Hlavné menu

Najčastejšie otázky pri podávaní žiadostí o finančné príspevky

Otázka: Je naša žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby zadaná v systéme IS SoS správne, ak ju raz systém ukazuje ako spracovanú, inokedy ako rozpracovanú? Kedy ju môžeme považovať za doručenú ministerstvu?

Odpoveď: Po kliknutí na zelené tlačidlo Evidencia žiadostí o FP , systém zobrazí obrazovku so zoznamom postúpených žiadostí na MPSVR. Zobrazené žiadosti sú filtrované podľa rozpočtového roku (vpravo hore nad zoznamom).

Kliknutím na ikonu lupy na príslušnom riadku so žiadosťou, systém zobrazí detail žiadosti, ktorá je postúpená na spracovanie MPSVR. V dolnej časti formulára je tlačidlo Vytvoriť PDF , ktoré zobrazí formulár žiadosti a v pätičke formulára je aj informácia o stave SPRACOVANÝ.

Postúpené údaje možno opraviť kliknutím na ikonu ceruzky na riadku žiadosti v zozname. (Ak ikona ceruzky alebo koša nie je zobrazená vedľa ikony lupy, systém už nedovoľuje meniť postúpené údaje na MPSVR.) Po oprave dát na detaile žiadosti je potrebné stlačiť tlačidlo Odoslať na spracovanie , čím sa opravené údaje postúpia na MPSVR SR.

Ak sa v zozname žiadostí nenachádza postúpená žiadosť podľa očakávaní používateľa, používateľ klikne na tlačidlo Zaevidovať novú žiadosť (vľavo hore nad zoznamom). Systém ponúkne používateľovi sociálne služby, na ktoré môže žiadať o FP. V tomto zozname sú len také sociálne služby, na ktoré zatiaľ neodoslal žiadosť na spracovanie na MPSVR SR.

Poznámka: Po kliknutí na ikonu ceruzky na riadku v zozname žiadostí, systém vytvorí pracovný formulár v stave rozpracovaný. V tomto stave ostane až do zmazania tohto pracovného formulára (červené tlačidlo Odstrániť formulár na detaile) alebo do odoslania na spracovanie (zelené tlačidlo Odoslať na spracovanie ).

Záver: Ak je žiadosť v stave SPRACOVANÁ, bola postúpená na spracovanie na MPSVR SR a považujte ju za doručenú. Pokiaľ budete do žiadosti opakovane vstupovať, žiadosť sa bude zobrazovať ako rozpracovaná a následne ju treba opätovne dať do stavu spracovaná.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk