Hlavné menu

21.12.2021

Postupy pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb

Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov v zariadeniach sociálnych služieb sa realizujú v súlade s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, s pandemickým plánom, so semaformi pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a v súlade s aktuálnym krízovým plánom zariadenia.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súlade s Nariadením vlády č. 735/2021 aj naďalej povoľuje návštevy v zariadeniach sociálnych služieb, pričom aktualizoval dokumenty, ktoré spresňujú informácie k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb:

  • Semafor pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vydaný v súlade s COVID- AUTOMAtom
  • Zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti prijímateľa sociálnej služby vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu.

Tie ustanovujú, že všetky návštevy u klientov sa preukazujú negatívnym testom pri vstupe do zariadenia, pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa aktuálne platných výnimiek. Návšteva je povinná sa preukázať potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 testu (antigénový alebo PCR-test).

MPSVR SR zároveň vydalo postup pre poskytovateľov sociálnych služieb k opusteniu zariadenia prijímateľom sociálnych služieb počas sviatkov v období od 20. 12. 2021 do 9. 1. 2022.

Podľa neho, prijímateľ sociálnej služby/ klient môže opustiť zariadenie sociálnych služieb počas vianočných sviatkov na minimálne 72 hodín (vo výnimočných prípadoch je možné opustiť zariadenie so súhlasom štatutárneho zástupcu aj na kratší čas, s ohľadom na prevádzkové možnosti samotného poskytovateľa). Po návrate do zariadenia je potrebné klienta otestovať, pričom je povinný podriadiť sa izolácii, a to v závislosti:

  • Očkovaný – podstúpi izoláciu v trvaní 3 dni
  • Prekonaný - (preukazuje sa dokladom o prekonaní nie starším ako 90 dní) – podstúpi izoláciu v trvaní 3 dni
  • Neočkovaný – podstúpi izoláciu v lehote 5 dní

Po ukončení izolácie je potrebné klienta opätovné otestovať. Každý prijímateľ sociálnej služby po návrate do zariadenia zároveň vyplní Čestné vyhlásenie prijímateľa sociálnej služby o zdravotnom stave PSS a osôb, s ktorými je v styku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje a realizuje všetky usmernenia s ohľadom na zachovanie bezpečnosti a zdravia klientov a zamestnancov zariadení, zároveň je však naším cieľom podpora ich sociálneho kontaktu v maximálnej možnej miere, čo je základom pre zachovanie psychickej a fyzickej pohody klientov sociálnych zariadení a pre ich kvalitný život. Nevyhnutná je tiež spolupráca s rodinou klientov zariadení, ktorá je základnou filozofiou profesionálnej starostlivosti.

Všetky aktualizované usmernenia sú zverejnené na stránke MPSVR SR:

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/

https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/postup-pss-k-opusteniu-zariadenia-prijimatelom-pocas-sviatkov-2.pdf

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk