Hlavné menu

Najčastejšie nedostatky a chyby pri podávaní žiadostí o finančné príspevky

V záujme urýchliť proces schvaľovania žiadostí o finančné príspevky na poskytovanie sociálne služby je potrebné, aby žiadosti boli predkladané kvalitné, komplexné a v súlade s požiadavkami stanovenými zákonom o sociálnych službách.

Pre informáciu predkladáme najčastejšie sa vyskytujúce chyby pri podávaní písomných žiadostí o finančné príspevky na rok 2017 vyskytujúce sa v roku 2016 , ktorým je potrebné sa v ďalšom období vyhnúť (žiadosť je potrebné predložiť MPSVR SR v termíne od 1. augusta 2017 do 30. septembra 2017 ):

 • na žiadosti chýbala pečiatka príslušnej obce/neverejného poskytovateľa,
 • žiadosť bola vyplnená neúplne alebo nesprávne (napr. chýbal druh sociálnej služby alebo bol uvedený v rozpore s realitou)
 • vzor žiadosti podľa prílohy č. 7 a č. 8 zákona o sociálnych službách bol menený alebo upravovaný (napr. vypúšťanie alebo dopĺňanie riadkov),
 • bol predložený nesprávny vzor žiadosti (napr. miesto prílohy č. 8 bola predložená príloha č. 7),
 • v rámci jednej žiadosti bol požadovaný finančný príspevok na viacero zariadení sociálnych služieb,
 • chýbal výpis z registra poskytovateľov vydaný príslušným vyšším územným celkom (výpis z registra iného orgánu nie je možné akceptovať) alebo výpis z regitra bol starší ako 3 mesiace
 • chýbal doklad o tom že poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, na ktoré je finančný príspevok určený, nemá daňové nedoplatky a nedoplatky na poistnom na rôzne druhy poistenia (zdravotné, sociálne, starobné dôchodkové sporenie), ktoré sa vymáhajú na základe nariadeného výkonu rozhodnutia (v prípade kópií predmetných dokladov je potrebné aby boli úradne overené),
 • doklady o nedoplatkoch na daniach a na poistnom na rôzne druhy poistenia je potrebné zaslať (ak je poskytovateľom sociálnej služby zariadenie, ktoré zriadila alebo založila obec) za poskytovateľa sociálnej služby,
 • žiadosť bola zaslaná na nesprávnu inštitúciu (napr. MF SR),

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti