa za obsadené miesto v zariadení a nevznikne prijímateľovi povinnosť vrátiť finančný príspevok poskytovateľovi podľa bodu 6.10 článku VI zmluvy .“

Prijímateľ finančného príspevku zúčtuje a vráti finančný príspevok za neobsadené miesto za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2018 v rámci štvrťročného zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2018 najneskôr do 7 pracovných dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka, ktorého sa toto neobsadenie týka.


Nevyčerpaný finančný príspevok za neobsadené miesta v štvrtom štvrťroku 2018 prijímateľ finančného príspevku zúčtuje v záverečnom zúčtovaní v termíne od 1.januára 2019 do 31. marca 2019.


Výška finančného príspevku na 1 miesto na deň pre každé zariadenie sociálnych služieb a každý druh a formu sociálnej služby je uvedená v Prílohe č. 1 zmluvy v tvare s 5-miestnym desatinným číslom (napr. 14,30137 €) a vychádza z § 78d ods. 18 zákona o sociálnych službách.


Príklad 1.:

Prijímateľ finančného príspevku nezačal poskytovať sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb podmienenom odkázanosťou (ďalej len „zariadenie“) s kapacitou 30 miest od 1.1.2018. Deň začatia je od 15. februára 2018.
Prijímateľ je podľa bodu . 4.7 článku IV zmluvy povinný vrátiť nevyčerpanú pomernú časť finančného príspevku ku dňu začatia poskytovania sociálnej služby v rámci štvrťročného zúčtovania, t.j. za 31 dní mesiaca január a 14 dní mesiaca február. Spolu za 45 dní.
Suma vráteného finančného príspevku z dôvodu nezačatia poskytovania sociálnej služby ku dňu zapísanému v registri za 30 neobsadených miest počas týchto 45 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za prvý štvrťrok 2018 je:

14,30137 € /1miesto/1 deň x 30 miest x 45 dní = 19 306,85

Príklad 2.:
V zariadení nie je obsadené miesto od 1. januára 2018 do 10. mája 2018, 11.mája 2018 bolo obsadené prijímateľom sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“).
Zariadenie vráti za prvý štvrťrok 2018 na príslušný účet ministerstva v zmysle bodu 6.10 článku VI. zmluvy finančný príspevok za neobsadené miesto v trvaní celého prvého štvrťroka (január, február, marec = 90 dní), t.j. 14,30137 € /1miesto/1 deň x 1 miesto x 90 dní = 1 287, 12 €.

Miesto však nie je obsadené až do 10. mája 2018, t.j. ďalších 40 dní, za ktoré je povinnosť túto pomernú časť finančného príspevku vrátiť v rámci štvrťročného zúčtovania za druhý štvrťrok 2018 (t.j. do 7. júla).
Miesto nebolo obsadené 40 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 40 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za druhý štvrťrok 2018 je:

14,30137 € /1miesto/1 deň x 1 miesto x 40 dní = 572,05

Príklad 3.:
Prijímateľ sociálnej služby v zariadení uvoľní miesto 11. mája, ďalší prijímateľ nastúpi 10. júla.

Neobsadené miesto je od 12. mája do 9. júla, čo je 59 dní (20+30+9), z toho je neobsadených 50 dní v druhom štvrťroku a 9 dní v treťom štvrťroku.

1 miesto v druhom štvrťroku nie je obsadené 50 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 50 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za druhý štvrťrok 2018 je: 14,30137 € /1 miesto/1deň x 1miesto x 50 dní = 715,07 .

1 miesto v treťom štvrťroku nie je obsadené ďalších 9 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 9 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za tretí štvrťrok 2018 je: 14,30137 € /1 miesto/1deň x 1miesto x 9 dní = 128,71

Príklad 4.:
Prijímateľ sociálnej služby v zariadeníje hospitalizovaný dňa 17. septembra a do zariadenia sa vráti 5.novembra.

Neobsadené miesto je od 17. septembra do 4. novembra, čo je 14 dní v treťom štvrťroku a ďalších 35 dní (31 + 4) v štvrtom štvrťroku. Spolu je to 49 dní.
Počet 14 neobsadených dní v treťom štvrťroku nepresiahol 30 neobsadených dní, z toho dôvodu nevyčerpaný finančný príspevok za tretí štvrťrok (14 dní) prijímateľ vráti v rámci záverečného zúčtovania finančného príspevku v termíne od 1.januára 2019 do 31. marca 2019.
Nakoľko štvrťročné zúčtovanie sa za štvrtý štvrťrok nevykonáva, nevyčerpaný finančný príspevok za štvrtý štvrťrok (35 dní) prijímateľ vráti v rámci záverečného zúčtovania finančného príspevku v termíne od 1.januára 2019 do 31. marca 2019.

1 miesto nie je obsadené 14 + 35 = 49 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené počas týchto 49 dní v rámci záverečného zúčtovania do 31.marca 2019 je: 14,30137 € /1 miesto/ 1 deň x 1miesto x 49 dní = 700,77 .

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti