Hlavné menu

Príprava Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR - práva osôb so zdravotným postihnutím

Viac o príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike

Pracovná skupina Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím pre prípravu a finalizáciu časti stratégie týkajúcej sa práv osôb so zdravotným postihnutím

V súvislosti s pokračujúcim procesom prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike bola na základe uznesenia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 33 zo dňa 24. októbra 2013 ( per rollam ), zriadená pracovná skupina Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím pre prípravu a finalizáciu časti stratégie týkajúcej sa práv osôb so zdravotným postihnutím.

Členovia pracovnej skupiny:

Verejná správa

Nadežda Šebová - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vedúca pracovnej skupiny
Ján Gabura - hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
Martina Matejková - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Miroslav Chudý - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Petra Zavacká - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Daniela Kuhnová - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Marián Filčík - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Peter Klenovský - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Kvetoslava Repková - Inštitút pre výskum práce a rodiny
Miluša Budayová - Združenia samosprávnych krajov SK8
Bruno Konečný - Združenie miest a obcí Slovenska
Mária Orgonášová - Únia miest Slovenska

Organizácie zastupujúce záujmy osôb so zdravotným postihnutím a experti

Branislav Mamojka - predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike
Ľubica Vyberalová - zástupkyňa skupiny organizácií osôb s mentálnym postihnutím
Eva Madajová - zástupkyňa skupiny organizácií osôb s chronickými ochoreniami
Marcela Barová - zástupkyňa skupiny organizácií osôb s duševnými poruchami a poruchami správania
Anna Šmehilová - zástupkyňa skupiny organizácií osôb so sluchovým postihnutím
Tibor Köböl - zástupca skupiny organizácií osôb s telesným postihnutím
Milan Měchura - zástupca skupiny organizácií osôb so zrakovým postihnutím
Darina Sedláková - riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku
Elena Ondrušková - Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Miriam Slaná - Katedra sociálnej práce, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce,Trnavská univerzita v Trnave
Oľga Škorecová – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Lea Rollová - CEDA - Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania, Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Prizvaná

Jana Straňáková - Fórum kresťanských inštitúcií, o.z.

Prvé pracovné stretnutie pracovnej skupiny výboru pre prípravu a finalizáciu časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv osôb so zdravotným postihnutím sa uskutočnilo dňa 4. novembra 2013, na ktorom členky a členovia pracovnej skupiny prerokovali metodológiu prípravy podkladov a organizáciu súvisiaceho odborného podujatia.

Celodenné odborné podujatie (s účasťou verejnosti) k príprave časti celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv osôb so zdravotným postihnutím sa uskutočnilo dňa 9. decembra 2013 v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, Bratislava

  • Predmetom diskusie boli tematické okruhy pripravovanej Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúce sa práv osôb so zdravotným postihnutím v odporúčanej štruktúre:
    - aktuálny stav
    - odporúčania medzinárodných monitorovacích orgánov
    - inštitucionálne zabezpečenie
    - priority a úlohy do budúcnosti

Východiskový materiál za oblasť práv osôb so zdravotným postihnutím k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike bol po schválení Výborom pre osoby so zdravotným postihnutím zaslaný gestorovi materiálu MZVEZ SR.

KONTAKTNÁ OSOBA

PhDr. Mária Homolová
tajomníčka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím
Email: maria.homolova@employment.gov.sk
Tel: +421 - 2 -2046 3156

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk