Hlavné menu

Sekretariát výboru

Sekretariát výboru je výkonným orgánom výboru , ktorý plní úlohy spojené s organizačným, personálnym a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti výboru.

Sekretariát výboru pre deti a mládež je tiež národným koordinátorom pre program Rady Európy „Budujme Európu pre deti a s deťmi“ . V rámci programu zabezpečuje výmenu informácií a koordinuje realizáciu aktivít programu na národnej úrovni. Odborne sa zapája do rozvoja európskej a medzinárodnej normotvorby v oblasti pôsobnosti výboru v súlade s pozíciami a programovými dokumentmi Slovenskej republiky, zohľadňujúc pri tom uznesenia výboru a závery jeho pracovných skupín.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk