Hlavné menu

Príprava Národného akčného plánu pre deti

Informácie súvisiace s prípravou Národného akčného plánu pre deti (harmonogram a priebeh prác, možnosti zapojenia sa verejnosti, vrátane detí a mladých ľudí a pod.) budú priebežne zverejňované na tomto webovom sídle. Svoje prípadné dotazy a podnety súvisiace s procesom tvorby materiálu môžte adresovať tajomníčke Výboru pre deti a mládež.

Príprava Národného akčného plánu pre deti, ktorý nadviaže na aktuálne platný Národný akčný plán pre deti na roky 2013-2017, prebiehala v gescii pracovnej skupiny Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Metodicky vychádzala príprava materiálu z Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 197 zo dňa 26. apríla 2017 a v súlade s odporúčaniami vyplývajúcimi z materiálu Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík , ktoré vláda Slovenskej republiky schválila svojím uznesením č. 645 dňa 17. decembra 2014.


Predpokladané aktivity úvodnej fázy prípravy materiálu - zber dát a analýza východiskového stavu:
(december 2017 - apríl 2018)

Prípravný tím:

zostaví Plán prípravných prác a Zámer zberu dát
vykoná zber dát na základe Zámeru zberu dát a poznatky sumarizuje do Vstupnej správy , ktorá analyzuje obsahové východiská tvorby materiálu
na základe obsahu Vstupnej správy zostaví osnovu Národného akčného plánu pre deti , ktorá vymedzuje rámcovú štruktúru materiálu a pomenúva strategické ciele materiálu


Úvodné zasadnutie pracovnej skupiny (prípravného tímu) poverenej prípravou Národného akčného plánu pre deti sa uskutočnilo dňa 8. decembra 2017.
Druhé stretnutie pracovnej skupiny (prípravného tímu) poverenej prípravou Národného akčného plánu pre deti sa uskutočnilo dňa 19. februára 2018.
Tretie stretnutie pracovnej skupiny (prípravného tímu) poverenej prípravou Národného akčného plánu pre deti sa uskutočnilo dňa 15. novembra 2018.
Štvrté stretnutie pracovnej skupiny (prípravného tímu) poverenej prípravou Národného akčného plánu pre deti sa uskutočnilo dňa 14. januára 2019.
Piate stretnutie pracovnej skupiny (prípravného tímu) poverenej prípravou Národného akčného plánu pre deti sa uskutočnilo dňa 18. januára 2019.
Šieste stretnutie pracovnej skupiny (prípravného tímu) poverenej prípravou Národného akčného plánu pre deti sa uskutočnilo dňa 25. januára 2019.


PETER GURÁŇ / Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
vedúci pracovnej skupiny

JURAJ KUBICA / Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
konzultant pre Metodiku tvorby verejných stratégií

VALÉRIA BANKÓOVÁ / Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
konzultant pre implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj

MÁRIA MILKOVÁ / Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
konzultantka pre Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík

MILADA BOHOVICOVÁ / Koalícia pre deti Slovensko

EMÍLIA BEZÁKOVÁ / Liga ochrany detí

JANKA DIVINCOVÁ / Sekretariát Výboru pre deti a mládež

SANDRA FISCHEROVÁ / Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch

MÁRIA BOŠŇÁKOVÁ / Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

RENATA BRENNEROVÁ / Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

ZORA TURANCOVÁ / Ministerstvo kultúry SR

HANA RAJKOVIČOVÁ / Ministerstvo zdravotníctva SR

MARIÁN FILČÍK / Ministerstvo spravodlivosti SR

DANA TURBOVÁ / Ministerstvo vnútra SR 

CSILLA KRNÁČOVÁ / Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

MIRIAM STANKOVÁ / Ministerstvo financií SR

MIRIAM FECENKOVÁ, ROMANA HOMOLOVÁ / Ministerstvo hospodárstva SR

ZUZANA ČAHOJOVÁ / Ministerstvo obrany SR

LUCIA THUMOVÁ / Ministerstvo životného prostredia SR

MILAN KOLLÁR / Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

VÁCLAV JAVŮREK / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

PATRÍCIA PATKAŇOVÁ / Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

MILUŠA BUDAYOVÁ / úrad Komisárky pre deti

ZUZANA STAVROVSKÁ / Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím

LENKA BODNÁROVÁ / Kancelária verejnej ochrankyne práv

MARIÁN MESÁROŠ / Slovenské národné stredisko pre ľudské práva


 

Mgr. Janka Divincová

tajomníčka Výboru pre deti a mládež
Spoločný sekretariát výborov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
________________________________________
e-mail: janka.divincova@employment.gov.sk
tel: +421- 2 - 2046 3117
mobil: +421 - 915 841 029

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti