Hlavné menu

Usmernenie k použitiu FP na mzdy

Posudzovanie plnenia účelového určenia poskytnutého finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov – usmernenie

Podľa
1. zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) a
2. zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona o sociálnych službách

(ďalej len „zmluva“)
je Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa bodu 3.5 článku III zmluvy štvrťročne poskytovaný finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby (ďalej len „finančný príspevok“) v zariadeniach podmienených odkázanosťou vo výške 25% zo sumy uvedenej v bode 3.4 článku III. zmluvy.

1. Účelom poskytnutia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva je spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľa sociálnej služby na mzdy a platy najviac vo výške, ktorá zodpovedá výške platu podľa osobitného predpisu (zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – ďalej len „zákon o odmeňovaní“) a poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu týchto miezd a platov v konkrétnom zariadení sociálnych služieb.

2. Spolufinancovať ekonomicky oprávnené náklady poskytovateľa sociálnej služby na mzdy a odvody poskytnutím finančného príspevku v zmysle zmluvy možno len ak tieto náklady vznikajú v súvislosti a v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách pre príslušný poskytovaný druh sociálnej služby v konkrétnom zariadení, povinne poskytovanými alebo vykonávanými odbornými činnosťami, obslužnými činnosťami a ďalšími činnosťami alebo zabezpečovaním vykonávania týchto činností alebo utváraním podmienok na ich vykonávanie, uvedenými v § 16 až 18 zákona o sociálnych službách, a na činnosti podľa § 61 ods. 9 tohto zákona (liečebno-výchovná starostlivosť, psychologická starostlivosť a špeciálno-pedagogická starostlivosť). Finančný príspevok je účelovo určený na pokrytie časti nákladov na mzdy a odvody vybraných zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktorí vykonávajú činnosti podľa predchádzajúcej vety v konkrétnom zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený. Na účely zmluvy ide o zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktorí priamo vykonávajú tieto činnosti v rámci poskytovanej sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený, v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách, zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktorí riadia vykonávanie týchto činností a aj zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktorí vykonávajú súvisiace pracovné činnosti, ktoré vytvárajú podmienky na riadne vykonávanie týchto hlavných činností poskytovateľa sociálnej služby, napr. činnosti so zabezpečením administratívy (napr. účtovníctvo), a to len v rozsahu, ktorý je primeraný rozsahu, povahe a charakteru vykonávaných hlavných (odborných, obslužných a ďalších) činností v rámci poskytovaného druhu sociálnej služby v konkrétnom zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený. Zamestnanec poskytovateľa sociálnych služieb sa z hľadiska vykonávaných pracovných činností určí v nadväznosti na zákon o odmeňovaní a v súlade s Nariadením vlády č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme

3. Ak zariadenie poskytuje súčasne pobytovú formu sociálnej služby aj ambulantnú formu sociálnej služby, poskytovateľ sociálnej služby použije finančný príspevok v sume určenej v členení osobitne pre pobytovú sociálnu službu v tomto zariadení a osobitne pre ambulantnú sociálnu službu v tomto zariadení, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, výlučne na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a odvody, v členení oddelene pre pobytovú sociálnu službu v tomto zariadení a oddelene pre ambulantnú sociálnu službu v tomto zariadení, v období príslušného roka.

4. Za zamestnanca sa na účely plnenia účelového určenia finančného príspevku podľa bodov 1. a 3. považuje zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby v konkrétnom zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený, ktorý spĺňa podmienku podľa bodu 2. a je v pracovnoprávnom vzťahu k poskytovateľovi tejto sociálnej služby v tomto zariadení. Za zamestnanca sa na účely plnenia účelového určenia finančného príspevku považuje aj fyzická osoba, ktorá vykonáva alebo riadi vykonávanie činností podľa bodu 2., ak je táto fyzická osoba štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom tejto sociálnej služby, kde súčasťou členstva je tiež pracovný vzťah k poskytovateľovi sociálnej služby spojený s vykonávaním alebo riadením vykonávania týchto činností.

5. Z hľadiska rozsahu mzdy na účely plnenia účelového určenia finančného príspevku podľa bodov 1. a 3. ide o hrubú mzdu (plat) ( mzda pred zrážkami preddavku dane z príjmu a preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnancom z tohto príjmu, príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec, nedoplatkov z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a pred inými zrážkami zo mzdy ), resp. o dohodnutú odmenu za vykonanú prácu, ak ide o pracovnoprávne vzťahy založené dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - § 223 až § 228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“). Podmienka podľa bodu 2. týmto nie je dotknutá.

6. Za mzdu sa na účely plnenia účelového určenia finančného príspevku podľa bodov 1. a 3. nepovažuje odstupné, odchodné, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový bonus, doplatky k nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú pohotovosť a iné plnenie poskytované zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním podľa ZP, osobitných predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy, ktoré nemá charakter mzdy. Za mzdu sa tiež nepovažuje ďalšie plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení. Ako mzda sa posudzuje aj plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia, ak sa neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu (§ 118 ods. 2 a 3 ZP).

7. Za oprávnený výdavok v rámci plnenia účelového určenia finančného príspevku podľa bodov 1. a 3. sa považuje aj zamestnávateľom poskytnutá náhrada mzdy zamestnancovi v sume priemerného zárobku zamestnanca, ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy podľa ZP, teda za vyčerpanú dovolenku (§ 116 ods. 1 a 2 ZP), na povinných lekárskych prehliadkach, na darovaní krvi, aferéze a darovaní ďalších biologických materiálov (§ 138 ZP), na účasť zamestnancov na ďalšom vzdelávaní, v ktorom má zamestnanec získať predpoklady ustanovené právnymi predpismi alebo splniť požiadavky nevyhnutné na riadny výkon práce dohodnuté v pracovnej zmluve (§ 140 ZP), počas dôležitých osobných prekážok v práci, za ktoré sa poskytuje pracovné voľno a patrí náhrada mzdy podľa § 141 ZP.

8. Za oprávnený výdavok v rámci plnenia účelového určenia finančného príspevku podľa bodov 1. a 3. sa považuje aj zamestnávateľom poskytnutý doplatok k minimálnej mzde podľa § 3 zákona o minimálnej mzde, poskytovaný zamestnancovi, ak jeho mzda za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, aj keď zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci ustanovený zamestnávateľom, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa zákona o náhrade príjmu poskytovaná zamestnávateľom ako peňažné plnenie zamestnancovi, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz na výkon činnosti zamestnanca alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie a nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa zákona o sociálnom poistení, za obdobie od prvého dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do desiateho dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.

9. Za oprávnený výdavok v rámci plnenia účelového určenia finančného príspevku podľa bodov 1. a 3. sa považuje aj zamestnávateľom poskytnutá platová kompenzácia za sťažený výkon práce podľa § 11 zákona o odmeňovaní pri vykonávaní pracovných činností v prostredí, v ktorom pôsobia
a) chemické faktory,
b) karcinogénne a mutagénne faktory,
c) biologické faktory,
d) prach,
e) fyzikálne faktory (napr. hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie),
ak intenzita ich pôsobenia vyžaduje, aby zamestnanec používal na zníženie zdravotného rizika osobné ochranné pracovné prostriedky a tieto pracovné činnosti príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do tretej alebo do štvrtej kategórie podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10. Za plat zamestnanca sa na účely plnenia účelového určenia finančného príspevku podľa bodov 1. a 3. považuje tarifný plat a zvýšenie tarifného platu (§ 7 zákona o odmeňovaní), zvýšenie tarifného platu a príplatok za riadenie (§ 8 zákona o odmeňovaní), príplatok za zastupovanie (§ 9 zákona o odmeňovaní), osobný príplatok (§ 10 zákona o odmeňovaní), príplatok za zmennosť (§ 13 zákona o odmeňovaní) príplatok za prácu v noci (§ 16 zákona o odmeňovaní), príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu (§ 17 zákona o odmeňovaní), príplatok za prácu vo sviatok (§ 18 zákona o odmeňovaní), plat za prácu nadčas (§ 19 zákona o odmeňovaní), rozdiel podľa §32f ods. 13 zákona o odmeňovaní. Za plat sa považuje aj odmena (§ 20 zákona o odmeňovaní). Ak bol zamestnancovi priznaný osobný plat (§ 7a zákona o odmeňovaní) z poskytnutého finančného príspevku možno spolufinancovať tento osobný plat len v rozsahu funkčného platu (§ 4 ods. 4 zákona o odmeňovaní).

11. Za plat zamestnanca sa na účely plnenia účelového určenia finančného príspevku podľa bodov 1. a 3. tohto článku zmluvy nepovažujú ďalšie príplatky a kompenzácie neuvedené v bode 10. a plnenia poskytované zamestnancovi podľa osobitných predpisov v súvislosti s vykonávaním pracovných činností, najmä odstupné, odchodné a cestovné náhrady (§ 4 ods. 3 druhá veta zákona o odmeňovaní).

12. Za oprávnený výdavok v rámci plnenia účelového určenia finančného príspevku podľa bodov 1. a 3. sa nepovažuje príspevok na stravovanie (§152 ZP) a príspevok na rekreáciu (§152a ZP).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk