Hlavné menu

Poskytovanie finančných príspevkov podľa zákona o sociálnych službách

Komu môže MPSVR SR poskytovať finančný príspevok na financovanie sociálnej služby:

 • Obci, ktorá poskytuje sociálne služby vo vybraných druhoch zariadení sociálnych služieb alebo obci, ktoré zriadila alebo založila vybrané druhy zariadení sociálnych služieb - nocľaháreň, útulok, domov na polceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie a denný stacionár
 • Neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb vo vybraných druhoch zariadení sociálnych služieb – zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, nocľaháreň

Podmienky poskytovania finančného príspevku podľa § 78a a 78:

 • Finančný príspevokna financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a § 78b zákona o sociálnych službách na príslušný rozpočtový rok sa poskytuje na základe písomnej žiadosti. Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 7 a č. 8 zákona o sociálnych službách
 • Upozornenie: neverejný poskytovateľ vybraných druhov sociálnych služieb nepredkladá ministerstvu písomnú žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby na rozpočtový rok 2016 prostredníctvom obce, ale sám a vo svojom mene podáva túto žiadosť
 • Obec a neverejný poskytovateľ vybraných druhov sociálnych služieb predkladá písomnú žiadosť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v termíne od 1. augusta do 30. septembra predchádzajúceho rozpočtového roka. S oneskorením podania žiadosti v zákonom stanovenej lehote je spojený jednoznačný následok zániku práva poskytovateľa sociálnej služby na finančný príspevok na príslušný rozpočtový rok.

K žiadosti obec alebo neverejný poskytovateľ predkladá:

 • Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb, nie starší ako 3 mesiace. Takýto výpis z registra, ktorým sa preukazuje aj kapacita zariadenia, vydáva príslušný vyšší územný celok.
 • Doklad o tom, že poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, na ktoré je finančný príspevok určený, nemá daňové nedoplatky a nedoplatky na poistnom na rôzne druhy poistenia (zdravotné, sociálne, starobné dôchodkové sporenie), ktoré sa vymáhajú na základe nariadeného výkonu rozhodnutia. Preukazovanie neexistencie dlhov je podmienené výkonom rozhodnutia z toho dôvodu, aby v praxi nedochádzalo k situáciám, že sporná pohľadávka alebo pohľadávka nízkej hodnoty by mala za následok neposkytnutie finančného príspevku, ktoré by mohlo ohroziť existenciu poskytovateľa a následne aj klientov/tok, ktorí sú na sociálnu službu odkázaní. Finančný príspevok bude vyplatený len poskytovateľovi, ktorý nie je dlžníkom, v opačnom prípade dlžnému poskytovateľovi právo na finančný príspevok na príslušný štvrťrok zanikne. Doklad o neexistencii dlhov nemôže byť starší ako 3 mesiace. S cieľom nezaťažovať subjekty poskytujúce sociálne služby v ďalších štvrťrokoch, obec a neverejný poskytovateľ opätovne nepredkladá predmetné doklady, nakoľko ministerstvo ich bude v priebehu roka žiadať priamo od Sociálnej poisťovne, príslušných zdravotných poisťovní a finančného riaditeľstva.
 • Finančný príspevok sa vypláca štvrťročne (nie jednorázovo na celý kalendárny rok) vo výške 25 % zo sumy uvedenej v zmluve o poskytnutí finančného príspevku.
 • MPSVR SR uzatvára s obcou a neverejným poskytovateľom zmluvu o poskytovaní finančného príspevku na financovanie sociálnej služby.
 • Okrem podstatných náležitostí zmluvy, ktoré sú upravené v ustanovení § 78b odsek 4, sú obsahom zmluvy aj podmienky vrátenia príspevku alebo jeho pomernej časti, ak poskytovateľ mal neobsadené miesto 30 a viac po sebe nasledujúcich dní, pričom sa neskúma, z akého dôvodu bolo konkrétne miesto neobsadené. V praxi pôjde o situácie, keď napr. klient bude hospitalizovaný alebo bude na návšteve u príbuzných.
 • Finančný príspevok pre obec a neverejného poskytovateľa nie je možné poskytnúť, ak sa takýto druh podpory (príspevok alebo dávka) vypláca prijímateľovi príslušnou inštitúciou iného štátu . Cieľom je zabrániť duplicite poberania takejto podpory na rovnaký účel z verejných zdrojov, t. j. na zabezpečenie finančnej podpory pri odkázanosti klienta na pomoc inej osoby (napr. cudzincom pri poberaní „ Pflegegeld “ z Rakúska alebo „příspevku na péči“ z Českej republiky).
 • V prípade, že finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby nebude z rôznych dôvodov poskytnutý ministerstvom, fakultatívne ho môže poskytnúť aj obec .

V záujme bezproblémového vybavovania žiadostí obcí a neverejných poskytovateľov o poskytovanie uvedených finančných príspevkov podľa § 71 ods. 6 a§ 78a  zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2018 uvádzame nasledovné informácie:

 • obec a neverejný poskytovateľ doručuje ministerstvu písomnú žiadosť o finančný príspevok na rok 2018 v termíne od 1. augusta 2017 do 30. septembra 2017. S oneskorením podania žiadosti v zákonom stanovenej lehote je spojený jednoznačný následok zániku práva poskytovateľa sociálnej služby na finančný príspevok na príslušný rozpočtový rok.
 • adresa pre zasielanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku:
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  odbor rozpočtu a financovania
  Špitálska 4, 6, 8
  816 43 Bratislava
 • písomnú žiadosť je potrebné zaslať ministerstvu s podpisom a pečiatkou štatutárneho zástupcu obce/mesta alebo neverejného poskytovateľa
 • je potrebné použiť správny vzor žiadosti, t. j. v prípade predkladania žiadosti:
 • o finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 (zariadenia zriadené alebo založené obcou alebo obec ako poskytovateľ sociálnych služieb v týchto zariadeniach) je obec povinná použiť vzor žiadosti uvedený v prílohe č. 7 zákona o sociálnych službách
 • o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a je neverejný poskytovateľ vybraných druhov sociálnych služieb povinný použiť žiadosť uvedenú v prílohe č. 8 zákona o sociálnych službách
 • žiadosť je potrebné vyplniť podľa predtlače, vzor nemeniť, nevypúšťať riadky
 • ak poskytovateľ poskytuje viac druhov sociálnych služieb (aj v rámci 1 zariadenia sociálnych služieb), rovnako podáva žiadosť o finančný príspevok za každý druh sociálnej služby osobitne
 • finančný príspevok sa žiada na celú kapacitu zariadenia zapísanú v registri poskytovateľov sociálnych služieb. Kapacitu zariadenia preukazuje žiadateľ výpisom z registra, nie starším ako 3 mesiace, z ktorého je zrejmé aká je kapacita pre  daný druh sociálnej služby, ktorú žiadateľ požaduje financovať. Ak poskytovateľ poskytuje viacero druhov sociálnych služieb v rámci jedného zariadenia (napr. zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby) musí byť z dokladu o registrácii zrejmé, aká je kapacita pre každý druh poskytovanej sociálnej služby
 • finančný príspevok nie je možné poskytnúť na vyšší počet klientov, ako je uvedené vo výpise z registra
 • finančný príspevok nie je možné poskytnúť počas roka, napr. ak dôjde k zvýšeniu kapacity zariadenia
 • ak poskytovateľ finančný príspevok nevyužije na stanovený účel, bude povinný finančné prostriedky vrátiť v rámci zúčtovania

Druh sociálnej služby

Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na mesiac

Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na rozpočtový rok

nocľaháreň 

120 eur

1440 eur

útulok

120 eur

1440 eur

domov na pol ceste 

150 eur

1800 eur

zariadenie núdzového bývania 

150 eur

1800 eur

zariadenie dočasnej starostlivosti o deti 

180 eur

2160 eur

zariadenie podporovaného bývania 

200 eur

2400 eur

zariadenie pre seniorov 

320 eur

3840 eur

zariadenie opatrovateľskej služby 

320 eur

3840 eur

rehabilitačné stredisko

184 eur

2208 eur

domov sociálnych služieb

330 eur

3960 eur

špecializované zariadenie 

330 eur

3960 eur

denný stacionár 

184 eur

2208 eur

 

 

Výška finančného príspevku na  poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a

Druh sociálnej služby

Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na mesiac

Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na rozpočtový rok

nocľaháreň 

120 eur

1440 eur

zariadenie pre seniorov 

320 eur

3840 eur

zariadenie opatrovateľskej služby 

320 eur

3840 eur

denný stacionár 

184 eur

2208 eur

 

V záujme urýchliť proces schvaľovania žiadostí o finančné príspevky na poskytovanie sociálne služby je potrebné, aby žiadosti boli predkladané kvalitné, komplexné a v súlade s požiadavkami stanovenými zákonom o sociálnych službách.

Pre informáciu predkladáme najčastejšie sa vyskytujúce chyby pri podávaní písomných žiadostí o finančné príspevky na rok 2017 vyskytujúce sa v roku 2016, ktorým je potrebné sa v ďalšom období vyhnúť (žiadosť je potrebné predložiť MPSVR SR v termíne od 1. augusta 2017 do 30. septembra 2017):

 • na žiadosti chýbala pečiatka príslušnej obce/neverejného poskytovateľa,
 • žiadosť bola vyplnená neúplne alebo nesprávne (napr. chýbal druh sociálnej služby alebo bol uvedený v rozpore s realitou)
 • vzor žiadosti podľa prílohy č. 7 a č. 8 zákona o sociálnych službách bol menený alebo upravovaný (napr. vypúšťanie alebo dopĺňanie riadkov),
 • bol predložený nesprávny vzor žiadosti (napr. miesto prílohy č. 8 bola predložená príloha č. 7),
 • v rámci jednej žiadosti bol požadovaný finančný príspevok na viacero zariadení sociálnych služieb,
 • chýbal výpis z registra poskytovateľov vydaný príslušným vyšším územným celkom (výpis z registra iného orgánu nie je možné akceptovať) alebo výpis z regitra bol starší ako 3 mesiace
 • chýbal doklad o tom že poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, na ktoré je finančný príspevok určený, nemá daňové nedoplatky a nedoplatky na poistnom na rôzne druhy poistenia (zdravotné, sociálne, starobné dôchodkové sporenie), ktoré sa vymáhajú na základe nariadeného výkonu rozhodnutia (v prípade kópií predmetných dokladov je potrebné aby boli úradne overené),
 • doklady o nedoplatkoch na daniach a na poistnom na rôzne druhy poistenia je potrebné zaslať (ak je poskytovateľom sociálnej služby zariadenie, ktoré zriadila alebo založila obec) za poskytovateľa sociálnej služby,
 • žiadosť bola zaslaná na nesprávnu inštitúciu (napr. MF SR),

 

 

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k zúčtovaniu finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 78a zákona o sociálnych službách poskytnutého na rozpočtový rok 2017
(ďalej len „usmernenie“)

V súlade s článkom IV Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), (ďalej len „zmluva“) resp. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona o sociálnych službách (ďalej len „zmluva“) je obec ako prijímateľ finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách (ďalej len „finančný príspevok) a neverejný poskytovateľ ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 78a zákona o sociálnych službách (ďalej len „finančný príspevok“) povinný predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako poskytovateľovi finančného príspevku zúčtovanie tohto finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2017 v termíne do 31. marca rozpočtového roka nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, t. j. do 31. marca 2018.


Ak prijímateľ finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2018 nepredloží ministerstvu kompletné a úplné zúčtovanie v zmysle tohto usmernenia do 31.marca 2017 a nevráti do 31.marca 2018 na príslušný účet ministerstva nevyčerpaný finančný príspevok za rok 2017 a nepoukáže výnosy z finančného príspevku za rok 2018 spolu so zaslaním avíza o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2017 podľa zmluvy, tomuto prijímateľovi, ak bude prijímateľom finančného príspevku na rozpočtový rok 2018, ministerstvo pozastaví vyplatenie finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2018 na 2. štvrťrok, resp. na ďalšie nasledujúce štvrťroky 2018, a to do doby predloženia zúčtovania finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2017 a vrátenia nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2017 a poukázania výnosov z finančného príspevku za rok 2017 na príslušný účet ministerstva podľa zmluvy, spolu so zaslaním avíza ministerstvu o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2017 a poukázaní výnosov z finančného príspevku za rok 2017 podľa zmluvy.


V zúčtovaní poskytnutého finančného príspevku prijímateľ ministerstvu uvedie (tabuľka Zúčtovanie 2017):
a) číslo zmluvy, obchodné meno alebo názov poskytovateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb,
b) druh sociálnej služby,
c) forma sociálnej služby,
d) výšku poskytnutého finančného príspevku,
e) výška preplatkov/nedoplatkov zo zúčtovania na poistnom na poistnom za predchádzajúce zúčtovacie obdobie (r. 2016),
f) výška preplatku/nedoplatku na energiách a vode za predchádzajúce zúčtovacie obdobie (r. 2016),
g) výšku príjmov z úhrady za sociálnu službu od prijímateľov sociálnej služby a osôb uvedených v § 73 ods. 9 a 10 zákona o sociálnych službách v roku 2017,
h) výšku všetkých disponibilných finančných zdrojov určených na poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb v roku 2017,
i) neobsadený počet miest v zariadení sociálnych služieb v dňoch,
j) neobsadený počet miest v hodinách,
k) výšku vráteného finančného príspevku z dôvodu neobsadenia miest k 31.12.2017 vypočítaného podľa pokynu v závere usmernenia,
l) výšku finančného príspevku vráteného v termíne od 1.1.2018 do 31.3.2018 z dôvodu neobsadenia miest v roku 2017 vypočítaného podľa pokynu v závere usmernenia,
m) výšku disponibilných finančných zdrojov na skutočný počet klientov,
n) výšku všetkých ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby v zariadení podľa prílohy č. 1 zmluvy v roku 2017 (vrátane miezd a poistného za december 2017 uhradených v januári 2018) v zmysle § 72 ods.5 zákona o sociálnych službách,
o) výšku dosiahnutého kladného/záporného rozdielu za rok 2017 zo súčtu príjmov z úhrad a finančných prostriedkov na základe zmluvy,
p) výšku vrátených finančných prostriedkov z poskytnutého finančného príspevku vyplývajúcich zo zúčtovania a sumár za prijímateľa finančného príspevku,
q) čestné vyhlásenie prijímateľa o tom, že finančné prostriedky boli použité v súlade s podmienkami zmluvy a so všeobecne záväznými právnymi predpismi a boli vyčerpané v plnej výške, resp. nevyčerpaná časť bola vrátená na príslušný účet ministerstva, podpísané štatutárnym zástupcom a opatrené odtlačkom pečiatky prijímateľa.

Súčasťou zúčtovania sú povinné prílohy:

PRÍLOHA 1 k tabuľke Zúčtovanie 2017 - Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách – uviesť výšku ekonomicky oprávnených nákladov podľa jednotlivých bodov tabuľky. V prvom stĺpci je potrebné uviesť všetky EON spolu za rok 2017. V druhom stĺpci výšku EON z poskytnutého FP na sociálne služby, pričom suma Všetky EON spolu musí byť rovnaká ako je uvedená v r. 13 Tabuľky Zúčtovanie.2017.

PRÍLOHA 2 k tabuľke Zúčtovanie 2017 - Evidencia prijímateľov sociálnej služby – uviesť menný zoznam všetkých prijímateľov sociálnej služby, ktorým bola poskytovaná sociálna služba v období od 1.1.2017 do 31.12.2017, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, dátum narodenia, stupeň odkázanosti, dátum nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o odkázanosti, dátum začatia poskytovania sociálnej služby a dátum ukončenia poskytovania sociálnej služby, ak bola ukončená. V tabuľke je možné pridávať riadky.

PRÍLOHA 3 k tabuľke Zúčtovanie 2017 - Evidencia počtu hodín poskytovanej sociálnej služby v zmysle čl. III bod 3.6 zmluvy v sociálnom zariadení s AMBULANTNOU FORMOU – uviesť meno prijímateľa sociálnej služby, dátum narodenia a časový rozsah poskytovanej sociálnej služby v zariadení podľa jednotlivých mesiacov a spolu za obdobie od 1.3.2017 do 31.12.2017.
K prílohe č. 3 je potrebné zaslať kópie dennej evidencie prítomnosti prijímateľov sociálnej služby a časového rozsahu poskytovanej sociálnej služby v zmysle čl. II bod 3.6 zmluvy.

UPOZORNENIE: Údaje v PRÍLOHÁCH 1 až 3 k tabuľke Zúčtovanie 2017 je potrebné uviesť v členení podľa jednotlivých zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy.

Vzor zúčtovania finančného príspevku na financovanie sociálnej služby podľa § 71 ods. 6 (príloha „verejný poskytovateľ“) a vzor zúčtovania finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a (príloha „neverejný poskytovateľ“): v oboch prílohách sú dva vzory tlačív k vyúčtovaniu v dvoch hárkoch, PRÍLOHA 1 k tabuľke Zúčtovanie 2017, PRÍLOHA 2 k tabuľke Zúčtovanie 2017 a PRÍLOHA 3 k tabuľke Zúčtovanie 2017. 

 

 

Obec predkladá údaje na tlačive uvedenom ako Verejný poskytovateľ v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy a neverejný poskytovateľ na tlačive uvedenom ako Neverejný poskytovateľ v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy.

Výnosy z finančného príspevku a nevyčerpaný finančný príspevok, ktoré neboli vrátené do konca roka 2017, je prijímateľ povinný poukázať bezhotovostným prevodom na účet ministerstva takto:

1. vrátený finančný príspevok z dôvodu neobsadených miest alebo nevyčerpaný finančný príspevok alebo finančný príspevok vo výške dosiahnutého kladného rozdielu na účet ministerstva číslo vo formáte IBAN: SK70 8180 0000 0070 0010 6835, najneskôr do 31.3.2018,
2. výnosy (rozdiel medzi úrokom vzniknutým zo sumy prideleného finančného príspevku po odpočítaní alikvotnej časti poplatku za vedenie účtu prijímateľa, príp. celého poplatku) na účet ministerstva číslo vo formáte IBAN: SK18 8180 0000 0070 0010 6704, najneskôr do 31.3.2018.

Prijímateľ je povinný pri poukázaní výnosov z finančného príspevku alebo vrátení nevyčerpaného finančného príspevku alebo finančného príspevku vo výške dosiahnutého kladného rozdielu uviesť číslo zmluvy ako variabilný symbol.

Pred poukázaním výnosov z finančného príspevku alebo nevyčerpaného finančného príspevku alebo finančného príspevku vo výške dosiahnutého kladného rozdielu na príslušný účet ministerstva je prijímateľ povinný zaslať avízo s uvedením čísla zmluvy, čísla príslušného účtu ministerstva, výšky poukázaných alebo vrátených finančných prostriedkov, názvu zariadenia sociálnych služieb a druhu sociálnej služby podľa Prílohy č. 1 zmluvy písomnou formou na adresu - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odbor rozpočtu a financovania, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava.

Nevyčerpané finančné prostriedky (nie výnosy) sa podľa § 8a ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5,- eur.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím zamestnancov odboru rozpočtu a financovania ministerstva:
Ing. Elenu Jankovú, t. č. 02/2046 2174, e-mail elena.jankova@employment.gov.sk,
Ing. Mareka Siváka, t. č. 02/2046 2170, e-mail marek.sivak@employment.gov.sk,
Mgr. Tatianu Benkovú, t. č. 02/2046 2198, e-mail tatiana.benkova@employment.gov.sk.


Pokyn k výpočtu výšky vrátených finančných prostriedkov z neobsadených miesto v zariadení sociálnych služieb za rok 2017 s pobytovou formou poskytovania sociálnej služby v termíne od 1.1.2017 do 31.12.2017 a s ambulantnou formou v termíne od 1.1.2017 do 28.2.2017 v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách účinného do 28.2.2017

Výpočet neobsadených miest upravuje v zmluve článok IV body 4.4 a 4.5 „Za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb na účely bodu 4.2 písm. f) tejto zmluvy sa považuje každé miesto v zariadení sociálnych služieb, na ktorom sa počas 30 a viac po sebe nasledujúcich dní neposkytuje sociálna služba, a to od prvého dňa vzniku neobsadenia tohto miesta. Ak miesto v zariadení sociálnych služieb nie je obsadené iba do 30 po sebe nasledujúcich dní, považuje sa za obsadené miesto v zariadení sociálnych služieb a nevznikne prijímateľovi povinnosť vrátiť finančný príspevok poskytovateľovi podľa bodu 4.5 tohto článku zmluvy.“
Za neobsadené miesto v zariadení sociálnych služieb je považované aj miesto počas neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby počas 30 a viac po sebe nasledujúcich dní v zariadení sociálnych služieb (napr.: pobyt v nemocnici, pobyt v rodine, liečenie a pod.).

Prijímateľ finančného príspevku zúčtuje a vráti finančný príspevok za neobsadené miesto v trvaní celého 4. štvrťroka 2017 v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2017 najneskôr do 31. marca 2018.

Príklad 1.:
V zariadení opatrovateľskej služby, resp. v zariadení pre seniorov nebolo obsadené miesto od 1.januára 2017 do 10.mája 2017, 11.mája 2017 bolo obsadené prijímateľom sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“).
Zariadenie vrátilo k 10. aprílu 2017 na príslušný účet ministerstva v zmysle článku IV bodu 4.6 zmluvy pre prijímateľa finančného príspevku s poskytovaním len pobytovej formy alebo článku IV bodu 4.9 zmluvy pre prijímateľa finančného príspevku s poskytovaním pobytovej a ambulantnej formy alebo len ambulantnej formy sociálnej služby finančný príspevok za neobsadené miesto v trvaní celého štvrťroka (január, február, marec), t. j. 320 eur x 1 miesto x 3 mesiace = 960 eur.
Miesto však nebolo obsadené až do 10. mája 2016, t.j. ďalších 40 dní, za ktoré je pri zúčtovaní finančného príspevku na rozpočtový rok 2016 najneskôr do 31.marca 2017 povinnosť pomernú časť finančného príspevku vrátiť.

Výpočet pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2017 do 31.marca 2018 vrátiť, bude nasledovný:
Suma na 1 miesto/1 deň v ZOS, resp. ZpS: (320 eur x 12 mesiacov)/365dní = 10,52 eura/1 miesto/1 deň.
Miesto nebolo obsadené 40 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 40 dní v rámci zúčtovania do 31.marca 2018 je:
10,52 eura/1miesto/1 deň x 1 miesto x 40 dní = 420,80 eura.

Príklad 2.:
Prijímateľ sociálnej služby v zariadení pre seniorov bol hospitalizovaný dňa 17. septembra a do zariadenia sa vrátil 5.novembra.

Neobsadené miesto je od 17. septembra do 4. novembra, čo je 49 dní (14+31+4)
Výpočet pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2017 do 31.marca 2018, bude nasledovný:
Suma na 1 miesto/1 deň v ZpS: (320 eur x 12 mesiacov)/365dní = 10,52 eura/1 miesto/1 deň.
1 miesto nebolo obsadené 49 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené počas týchto 49 dní v rámci zúčtovania do 31.marca 2018 je: 10,52 eura/1 miesto/ 1 deň x 1miesto x 49 dní = 515,48 eura.

Príklad 3.:
Prijímateľ sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby, resp. v zariadení pre seniorov uvoľnil miesto 11. mája, ďalší prijímateľ nastúpil 10. júla.

Neobsadené miesto je od 12. mája do 9. júla, čo je 59 dní (20+30+9)
Výpočet pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2017 do 31.marca 2018, bude nasledovný:
Suma na 1 miesto/1 deň v ZOS, resp. ZpS: (320 eur x 12 mesiacov)/365dní = 10,52 eura/1 miesto/1 deň.
1 miesto nebolo obsadené 59 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 59 dní v rámci zúčtovania na rozpočtový rok 2017 do 31.marca 2018 je: 10,52 eura/1 miesto/1deň x 1miesto x 59 dní = 620,68 eura.

Príklad 4.:
Miesto v dennom stacionári nebolo obsadené od 1. januára, prijímateľ sociálnej služby nastúpil do zariadenia 17. februára.

Neobsadené miesto je od 1.januára do 16. februára, čo je 47 dní (31+16).
Výpočet pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2017 do 31.marca 2018, bude nasledovný:
Suma na 1 miesto/1 deň v dennom stacionári: (184 eur x 12 mesiacov)/365 dní= 6,05 eura/1 miesto/1 deň.
1 miesto nebolo obsadené 47 dní, suma vráteného finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2017 do 31.marca 2018, je: 6,05 eura/1 miesto/1 deň x 1miesto x 47 dní = 284,35 eura.

Príklad 5.:
V nocľahárni sa na danom mieste poskytovala služba od 1. januára do 22. apríla, potom až od 20. októbra do 31. januára.

Miesto v zariadení nie je obsadené od 23. apríla do 19. októbra, čo je 180 dní (8+31+30+31+31+30+19).
Výpočet pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2017 do 31.marca 2018, bude nasledovný:
Suma na 1 miesto/1 deň v nocľahárni: (120 eur x 12 mesiacov)/365 dní = 3,95 eura/1 miesto/1 deň.
1 miesto nebolo obsadené 180 dní, suma vráteného finančného príspevku v rámci zúčtovania na rozpočtový rok 2017 do 31.marca 2018 je: 3,95 eura/1 miesto/1 deň x 1 miesto x 180 dní = 711,- eur

Príklad 6.:
Prijímateľ sociálnej služby uvoľnil miesto v zariadení sociálnych služieb 12. júna, ďalší prijímateľ sociálnej služby nastúpil 12. júla.

Neobsadené miesto je od 13. júna do 11. júla, čo je 29 dní (18+11)
Miesto je neobsadené menej ako 30 dní, prijímateľ finančného príspevku nevracia v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2017 do 31.marca 2018 pomernú časť finančného príspevku z neobsadených miest.

Poznámka:

Do poznámky k riadku č. 6 tabuľky je potrebné uviesť rozpísané dni neobsadenia, napr.:

V zariadení sociálnych služieb bolo 1 miesto neobsadené 65 dní, 1 miesto neobsadené 138 dní, 2 miesta neobsadené po 72 dní a 1 miesto neobsadené celý rok.
Rozpis bude nasledovný: (1 x 65) + (1 x 138) + (2 x 72) + (1 x 365 ) = 712 dní

Pokiaľ sa rozpis dní nezmestí do poznámky, je potrebné tento rozpis uviesť na samostatnom liste opatrenom odtlačkom pečiatky prijímateľa a podpisom štatutárneho zástupcu, ktorý bude súčasťou zúčtovania.

Prepočítacie koeficienty na jeden deň neobsadenia – POBYTOVÁ FORMA:

- zariadenie pre seniorov: 10,52 eura/1 miesto/1 deň
- zariadenie opatrovateľskej služby: 10,52 eura/1 miesto/1 deň
- domov sociálnych služieb: 10,85 eura/1 miesto/1 deň
- špecializované zariadenie: 10,85 eura/1 miesto/1 deň
- zariadenie podporovaného bývania: 6,58 eura/1 miesto/1 deň
- domov na pol ceste: 4,93 eura/1 miesto/1 deň
- zariadenie núdzového bývania: 4,93 eura/1 miesto/1 deň
- nocľaháreň: 3,95 eura/1 miesto/1 deň
- útulok: 3,95 eura/1 miesto/1 deň
- denný stacionár: 6,05 eura/1 miesto/1 deň
- rehabilitačné stredisko: 6,05 eura/1 miesto/1 deň

Prepočítacie koeficienty na jeden deň neobsadenia – AMBULANTNÁ FORMA:

1. od 1.1.2017 do 28.2.2017
- zariadenie pre seniorov: 10,52 eura/1 miesto/1 deň
- zariadenie opatrovateľskej služby: 10,52 eura/1 miesto/1 deň
- domov sociálnych služieb: 10,85 eura/1 miesto/1 deň
- denný stacionár: 6,05 eura/1 miesto/1 deň

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení č. 40/2017 Z. z. účinný od 1.3.2017

Príklad výpočtu výšky vrátených finančných prostriedkov z neobsadených miesto v zariadení sociálnych služieb za rok 2017 s ambulantnou formou poskytovania sociálnej služby v termíne od 1.3.2017 do 31.12.2017 v zmysle § 78b ods. 8 zákona o sociálnych službách

Miesto v dennom stacionári nebolo obsadené od 13. júla, prijímateľ sociálnej služby nastúpil do zariadenia 28. septembra, čo je 52 po sebe nasledujúcich pracovných dní.
Výpočet pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2017 do 31.marca 2018, bude nasledovný:

Suma na 1 miesto/1 pracovný deňdennom stacionári: (184 eur x 12 mesiacov)/247 pracovných dní = 8,94 eura/1 miesto/1 pracovný deň.

1 miesto nebolo obsadené 52 po sebe nasledujúcich pracovných dní, suma vráteného finančného príspevku v rámci zúčtovania na rozpočtový rok 2017 do 31.marca 2018 je: 8,94 eura/1 miesto/1 pracovný deň x 1 miesto x 52 pracovných dní = 464,88 eura.


Prepočítacie koeficienty na jeden pracovný deň neobsadenia – AMBULANTNÁ FORMA:

1. od 1.3.2017 do 31.12.2017 – v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení č. 40/2017 Z. z.
- zariadenie pre seniorov: 15,55 eura/1 miesto/1 deň
- zariadenie opatrovateľskej služby: 15,55 eura/1 miesto/1 deň
- domov sociálnych služieb: 16,03 eura/1 miesto/1 deň
- denný stacionár: 8,94 eura/1 miesto/1 deň


 

 

 

Vzor príkladu výpočtu neobsadenosti miest – ambulantná sociálna služba (napr. denný stacionár):

Registrovaná kapacita denného stacionára: 20 miest

Finančný príspevok sa nekráti, ak je sociálna služba poskytovaná celkovo 1 600 hodín, čo je minimálny počet hodín obsadenosti denného stacionára (20 dní x 80 hodín)

Reálne poskytovaná spolu sociálna služba všetkým klientom v mesiaci je 1 200 hodín (napr. 1 klient 160 hodín, 2. klient 80 hodín, 3. klient 69 hodín, 4. klient 112 hodín, ............20. klient 40 hodín)

Vyťaženosť: 1 200 hod : 80 hod = 15, to znamená, že celková vyťaženosť denného stacionára bola 15 klientov za mesiac (20 dní), z celkového počtu miest bolo 5 miest neobsadených (20 – 15).

Denný stacionár vracia finančný príspevok na 5 miest.

 

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti