Hlavné menu

Poskytovanie finančných príspevkov podľa zákona o sociálnych službách

Finančné príspevky, ktoré poskytuje MPSVR SR na poskytovanie sociálnej služby:

  • Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) sa poskytuje podľa formy sociálnej služby, štruktúry prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a počtu miest v zariadení zapísaného v registri poskytovateľov sociálnych služieb v konkrétnom zariadení sociálnych služieb a je účelovo určený na pokrytie časti nákladov na mzdy a odvody zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby v tomto konkrétnom zariadení. Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 243/2022 Z. z. sa ustanovuje výška finančného príspevku v zariadeniach podmienených odkázanosťou na rok 2024 nasledovne:

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na mesiac na miesto v zariadení sociálnych služieb

Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na mesiac na miesto v zariadení sociálnych služieb obsadené najmenej v rozsahu 8 hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa

II. stupeň

175 eur

117 eur

III. stupeň

350 eur

233 eur

IV. stupeň

455 eur

303 eur

V. stupeň

630 eur

420 eur

VI. stupeň

770 eur

513 eur

  • Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 a § 78aa zákona o sociálnych službách sa poskytuje podľa druhu sociálnej služby a počtu miest v zariadení zapísaného v registri poskytovateľov sociálnych služieb a je účelovo určený na spolufinancovanie bežných výdavkov v rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov.

Druh zariadenia sociálnych služieb

Výška finančného príspevku na miesto v zariadení sociálnych služieb na mesiac

Výška finančného príspevku na miesto v zariadení sociálnych služieb na rozpočtový rok

nocľaháreň

350 eur

4 200 eur

útulok

350 eur

4 200 eur

domov na polceste

350 eur

4 200 eur

zariadenie núdzového bývania

350 eur

4 200 eur

Komu môže MPSVR SR poskytovať finančný príspevok na spolufinancovanie poskytovania sociálnej služby:

  • Obci , ktorá poskytuje sociálne služby vo vybraných druhoch zariadení sociálnych služieb alebo obci, ktoré zriadila alebo založila vybrané druhy zariadení sociálnych služieb - nocľaháreň, útulok, domov na polceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie a denný stacionár.
  • Neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb vo vybraných druhoch zariadení sociálnych služieb – zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár, nocľaháreň.

Podmienky poskytovania finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a § 78aa zákona o sociálnych službách:

  • Finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a § 78aa zákona o sociálnych službách na príslušný rozpočtový rok sa poskytuje na základe písomnej žiadosti doručenej ministerstvu v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb ( ďalej len „IS SoS“) .
  • Obec a neverejný poskytovateľ vybraných druhov sociálnych služieb predkladá písomnú žiadosť v elektronickej podobe prostredníctvom IS SoS podľa § 78b Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v termíne od 1. júla do 31. augusta predchádzajúceho rozpočtového roka, t. j. od 1. júla 2023 do 31. augusta 2023.
  • Ak nastane prerušenie prevádzky IS SoS, ktoré bráni podať žiadosť v lehote stanovenej v predchádzajúcom odseku, táto lehota je zachovaná, ak bude písomná žiadosť doručená ministerstvu v elektronickej podobe prostredníctvom IS SoS najneskôr do troch pracovných dní odo dňa obnovenia prevádzky IS SoS .


S oneskorením podania žiadosti v zákonom stanovenej lehote je spojený jednoznačný následok zániku práva poskytovateľa sociálnej služby na finančný príspevok na príslušný rozpočtový rok, ak ministerstvo zo závažných dôvodov nerozhodne podľa § 78c ods. 8 zákona o sociálnych službách o odpustení zmeškania termínu na podanie tejto písomnej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.

Ministerstvo uzatvára s obcou a neverejným poskytovateľom zmluvu o poskytovaní finančného príspevku na spolufinancovanie sociálnej služby.

Finančný príspevok sa vypláca podľa § 78d ods. 3 zákona o sociálnych službách štvrťročne (nie jednorazovo na celý kalendárny rok) na počet kalendárnych dní v danom štvrťroku pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby a na počet pracovných dní pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby.

Okrem podstatných náležitostí zmluvy, ktoré sú upravené v ustanovení § 78d ods. 2 zákona o sociálnych službách, sú obsahom zmluvy aj podmienky vrátenia príspevku alebo jeho pomernej časti, ak poskytovateľ pobytovej sociálnej služby mal neobsadené miesto z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby počas viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní a poskytovateľ ambulantnej sociálnej služby mal neobsadené miesto z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby počas 20 a viac po sebe nasledujúcich pracovných dní .

Nárok na finančný príspevok pre obec a neverejného poskytovateľa na miesto v zariadení nevzniká, ak:

  • žiadateľ o finančný príspevok po podaní písomnej žiadosti zruší na základe zápisu do registra miesto uvedené v žiadosti na príslušný rozpočtový rok,
  • je toto miesto obsadené prijímateľom sociálnej služby, ktorý platí úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby v zariadení, t. j. samoplatcom,
  • sa takýto druh podpory (príspevok alebo dávka) vypláca prijímateľovi finančného príspevku na toto miesto v zariadení príslušnou inštitúciou iného štátu . Cieľom je zabrániť duplicite poberania takejto podpory na rovnaký účel z verejných zdrojov, t. j. na zabezpečenie finančnej podpory pri odkázanosti klienta na pomoc inej osoby (napr. cudzincom pri poberaní „ Pflegegeld “ z Rakúska alebo „příspěvku na péči“ z Českej republiky)

V prípade, že finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby nebude z rôznych dôvodov poskytnutý ministerstvom, fakultatívne ho môže na základe písomnej žiadosti poskytnúť aj obec alebo vyšší územný celok.

Otázka: Je naša žiadosť  o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby zadaná v systéme IS SoS správne, ak ju raz systém ukazuje ako spracovanú, inokedy ako rozpracovanú? Kedy ju môžeme považovať za doručenú ministerstvu?

Odpoveď: Po kliknutí na zelené tlačidlo Evidencia žiadostí o FP, systém zobrazí obrazovku so zoznamom postúpených žiadostí na MPSVR. Zobrazené žiadosti sú filtrované podľa rozpočtového roku (vpravo hore nad zoznamom).

Kliknutím na ikonu lupy na príslušnom riadku so žiadosťou, systém zobrazí detail žiadosti, ktorá je postúpená na spracovanie MPSVR. V dolnej časti formulára je tlačidlo Vytvoriť PDF, ktoré zobrazí formulár žiadosti a v pätičke formulára je aj informácia o stave SPRACOVANÝ.

Postúpené údaje možno opraviť kliknutím na ikonu ceruzky na riadku žiadosti v zozname. (Ak ikona ceruzky alebo koša nie je zobrazená vedľa ikony lupy, systém už nedovoľuje meniť postúpené údaje na MPSVR.) Po oprave dát na detaile žiadosti je potrebné stlačiť tlačidlo Odoslať na spracovanie, čím sa opravené údaje postúpia na MPSVR SR.

Ak sa v zozname žiadostí nenachádza postúpená žiadosť podľa očakávaní používateľa, používateľ klikne na tlačidlo Zaevidovať novú žiadosť (vľavo hore nad zoznamom). Systém ponúkne používateľovi sociálne služby, na ktoré môže žiadať o FP. V tomto zozname sú len také sociálne služby, na ktoré zatiaľ neodoslal žiadosť na spracovanie na MPSVR SR.

Poznámka: Po kliknutí na ikonu ceruzky na riadku v zozname žiadostí, systém vytvorí pracovný formulár v stave rozpracovaný. V tomto stave ostane až do zmazania tohto pracovného formulára (červené tlačidlo Odstrániť formulár na detaile) alebo do odoslania na spracovanie (zelené tlačidlo Odoslať na spracovanie).

Záver: Ak je žiadosť v stave SPRACOVANÁ, bola postúpená na spracovanie na MPSVR SR a považujte ju za doručenú. Pokiaľ budete do žiadosti opakovane vstupovať, žiadosť sa bude zobrazovať ako rozpracovaná a následne ju treba opätovne dať do stavu spracovaná. 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk