Hlavné menu

Sociálne služby

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, zástupcami vyšších územných celkov, obcí a poskytovateľmi sociálnych služieb, v súvislosti so šírením infekcie (COVID-19), vypracovalo odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré sa v súlade s opatreniami krízových štábov neustále menia a aktualizujú.

 

Na základe vývoja výskytu ochorení na COVID-19 v Slovenskej republike v mesiaci júl 2020 a z dôvodu pretrvávajúcej potreby prijímať prechodné opatrenia u poskytovateľov sociálnych služieb, MPSVR SR, sa lehota pre ukončenie IV. fázy uvoľňovania, uvedenú v Pláne uvoľňovania opatrení v sociálnych službách, predlžuje do 30.09.2020.

Počas tejto doby naďalej platí povinnosť poskytovateľov sociálnych služieb podať Správu o zavedení opatrenia, ak z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie alebo pri inom zvýšenom riziku nákazy ochorením COVID-19, zaviedli prísnejšie opatrenia.

Správu a ďalšie prílohy/ohlásenia poskytovateľ sociálnej služby v zmysle nižšie uvedeného usmernenia neodkladne zasiela na odbor krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR emailom na adresu odbkrman@employment.gov.sk .

Usmernenie k príprave na druhú vlnu pandémie ochorenia Covid-19 k 3.7.2020

Usmernenie k príprave na druhú vlnu pandémie ochorenia Covid-19 pre výkon terénnej sociálnej práce v rómskych komunitách

Na základe vývoja výskytu ochorení spôsobeným koronavírusom Covid-19 (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike, ako aj predpokladu príchodu druhej vlny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nastavuje rovnakú mieru intervencie na úrovni monitorovania, šírenia osvety ako aj iné aktivity v zmysle zadefinovaných opatrení vydaných Splnomocnenkyňou vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie, alebo iného zvýšenia rizika šírenia nákazy Covid-19 v rómskej komunite je potrebné, aby zodpovedná osoba v spolupráci so samosprávou vyplnila údaje v prílohách, ktoré sú uvedené v dokumente Usmernenia k príprave na druhú vlnu pandémie ochorenia Covid-19 pre výkon terénnej sociálnej práce v rómskych komunitách a zaslala ich na Odbor krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR na elektronickú adresu: odbkrman@employment.gov.sk

Usmernenie k príprave na druhú vlnu pandémie ochorenia Covid-19 pre výkon terénnej sociálnej práce v rómskych komunitách k 6.8.2020

 

V súvislosti so zlepšujúcou sa situáciou ohľadne šírenia nákazy COVID - 19, MPSVR SR pripravilo Plán uvoľňovania opatrení v oblasti sociálnych služieb, ktorý nájdete tu.

 

Na základe vývoja výskytu ochorení na COVID-19 v Slovenskej republike v mesiaci júl 2020 a z dôvodu pretrvávajúcej potreby prijímať prechodné opatrenia u poskytovateľov sociálnych služieb, MPSVR SR, lehotu pre ukončenie IV. fázy uvoľňovania, uvedenú v Pláne uvoľňovania opatrení v sociálnych službách, predlžuje do 30.09.2020.

Počas tejto doby naďalej platí povinnosť poskytovateľov sociálnych služieb podať Správu o zavedení opatrenia, ak z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie alebo pri inom zvýšenom riziku nákazy ochorením COVID-19, zaviedli prísnejšie opatrenia.

Správa sa podáva emailom na adresu: odbkrman@employment.gov.sk v zmysle príslušného usmernenia

aktualizované 16.06.2020

Povinnosťou každého poskytovateľa sociálnej služby je plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby, v rámci ktorých je povinný vypracovať postupy a pravidlá riešenia krízových situácií.

Súčasná situácia si vyžaduje, aby každý prevádzkovateľ zariadenia sociálnych služieb vypracoval plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb. Tento plán je predpokladom zabezpečenia operatívnej reakcie poskytovateľa v pretrvávajúcej mimoriadnej situácii. Zároveň je jedným zo základných nástrojov prípravy na II. vlnu pandémie v SR.

Preto je potrebné, aby každý prevádzkovateľ zariadenia sociálnych služieb mal takýto plán vypracovaný. Zároveň je povinný zverejniť informáciu o tom, že má vypracovaný Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb.

Túto informáciu zverejňuje viditeľným spôsobom na svojej internetovej stránke alebo na internetovej stránke svojho zriaďovateľa. Ak takáto stránka nie je k dispozícii, zverejňuje ju vo svojich priestoroch takým spôsobom, aby bola informácia viditeľná pre návštevy.

 • Právne východiská

V zmysle ustanovenia § 9 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je poskytovateľ sociálnej služby povinný plniť podmienky kvality, v rámci ktorých je povinný vypracovať postupy a pravidlá riešenia krízových situácií v súlade s prílohou č. 2 písm. A. MPSVR SR v súčasnej situácii určuje poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý má prevádzku sociálnych služieb povinnosť vypracovať postupy, pravidlá a podmienky riešenia krízovej situácie spôsobenej pandémiou ako aj povinnosť informovať o týchto postupoch a pravidlách zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb v zmysle § 9 ods. 9 zákona.

Zároveň MPSVR SR určuje povinnosť zverejniť informáciu o tom, že postupy sú spracované.

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný na vyžiadanie MPSVR SR predložiť ku kontrole úplné znenie týchto postupov ako aj ich príloh.

 • Účel spracovania plánu

Účel, ktorý MPSVR SR touto požiadavkou sleduje, je zabezpečenie pripravenosti poskytovateľa sociálnej služby na výskyt ochorenia COVID – 19 v zariadení sociálnych služieb a zabezpečenie informovanosti zamestnancov, prijímateľov sociálnej služby, ich rodinných príslušníkov a ostatné osoby o opatreniach prijatých na predchádzanie vzniku krízovej situácii a o opatreniach na riešenie krízovej situácie ako aj o povinnostiach jednotlivých osôb v súvislosti s týmito opatreniami.

 • Východiskové dokumenty pre spracovanie plánu

Pri tvorbe plánu riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID – 19 v zariadení sociálnych služieb je potrebné vychádzať zo všeobecne platných právnych predpisov a ďalej najmä:

1. z platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia a/alebo Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
2. z platných Usmernení hlavného hygienika Slovenskej republiky
3. z platných Usmernení MPSVR SR a MZ SR
4. z platných odporúčaní ostatných relevantných inštitúcií (napr. WHO, Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a pod.) ak sú takéto odporúčania oficiálne vydané.
5. z Krízového manažmentu pre pobytové zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately počas pandémie (COVID-19).

Usmernenia MPSVR SR a prípadné usmernenia MZ SR platné pre sociálne služby sú zverejnené na tejto stránke v príslušných témach.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva platné pre sociálne služby sú zverejnené TU

Uznesením vlády SR 343/2020 boli od 4.6.2020 zrušené karanténne miesta na prijímanie nových klientov do zariadení podmienených odkázanosťou. Ako postupovať u klientov, ktorí sú aktuálne na karanténnych miestach umiestnení pred začatím poskytovania sociálnej služby v normálnom režime?
Kedy je možné otvoriť denné centrá pre seniorov?
V zmysle plánu je súčasťou IV. fázy uvoľňovania otvorenie všetkých druhov a foriem sociálnych služieb, pričom do tejto oblasti uvoľňovania opatrení patria aj denné centrá. To znamená, že denné centrum pre seniorov bude možné opätovne otvoriť až od 1. júla 2020, s tým, že začiatok každej nasledujúcej fázy, resp. pokračovanie aktuálnej fázy uvoľňovania opatrení bude pravidelne prehodnocované a bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie. Začiatok uvoľnenia opatrenia v stanovenom termíne u konkrétneho poskytovateľa je dobrovoľný, t.j. je na rozhodnutí poskytovateľa kedy sa začne, na základe dopytu po službe zo strany jeho klientov, možností a schopností prijímateľov dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a jeho priestorových, materiálno-technických a personálnych možností.

Ako sa bude poskytovať finančný príspevok na spolufinancovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou ambulantnou sociálnou službou v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie a následnou obmedzenou prevádzkou týchto zariadení?
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo k problematike poskytovania tohto finančného príspevku oznámenie so všetkými potrebnými informáciami.

Ako postupovať keď rodič starajúci sa o dospelé dieťa s ťažkým postihnutím, ktoré nemôže byť doma samo, musí chodiť do práce? Postihnuté dieťa má pridelenú asistentku, tá má však maloleté dieťa, s ktorým musela zostať doma pre šíriace ochorenie COVID - 19.
Pracujúci rodičia - poistenci, ktorí sa starajú o zdravotne postihnutých vo veku dovŕšených 11 a viac rokov, majú v súčasnej mimoriadnej situácii nárok na dávku ošetrovné iba na 10 dní. Môžu si ju však novou žiadosťou opakovane predlžovať. Nárok na ošetrovné na 14 dní budú mať iba v prípade opatrovania postihnutých detí do 11 rokov (10 rokov + 364 dní) a len v prípade uzatvorenia zariadenia z dôvodu nariadenej karantény. Po dobu, kým budú uzatvorené zariadenia pre zdravotne postihnutých na základe rozhodnutia vlády SR, vzniká nárok na opätovnú dávku na ošetrovné na ďalších 10 dní. Na každých ďalších 10 dní nároku na dávku ošetrovné je potrebné podať novú žiadosť (vystavenú ošetrujúcim lekárom), pričom ošetrovať bude môcť stále tá istá osoba. V súčasnej mimoriadnej situácii to bude Sociálna poisťovňa považovať za nový prípad potreby ošetrovania, lebo inak by ten istý ošetrovateľ už nárok na túto dávku nemal. Žiadosť o dávku ošetrovné (vyplnený formulár) aj pri jej predlžovaní o ďalších 10 dní na základe rozhodnutia daného zariadenia treba poslať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne poštou alebo ju vhodiť osobne do schránky v priestoroch pobočky. Taktiež je potrebné potvrdenie od lekára, ktorý potvrdí, že postihnuté dieťa nemôže zostať doma bez dozoru.

Je možný nejaký postih, keď klient nedodržiava odporúčané postupy MPSVR SR?
Postupy, ktoré sú zverejnené na webovej stránke MPSVR SR, alebo komunikované prostredníctvom vyšších územných celkov a neformálnej platformy mimovládnych neziskových organizácií SocioFórum
majú odporúčací, resp. záväzný charakter, avšak trestanie porušenia povinností vyplývajúcich z týchto dokumentov možné nie je. Účelom prijatých postupov je odporučiť vhodný spôsob poskytovania sociálnej služby s ohľadom na zamestnancov poskytovateľa, ako aj prijímateľov v súvislosti s prevenciou a riešením nebezpečenstva šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV) a nie subjekty za ich nedodržanie pokutovať. Na elimináciu prípadných hrozieb a zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v súlade s nariadením hlavného hygienika SR, prijali poskytovatelia sociálnych služieb viaceré opatrenia:
- priestory musia byť dobre vetrateľné, mali by mať v pravidelných intervaloch dezinfekčným prostriedkom čistené povrchy
- vhodné je zabezpečiť vytvorenie menších skupiniek klientov napr. pri výdaji stravy alebo vo všeobecnosti zabezpečiť výdaj balenej stravy ideálne v otvorenom prostredí
- v rámci ochrany zamestnancov poskytnúť možnosť rozdelenia ich činností na kontaktné a nekontaktné
- rozšírenie poskytovania soc. služby v nocľahárni počas 24 hodín
- príjem klientov odporúčame vykonávať mimo samotného zariadenia vo vysunutých stanoviskách príjmu, napr. v provizórnom prístrešku, na príjazdovej ceste a v bezpečnej vzdialenosti od zariadenia. Vhodným spôsobom odporúčame vytvoriť prostredníctvom pások koridor pre vstup a zabezpečiť, aby boli medzi osobami počas čakania vytvorené dostatočné rozostupy, min. 2 metre.
- zabezpečiť, aby boli klienti požiadaní, aby spali s hlavami na opačných koncoch postele tak, aby sa počas spánku predišlo neprípustnej blízkosti tvárí iných ľudí

Bude sa musieť platiť úhrada za týždennú formu sociálnej služby v prípade, že je zariadenie zatvorené?
Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu. Verejný poskytovateľ sociálnej služby (zariadenie zriadené alebo založené obcou alebo vyšším územným celkom) stanovuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou o poskytovaní sociálnej služby v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce alebo vyššieho územného celku. Neverejný poskytovateľ sociálnej služby (nezisková organizácia, občianske združenie, SČK, cirkevná organizácia) určuje sumu úhrady za poskytovanú sociálnu službu tiež na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v súlade s aktuálnym cenníkom sociálnej služby.
Zákon o sociálnych službách v § 72 ods. 9 ustanovuje, že prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti. Výnimkou je len úhrada za ubytovanie, a aj to len v prípade, že voľné miesto nie je v čase neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby obsadené inou fyzickou osobou alebo ak sa poskytovateľ a prijímateľ nedohodnú inak. To znamená, že poskytovateľ sa môže s prijímateľom dohodnúť, že ani za ubytovanie nebude žiadať od neho úhradu, ak sa nebude zdržiavať v zariadení, resp. že bude žiadať uhradiť len určitú symbolickú sumu, tzv. udržiavací poplatok.
Na vzniknutú mimoriadnu situáciu v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 reagovalo MPSVR SR nariadením vlády SR č. 116/2020, v ktorom boli osobitne upravené aj napr. podmienky pri poskytovaní týždennej formy sociálnej služby a od 15.6. bude možné v súlade s nariadením vlády č. 152/2020 Z.z. poskytovať sociálnu službu týždennou pobytovou formou v „bežnom režime“, t.j. klient bude môcť na víkend zariadenie opustiť.

Čo v prípade keď je matka zdravotníčka a nevie čo bude s jej dieťaťom ak ju prevelia na prácu niekde do iného mesta, pretože ho nemá s kým nechať a dieťa to bez nej nezvládne, má aspergerov syndróm. S otcom nežijú, ale nie sú rozvedení a dieťa s ním nedokáže byť, navyše aj on má prácu kvôli ktorej nemôže zostať doma?
V Opatrení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 18. marca 2020 (Článok IV: Ukladanie pracovnej povinnosti zamestnancom poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti – bod 6 ) je uvedené, komu nie je možné uložiť pracovnú povinnosť. Do okruhu týchto osôb patrí aj fyzická osoba, ktorá sa trvalo stará o dieťa mladšie ako 15 rokov veku, tiež fyzická osoba ktorá sa trvalo stará o dieťa staršie ako 15 rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo je dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté a vyžaduje mimoriadnu starostlivosť.

Je neverejný poskytovateľ sociálnych služieb oprávnený žiadať finančnú podporu z projektu Prvá pomoc?
V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje vybraným verejným poskytovateľom a neverejným poskytovateľom finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, ktorý je určený na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov prijímateľa na mzdy a odvody zamestnancov prijímateľa sociálnej služby.
Nariadením vlády č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu boli upravené vybrané podmienky poskytovania finančného príspevku z rozpočtovej kapitoly ministerstva pre zariadenia sociálnych služieb podmienených odkázanosťou, a to termíny a spôsob vyplácania finančného príspevku, podmienky jeho čerpania a zúčtovania, dôvody jeho vrátenia a lehota jeho zúčtovania v krízovej situácií.
V zmysle § 3 ods. 2 nariadenia sa ustanovenie § 78d ods. 13 zákona sa neuplatňuje na miesta, na ktorých sa ku dňu vyhlásenia krízovej situácie poskytovala sociálna služba na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ak poskytovateľ sociálnej služby v zariadení s ambulantnou formou sociálnej služby prostredníctvom svojich zamestnancov poskytuje sociálnu službu v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby alebo poskytuje týmito zamestnancami sociálne poradenstvo, pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb alebo pomoc pri nevyhnutných úkonoch sebaobsluhy fyzickým osobám, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu a fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím.
Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý je prijímateľom finančného príspevku poskytnutého v zmysle § 71 ods. 6 a § 78a zákona o sociálnych službách a má uzatvorené zmluvy s prijímateľom sociálnej služby o poskytovaní sociálnej služby, nemá nárok na finančné prostriedky z projektu Prvá pomoc.

Ako postupovať v prípade žiadostí o bezodkladné umiestnenie klientov do zariadenia pre seniorov, ktorí pochádzajú z miest, ktoré nie sú povinné zriaďovať karanténne miesta, nakoľko nemajú viac ako 20 tisíc obyvateľov? - neaktuálne od 4.6.2020
Karanténne miesta – tak ako sa uvádza v usmernení k predmetnému plánu, mesto nad 20 000, ktoré má zriadené karanténne miesta na základe požiadaviek a v súčinnosti s obcami z príslušného okresu určí fyzické osoby, ktoré sú bezodkladne odkázané na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby. Pri rozhodovaní sa o potrebe umiestnenia fyzickej osoby na karanténne miesto nie je rozhodujúce, či je žiadateľ obyvateľom mesta, ktoré karanténne miesto zriadilo, alebo obyvateľom inej obce/mesta v okrese, resp. v najkratšej vzdialenosti od danej obce/mesta – t. j. môže ísť aj o mesto na území iného kraja, avšak najbližšie k danej obci. Z uvedeného vyplýva, že mesto, ktoré je povinné službu pre svojho odkázaného obyvateľa zabezpečiť, požiada mesto nad 20 000 v najkratšej vzdialenosti, ktoré karanténne miesta má o prijatie jej občana na karanténne miesto, pričom by ale malo byť zrejmé do akého ZSS pôjde po ukončení preventívnej karantény. V súlade s usmernením karanténne miesto môže určiť aj obec/mesto s menším počtom obyvateľov ako 20 000, za splnenia všetkých podmienok určených pre karanténne miesta.
Pokiaľ ide o pôsobnosť, VÚC nemá povinnosť zriaďovať karanténne miesta pre zariadenia pre seniorov a ani túto sociálnu službu zabezpečovať pre svojich obyvateľov, táto povinnosť naďalej patrí obciam a mestám.

Môže byť klient prijatý do zariadenia sociálnych služieb keď bude mať negatívny. test na COVID a potvrdenie od svojho obvodného lekára? - neaktuálne od 4.6.2020
V súlade s usmernením k realizácii Plánu predchádzania vzniku a šírenia ochorenie COVID – 19 u FO, prijímaných do vybraných pobytových ZSS podmienených odkázanosťou v čase mimoriadnej situácie (https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/usmernenie-k-planu-testovania_270420-2.pdf ) možno z prirodzeného domáceho prostredia do týchto zariadení prijať iba FO bezodkladne odkázanú na poskytovanie SS, ak absolvovala 14 dňovú preventívnu karanténu na určenom karanténnom mieste a po 12-tom dni preventívnej karantény absolvovala test na COVID – 19 s negatívnym výsledkom. Uvedené karanténne miesto nemusí byť určené iba v „karanténnom centre“, ale aj u poskytovateľa (verejného ale aj neverejného), ktorý má v súlade s § 104a ods. 3 zákona o sociálnych službách vytvorené miesto/priestory, v ktorých môže klient absolvovať 14-dňové preventívne oddelenie (karanténu) od ostatných prijímateľov a testovanie na Covid-19 a následne byť presunutý k ostatným prijímateľom sociálnych služieb. To znamená, že klient absolvuje preventívnu karanténu a testovanie v tom istom zariadení, v ktorom sa mu následne bude poskytovať sociálna služba aj v „bežnom“ režime a nie je potrebný jeho prevoz z jedného zariadenia do iného.

Je potrebné, aby bol klient po prijatí do ZSS z karanténneho miesta aj naďalej niekoľko dní preventívne oddelený od ostatných prijímateľov sociálnej služby? - neaktuálne od 4.6.2020
Po presune FO z karanténneho miesta do pobytového ZSS po absolvovaní 14 dňovej preventívnej karantény a testovania (PCR testom-výterom) s negatívnym výsledkom na COVID-19 už nie je potrebné jeho ďalšie preventívne oddelenie od ostatných prijímateľov SS (tak ako je to v prípade klientov vracajúcich sa zo zdravotníckeho zariadenia). Prípadné „dodatočné“ preventívne oddelenie takéhoto klienta od ostatných prijímateľov SS je na rozhodnutí konkrétneho poskytovateľa, avšak po absolvovaní 14 dňovej karantény a testovania to považujeme za nadbytočné.

Realizácia testovania FO na karanténnom mieste znamená, že FO bude testovaná pri príchode do karanténneho miesta aj po príchode z domáceho prostredia po 12 dňoch preventívnej karantény? - neaktuálne od 4.6.2020
Po umiestnení klienta na karanténne miesto sa mu dá vystaviť Covid pass (na t.č. 0800 221 234) a nakoľko klient pre svoj zdravotný stav pravdepodobne nie je schopný sa dostaviť na určené odberné miesto, je potrebné v súčinnosti s RÚVZ, resp. cestou krajského operačného strediska zabezpečiť výtery na účely ich otestovania priamo na karanténnom mieste. Testovanie na karanténnom mieste výterom absolvuje klient iba 1 krát – najneskôr 12-ty deň pobytu na karanténnom mieste (nie po príchode na karanténne miesto).

Čo robiť v prípade, keď klient DSS potrebuje ísť na lekárske ošetrenie, ale nemá doprovod? - neaktuálne od 3.6.2020
Vláda SR uznesením č. 113/2020 uložila Ministerstvu zdravotníctva SR obmedziť všetky plánované zdravotné výkony, ktoré neohrozujú život a zdravie, ako jeden z dôležitých nástrojov na ochranu života a zdravia v súvislosti so šírením ochorenie COVID-19. V súlade s týmto uznesením MZ SR vydalo dňa 17. 03. 2020 opatrenie, ktorým obmedzuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v poskytovaní výkonov a operácií, ktoré strpia odklad. Na základe tohto uznesenia by rovnako klienti zariadení počas mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19 nemali absolvovať žiadne zdravotné výkony a ošetrenia mimo priestorov zariadenia sociálnych služieb, ktoré strpia odklad. Pokiaľ ide o neodkladné výkony, vrátane absolvovania dialýzy, tieto je potrebné zabezpečiť v súčinnosti so zdravotníckym zariadením kde majú byť realizované, vrátane zabezpečenia prevozu/sprievodu do/zo zdravotníckeho zariadenia pri dodržaní všetkých hygienických a bezpečnostných opatrení. Pokiaľ ide o výkony, ktoré znesú odklad, alebo ktoré je možné po vyhodnotení a konzultácií s ošetrujúcim lekárom vykonať aj ošetrovateľským personálom v zariadení (napr. preväz rany), nie je potrebné navštevovať zdravotnícke zariadenie. Uvedené odporúčanie je v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR z 24.03.2020, ktorým sa prikazuje poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.

Pozastavuje sa poskytovanie služieb v denných stacionároch? - neaktuálne od 3.6.2020
Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s hrozbou šírenia vírusu COVID-19 zo dňa 23.03.2020 vydal hlavný hygienik Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „HH UVZ“) s cieľom eliminácie ohrozenia života a zdravia prijímateľov sociálnych služieb opatrenie, ktorým dočasne pozastavil poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou, medzi ktoré patria aj denné stacionáre. Pri poskytovaní sociálnej služby je preto potrebné postupovať v súlade so záväzným postupom pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV), ktorý vypracovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR.

Vzťahuje sa zákaz poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach s ambulantnou formou aj na poskytovanie terénnej sociálnej služby? - neaktuálne od 3.6.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 24.3.2020 vydalo opatrenie, ktorým sa dočasne pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú:

a) denné stacionáre § 40 zákona
b) zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby § 35, 1
c) zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,
d) rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,
e) špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
f) domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
g) denné centrá (bývalé "kluby dôchodcov") a 
h) zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( bývalé "detské jasle").
i) Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.

V prípade, že ste poskytovateľom inej sociálnej služby, ktorá nie je v opatrení taxatívne vymenovaná, i keď je poskytovaná ambulantnou formou, opatrenie, ktorým sa dočasne pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb sa na Vás nevzťahuje. Sociálna služba musí byť samozrejme poskytovaná v súlade so Záväzným postupom pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú.

Kam sa môže obrátiť rodina, ak nezvláda dospelého duševne chorého člena, ktorý nedodržiava karanténne opatrenia. Vezmú ho do nemocnice alebo do nejakého zariadenia, aby bol chránený a mal aspoň nejaký režim, keďže mu jeho denné zariadenie zavreli? - neaktuálne od 3.6.2020
Vláda SR dňa 6. apríla 2020 schválila Nariadenie vlády č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase krízovej situácie, tiež sa upravujú podmienky poskytnutia a zúčtovania finančných príspevkov z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR.
V čase trvania krízovej situácie sa finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR poskytne na všetky zazmluvnené miesta ku dňu vyhlásenia krízovej situácie (miesta, na ktorých bola s klientom uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby). Pri ambulantnej forme poskytovanej sociálnej služby je však podmienkou, že poskytovateľ sociálnej služby zabezpečí svojimi zamestnancami poskytovanie sociálnej služby v domácom prostredí alebo iné činnosti ako napríklad sociálne poradenstvo (základné a špecializované), pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb alebo pomoc pri nevyhnutných úkonoch sebaobsluhy fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím (môže ísť napríklad aj o obstaranie nákupov, dovoz liekov, sprievod na lekárske ošetrenie, atď.).
To znamená, že aj keď je v dennom zariadení pozastavená činnosť, jeho zamestnanci sú povinný aj svojmu prijímateľovi sociálnej služby poskytovať pomoc, ak o to požiada, napr. formou sociálneho poradenstva, pomoci prostredníctvom telekomunikačných technológií, zabezpečenia osobnej pomoci v domácnosti.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR aj v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, ako aj ďalšími zainteresovanými subjektmi operatívne pripravuje, zverejňuje a aj v súlade s opatreniami krízových štábov aktualizuje legislatívne i nelegislatívne opatrenia a postupy v oblasti poskytovania sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia sa infekcie spôsobenej koronavírusom. Všetky aktuálne informácie sú dostupné na stránke MPSVR SR, kde sú priebežne aktualizované:
https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/

U klientov, ktorým sa v čase zrušenia karanténnych miest poskytovala sociálna služba na tomto mieste, je možné postupovať dvoma spôsobmi:
1. Preventívna karanténa (oddelenie klienta) bude pokračovať do doby ukončenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na dobu určitú, teda do ukončenia 14- dnového pobytu a následne bude klient presunutý do zariadenia/na miesto, na ktorom mu má byť poskytovaná sociálna služba v normálnom režime,
2. Preventívnu karanténu (oddelenie klienta) je možné (na základe dohody klienta, poskytovateľa na karanténnom mieste a „budúceho“ poskytovateľa sociálnej služby v normálnom režime) predčasne ukončiť a začať poskytovať sociálnu službu v zariadení/na mieste, na ktorom mu má byť poskytovaná sociálna služba v normálnom režime
Zároveň je potrebné uviesť, že podľa nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 116/2020 je možné od 15.6. začať poskytovať sociálnu službu v pobytovom zariadení podmienenom odkázanosťou aj klientom, ktorý nie sú odkázaní na bezodkladné poskytovanie tejto sociálnej služby, pričom poskytovateľ môže od klienta požadovať potvrdenie o bezinfekčnosti o ošetrujúceho lekára alebo o negatívnom výsledku testu na ochorenie Covid – 19 alebo preventívne oddeliť tohto klienta od ostatných klientov po dobu najviac 14 dní.

Kto vykoná, na základe čoho a kto je povinný uhradiť testovanie na COVID- 19 v prípade, ak zariadenie sociálnych služieb pri nástupe nového klienta vyžaduje negatívny test na COVID- 19, nie starší ako 48 hodín?
Právnu možnosť požadovania tohto potvrdenia o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID- 19, nie staršieho ako 48 hodín, od fyzickej osoby, ktorej sa má začať poskytovanie pobytovej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb, ustanovuje poskytovateľovi tejto sociálnej služby s účinnosťou od 15. júna 2020 ustanovenie § 1 ods. 3 písm. a) druhého bodu nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 116/2020 Z. z.. aj v súlade s postupným uvoľňovaním opatrení v rv oblasti poskytovania sociálnych služieb, prijatých v pôsobnosti Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) a MPSVR SR v Pláne uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19 (Opatrenie ÚVZ č. OLP/4592/2020).

Využitie oprávnení poskytovateľa pobytovej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb požadovať test na Covid-19 s negatívnym výsledkom alebo 14-dňové preventívne oddelenie nového klienta bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie v konkrétnom územnom obvode, v konkrétnom čase a od aktuálnych rozhodnutí, opatrení a usmernení príslušných orgánov verejného zdravotníctva a musí byť premietnuté do vnútorného predpisu poskytovateľa tejto sociálnej služby (prevádzkový poriadok, domáci poriadok).

Ak v čase mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v konkrétnom čase jej trvania požaduje poskytovateľ pobytovej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb od fyzickej osoby, ktorej sa má začať poskytovanie tejto sociálnej služby, potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID- 19, ktoré nie je staršie ako 48 hodín, testovanie na ochorenie COVID- 19 u tejto konkrétnej fyzickej osoby
a) zabezpečuje všeobecný lekár tejto fyzickej osoby a uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia príslušná zdravotná poisťovňa, ak u tejto fyzickej osoby na základe v tomto konkrétnom čase trvania mimoriadnej situácie aktuálnych rozhodnutí, opatrení alebo usmernení ÚVZ SR alebo príslušného regionálneho ÚVZ, je toto testovanie indikované všeobecným lekárom, s ktorým má táto fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
b) zabezpečuje a uhrádza poskytovateľ pobytovej formy sociálnej služby v tomto zariadení sociálnych služieb, ak u tejto fyzickej osoby na základe aktuálnych rozhodnutí, opatrení alebo usmernení ÚVZ SR alebo príslušného regionálneho ÚVZ, nie je toto testovanie indikované všeobecným lekárom tejto fyzickej osoby.

Oznamujeme všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, ktorým sa z kapitoly ministerstva poskytujú finančné príspevky, že Vláda SR dňa 6. apríla 2020 schválila Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase krízovej situácie.

Nariadením sa počas krízovej situácie zvyšuje príspevok pre nocľahárne zo 120 na 150 Eur mesačne na klienta, upravujú sa podmienky poskytnutia a zúčtovania finančných príspevkov z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR a zároveň sa upravujú podmienky poskytovania finančného príspevku na neobsadené miesta.

 

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre plošné testovanie zamestnancov a prijímateľov zariadení sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19 aktualizované k 6.5.2020

Vydané v zmysle § 6, ods. 1, písmeno d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie. 
V súvislosti so šíriacou sa nákazou COVID – 19 sa v rámci Slovenskej republiky začalo s celoplošným testovaním zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb, na ochorenie COVID – 19.

Základné informácie:

1. Distribúciu kazetových rýchlotestov na prítomnosť protilátok IgM/IgG proti COVID-19 (ďalej ako „rýchlotest“) pre zariadenia sociálnych služieb zabezpečuje príslušný vyšší územný celok (VÚC).
2. Testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb vykonáva kvalifikovaný zdravotnícky pracovník – sestra.
3. V prípade, že v prevádzke sociálnych služieb takýto pracovník nie je, vykonáva sa testovanie podľa spresnenia VÚC.
4. Testovanie na prítomnosť ochorenia COVID – 19 sa bude vykonávať rýchlotestom.
5. Narábanie s odpadom sa riadi osobitnými pravidlami – Príloha č. 1.

Detailnejšie informácie:

1. Distribúciu rýchlotestov na koronavírus pre zariadenia sociálnych služieb zabezpečuje príslušný VÚC

 • Rýchlotesty na koronavírus obsahujú v jednom balení 25 rýchlotestov a 2 reagencie. Expedované budú na VÚC zo skladu štátnych hmotných rezerv, kde si ich zástupca VÚC prevezme. Vzhľadom na balenia testov odporúčame zvážiť pri zariadeniach s menším počtom testovaných, aby distribúciu do prevádzky robil priamo pracovník, ktorý bude testovanie vykonávať. Ten prinesie so sebou materiálne vybavenie pre testovanie vrátane rýchlotestov, najmä pri prevádzkach, ktoré nemajú k dispozícii vlastnú sestru.
 • Následne bude VÚC prideľovať poskytovateľom sociálnych služieb rýchlotesty na koronavírus na základe počtu zamestnancov a prijímateľov zariadenia sociálnych služieb. Pridelené testy dostanú tí poskytovatelia, ktorí nahlásia na VÚC sestru z vlastného personálu, ktorá bude vykonávať testovanie.
 • VÚC si následne spresní, či poskytovateľ má k pracovnej dispozícii sestru, ktorá po príslušnom poučení vykoná testovanie u poskytovateľa, vrátane vyhodnotenia rýchlotestu a to vo všetkých jeho prevádzkach. Súčasne si VÚC spresní aj počty testovaných osôb v rozdelení na zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb. Do počtu sa zahrnú všetci zamestnanci podľa stavu (teda aj tí, čo sú na PN, OČR, a pod.) a prijímatelia sociálnych služieb.
 • Spôsob a časy distribúcie rýchlotestov jednotlivým poskytovateľom, určí príslušný VÚC. Rýchlotesty budú distribuované iba tým poskytovateľom, ktorí vedia zabezpečiť sestru z vlastných zamestnancov.

2. Príprava na testovanie a vykonanie testovania u poskytovateľov s prítomnosťou vlastného zdravotníckeho pracovníka.

 • Poskytovateľ neodkladne určí sestru (alebo viacero sestier), ktorá bude vykonávať testovanie.
 • Určená sestra absolvuje poučenie prostredníctvom inštruktážnych materiálov dostupných na: https://www.standardnepostupy.sk/testovanie-sars-cov-2/
 • Poskytovateľ vykoná testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na základe poučenia a video inštruktáže MZ SR. Testovanie v zariadeniach sociálnych služieb môžu po vyššie uvedených povinných náležitostiach vykonávať aj viaceré sestry zariadenia sociálnych služieb. V prípade, že miesto výkonu sestry je vo viacerých zariadeniach sociálnych služieb, môže vykonávať testovanie v každom z týchto zariadení.
 • Poskytovateľ uskladní testy predpísaným spôsobom a to podľa návodu výrobcu, ktorý je súčasťou balenia.
 • Pripraví priestor a nádobu na uskladnenie odpadu vznikajúceho pri testovaní. Zásady sú uvedené v prílohe č. 1.
 • Pripraví dostatočný počet formulárov „Dotazník pacienta s podozrením na COVID-19“. Formulár je v prílohe č. 2.
 • Poskytovateľ na dennej báze reportuje výsledky testovania cez online formulár na adrese https://www.standardnepostupy.sk/oznamovanie-vysledkov-testov-s-rychlotestmi/. Poskytovateľ osobitne vyplní výsledky testovaných zamestnancov cez formulár „Oznámenie počtu testovaných zamestnancov rýchlotestami COVID-19“, osobitne výsledky testovaných klientov cez formulár „Oznámenie počtu testovaných klientov rýchlotestami COVID-19“ a v prípade pozitívneho výsledku rýchlotestu (IgM+IgG- alebo IgM+IgG+ alebo IgM- IgG+) poskytovateľ bezodkladne vyplní aj formulár „Oznámenie počtu pozitívnych testov rýchlotestmi COVID-19“.
 • Na základe tohto oznámenia územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) bezodkladne vyhotoví tzv. Covid19PASS (pozn. Covid19PASS je elektronická objednávka na odber biologického materiálu výterom z nosohltana za účelom PCR vyšetrenia SASR-CoV-2).

3. Príprava na testovanie a vykonanie testovania u poskytovateľov, ktorí sú bez vlastného zdravotníckeho pracovníka

 • Poskytovateľ, ktorý v prevádzke sociálnych služieb nemá sestru alebo je neprítomná z dôvodu PN, OČR, karantény a pod. a preto nevie zabezpečiť testovanie prostredníctvom vlastného personálu, o tejto skutočnosti informuje VÚC v mieste ktorého poskytuje sociálnu službu. Informáciu si vyžiada VÚC. Ďalej sa poskytovateľ riadi pokynmi VÚC.
 • Ak poskytovateľ nemá možnosť vykonať testovania prostredníctvom zmluvnej ADOS, osobu na výkon testovania v takomto zariadení určí VÚC. Odporúčame využiť nasledovné možnosti:
  a. Prostredníctvom ADOS
  b. Prostredníctvom mobilného odberného miesta
  c. Prostredníctvom ošetrujúceho lekára, respektíve sestry ošetrujúceho lekára
  d. Prostredníctvom sestry iného poskytovateľa
 • Poskytovateľ bez sestry určenej na testovanie, nedostáva rýchlotesty do prevádzky.
 • Likvidáciu odpadu z testovania a reportovanie na dennej báze v takomto prípade vykonáva ten, kto vykonáva testovanie.

4. Postup, ak je osoba pozitívna pri testovaní na COVID-19 

 • Na základe pozitívneho výsledku testovania rýchlotestom sa neodkladne pristupuje k nariadeniu príslušných protiepidemických opatrení, vrátane karatény osôb podozrivých z nákazy.
 • Epidemiologické vyšetrovanie zabezpečujú epidemiológovia územne príslušného RÚVZ.
 • V prevádzke sú nariadené režimové opatrenia (hygienické a protiepidemické).
 • Po potvrdení pozitivity COVID-19 metódou RT-PCR je potrebné kontaktovať príslušný RÚVZ ako aj príslušného všeobecného lekára, s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 • V prípade pozitivity je aktivovaný ALERT systém (systém včasnej reakcie a odpovede na podnet) regionálne príslušným infektologickým pracoviskom v spolupráci s RÚVZ, ktoré ALERT vyhodnotí a rozhodne o následnom manažmente pozitívnych na PCR prítomnosť SARS-CoV-2 u poskytovateľa.
 • Ďalší postup je potrebné realizovať v súčinnosti s príslušným RÚVZ, ktorý nariaďuje adekvátne protiepidemické opatrenia.

5. Doplnkové informácie

 • V prípade, ak počet doručených testov nebude postačovať, najmä z dôvodu chýb, poškodenia alebo závadnosti testu, je nutné neodkladne odoslať požiadavku na príslušný VÚC, ktorý po dohode neodkladne doručí chýbajúce testy.
 • Po vykonaní testov metódou RT-PCR bude poskytovateľ o výsledku informovaný cez RÚVZ, ktorý aktivuje cestou regionálne príslušného infektologického pracoviska ALERT systém a prešetrí situáciu telemedicínou alebo na mieste a rozhodne o následnom manažmente pozitívnych pacientov.
 • Zamestnanci, ktorí nastúpia do zamestnania po OČR, PN, karanténe, dovolenke budú testovaní najneskôr v deň nástupu do zamestnania.
 • U zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb, ktorí už boli na prítomnosť koronavírusu testovaní sa test bude vykonávať najskôr po uplynutí 21 dní od posledného testovania.
 • Osobné ochranné prostriedky zabezpečuje poskytovateľ sociálnych služieb, ak vykonáva testovanie vlastným personálom.
 • V prípade nezrovnalostí v počte zaslaných testov voči počtom testovaných alebo v prípade iných nezrovnalostí, je potrebné uvedené skutočnosti koordinovať s VÚC. V prípade, ak vznikne potreba na navýšenie rýchlotestov, túto požiadavku je potrebné zaslať z VÚC neodkladne na MPSVR SR.

V prípade závažných problémov pri priebehu testovania kontaktujte Odbor krízového manažmentu a bezpečnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Prílohy:

Príloha č. 1: Zber a lilvidácia odpadu vznikajúceho pri testovaní protilátok na laboratórnu diagnostiku SARS-Cov-2

Príloha č. 2:Dotazník pacienta s podozrením na COVID-19.

Nariadením vlády SR č. 116/2020 Z. z. sa s účinnosťou od 8.5.2020 upravujú vybrané postupy a podmienky v rámci sociálnych služieb, s cieľom zabezpečiť kontinuitu ich poskytovania v čase mimoriadnej situácie, kedy nie je možné, aj vzhľadom na prijaté rozhodnutia Ústredného krízového štábu, opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR, objektívne plniť zo strany poskytovateľov sociálnych služieb, ale aj orgánov samosprávy niektoré z podmienok pri poskytovaní sociálnej služby. 

V súlade s nariadením sa po dobu mimoriadnej situácie alebo aj po dobu bezprostredne nasledujúcu: 

 • umožňuje začať poskytovať sociálnu službu v zariadení podmienenom odkázanosťou novému klientovi až po absolvovaní 14-dňovej preventívnej karantény a testovania na COVID-19 v zariadení určenom obcou alebo VÚC alebo u poskytovateľa, ktorý má na to vytvorené stanovené podmienky a klientovi po ukončení hospitalizácie po absolvovaní  testovania na COVID-19 neaktuálne od 15. 6.
 • neuplatňujú niektoré dôvody na výmaz z registra poskytovateľov (napr. nesplnenie oznamovacej povinnosti)
 • sa poskytuje týždennú sociálnu službu v zariadeniach aj počas víkendov a sviatkov  neaktuálne od 15. 6.
 • upúšťa od „personálneho normatívu“ vo vybraných zariadeniach krízovej intervencie
 • umožňuje poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni počas celého dňa (nie len prenocovanie)
 • umožňuje poskytovanie opatrovateľskej služby v obmedzenom rozsahu aj fyzickej osobe v karanténe pre podozrenie z nákazy ochorením COVID-19 alebo ktorá má toto ochorenie (napr. nákup potravín, donáška jedla, zabezpečenie  liekov)
 • umožňuje nahradiť doklady o príjme na účely určenia výšky úhrady za sociálnu službu čestným prehlásením o príjme
 • poskytuje finančný príspevok na prevádzku zo strany samosprávy v plnej výške pri ambulantnej sociálnej službe v zariadeniach podmienených odkázanosťou aj počas dočasného prerušenia ich prevádzky a pri pobytovej službe aj počas neprítomnosti prijímateľa dlhšej ako 30 dní;
 • neplynú a odpúšťajú sa zmeškané lehoty v konaniach samosprávy
 • umožňuje po zaškolení vykonávať opatrovanie aj fyzickej osobe bez splnenia kvalifikačných predpokladov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/116/20200508

Dňa 15.6.2020 nadobudla účinnosť nariadenie vlády SR č. 152/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 116/2020 Z. z..  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/152/20200615

Okrem iného sa v ňom upravuje, že od 15.6.2020

 • sa týždenná forma môže poskytovať aj počas víkendov a sviatkov (t.j. klient môže na víkendy a sviatky zariadenie opustiť)
 • do zariadení podmienených odkázanosťou už možno prijímať všetkých klientov (nielen bezodkladne odkázaných), avšak poskytovateľ môže od klienta požadovať potvrdenie o bezinfekčnosti od ošetrujúceho lekára alebo negatívny test na Covid – 19 a môže dočasne preventívne oddeliť nového klienta od ostatných najviac na 14 dní

 

 

 

 

aktualizované 16.06.2020

Uznesením vlády SR č. 366 z 10. júna 2020 bol ukončený núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky a to uplynutím 13. júna 2020. Zároveň bola zrušená pracovná povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v určených pobytových zariadeniach sociálnych služieb a v určených zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorá bola uložená uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020. Zrušil sa tiež zákaz uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom.

K tomuto dňu skončilo aj určenie vybraných sociálnych služieb za subjekty hospodárskej mobilizácie.

Mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu.

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk