Hlavné menu

Otázky a odpovede

Môžu si zriaďovatelia zariadení pre deti do troch rokov nastaviť vzdelávacie procesy pre deti od 2-3 rokov podľa svojho uváženia, tak, ako to mohli robiť doteraz?

Účelom novely zákona o sociálnych službách nie je nahrádzať poskytovanie predškolskej výchovy a vzdelávania deťom v predškolskom veku, ktorá je realizovaná v odvetvovej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v predškolských zariadeniach (materské školy) podľa programov výchovnej práce a vzdelávacích programov schválených týmto ministerstvom.

V súlade so zákonom o sociálnych službách v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je poskytovateľ povinný poskytovať bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie a výchovu. V súlade s § 15 ods. 2 zákona o sociálnych službách poskytovateľ sociálnej služby môže vykonávať, zabezpečovať vykonávanie alebo utvárať podmienky na vykonávanie aj iných činností uvedených v § 16 až 18 zákona o sociálnych službách. Touto inou činnosťou nad rozsah povinných činností v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov môže byť aj utváranie podmienok na vzdelávanie ( § 18 ods. 1 písm. a) piaty bod a § 15 ods. 3 zákona o sociálnych službách). Táto právna skutočnosť však neznamená právne postavenie poskytovateľa sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ako oprávneného „vzdelávateľa“ podľa školského zákona s viazanosťou vzdelávacími programami schválenými MŠVVŠ SR.

Potrebuje zariadenie bezbariérový vstup?

Podmienky pre stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie upravuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Podľa §52 tejto vyhlášky sa zariadenia sociálnych služieb určené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie musia vo funkčných priestoroch riešiť a vybaviť v súlade s potrebami týchto ľudí.

Na túto istú vyhlášku odkazuje aj Vyhláška 527/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, ktorá sa podľa zákona o sociálnych službách vzťahuje aj na zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov.

Je nutné si uvedomiť, že deti vo veku do 3 rokov nie je možné považovať za osoby plne schopné samostatného pohybu a orientácie. Z tohto dôvodu pokladáme prispôsobenie priestorov zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov podmienkam ustanoveným vyhláškou č. 532/2002 Z. z. za plne opodstatnené a dôležité, a to najmä z hľadiska bezpečnosti detí, ale aj z hľadiska zabezpečenia všeobecnej dostupnosti priestorov pre rodičov týchto detí s ťažkým zdravotným postihnutím.

Postačuje, pokiaľ uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života s poskytovateľom sociálnej služby len jeden z rodičov dieťaťa?

Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života sa poskytuje za zákonom o sociálnych službách ustanovených podmienok rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a spočíva v poskytnutí starostlivosti o toto dieťa. To znamená, že účastníkom tohto právneho vzťahu pri poskytovaní sociálnych služieb je osoba, ktorá má dieťa v osobnej starostlivosti a ktorá sa „aktivizuje“ na trhu práce, resp. v súvislosti s ním. Ak sa o dieťa starajú obaja rodičia (dieťa majú v osobnej starostlivosti), musia do právneho vzťahu pri poskytovaní služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života vstúpiť obaja rodičia spoločne a nerozdielne, a to spolu so splnením právnych podmienok na poskytovanie tejto sociálnej služby u oboch rodičov súčasne. Uplatňovanie tejto právnej úpravy, pokiaľ ide o osobnú starostlivosť o dieťa, vychádza v zásade z úpravy rodičovských práv a povinností v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine. To, že je dotknutá právna úprava v zákone o sociálnych službách z hľadiska slovného znenia uvedená v jednotnom čísle, teda „rodič“ a nie v množnom čísle „rodičia“ vyplýva z uplatnenia legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, podľa ktorých sa koncipujú práva a povinnosti fyzických osôb v jednotnom čísle.

Podpísať zmluvu o poskytovaní služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, resp. zmluvu o poskytovaní služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa s poskytovateľom tejto sociálnej služby však môže platne aj jeden z manželov - rodičov. Zaviazaní touto uzatvorenou zmluvou však budú obaja manželia - rodičia, a to s poukazom na § 20 zákona o rodine . Podľa § 20 zákona o rodine „Konanie jedného z manželov pri obstarávaní bežných vecí rodiny zaväzuje obidvoch manželov spoločne a nerozdielne. Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak druhý manžel tieto účinky proti inej osobe výslovne vylúčil a ak to bolo tejto osobe známe.“.

Je možné do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov prijať aj také dieťa, ktoré v čase uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby dosiahlo vek 3 rokov?

Zákon o sociálnych službách v § 32b ods.1 ustanovuje, že v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa za ustanovených podmienok poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky veku. Podľa § 74 ods. 2 písm. d) zákona o sociálnych službách je poskytovateľ sociálnej služby, ktorou je služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní tejto sociálnej služby . V súlade s § 74 ods. 7 písm. e) a f) tohto zákona zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby. Z hľadiska možnosti prijatia dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ak poskytovaná starostlivosť o dieťa má byť sociálnou službou poskytovanou rodičovi na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života, nie je v zásade výlučne rozhodujúcou skutočnosťou vek dieťaťa v čase uzatvárania zmluvy o poskytovaní tejto sociálnej služby. Aby bola uzatvorená zmluva o poskytovaní tejto sociálnej služby v súlade s § 32b ods. 1 zákona o sociálnych službách a ide o dieťa, ktoré dovŕši vek tri roky v kalendárnom roku v ktorom sa má poskytovať starostlivosť o toto dieťa v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, môže byť dohodnutý deň začatia poskytovania sociálnej služby v tejto zmluve aj po dni, v ktorom toto dieťa dovŕši v tomto kalendárnom roku tri roky veku, najneskôr však do konca tohto kalendárneho roku. Zároveň však dohodnutý čas poskytovania tejto sociálnej služby v tejto zmluve musí byť určitý, najneskôr do konca tohto kalendárneho roku, v ktorom toto dieťa dovŕši tri roky veku.

V praxi to bude znamenať, že napr. ak dieťa dovŕši dňa 10.4.2017 tri roky veku, môže rodič uzatvoriť s poskytovateľom služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa zmluvu o poskytovaní tejto sociálnej služby aj v tento deň, alebo aj neskôr do konca kalendárneho roku, s tým, že deň začatia poskytovania sociálnej služby v tejto zmluve môže byť aj dňom v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku aj iný deň po dni, v ktorom toto dieťa dovŕši v tomto kalendárnom roku tri roky veku, najneskôr však musí ísť o deň do konca tohto kalendárneho roku, t. j. do 31. 12.2017. Zároveň však dohodnutý čas poskytovania tejto sociálnej služby v tejto zmluve musí byť určitý, najneskôr do konca tohto kalendárneho roku, v ktorom toto dieťa dovŕši tri roky veku, t.j. do 31. 12.2017.

Vyžaduje sa, aby existovali okolnosti na strane rodiča odôvodňujúce potrebu zosúlaďovania rodinného a pracovného života po celú dobu poskytovania starostlivosti o dieťa do troch rokov v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov? Alebo postačuje, pokiaľ tieto okolnosti existujú v čase uzatvárania zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, t. j. v čase prijatia dieťaťa do zariadenia?

Príklad: Dieťa bolo prijaté do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov z dôvodu výkonu aktivít matkou spojených s jej návratom na trh práce. Matka však krátko po návrate do zamestnania opäť otehotnela a nastúpila na materskú dovolenku. Majú takýto rodičia nárok na poskytovanie sociálnej služby aj po dobu, keď matka je opäť na materskej dovolenke? Musia túto okolnosť rodičia oznámiť poskytovateľovi sociálnej služby? Je poskytovateľ sociálnej služby povinný ukončiť poskytovanie sociálnej služby?

Vo všeobecnosti sa sociálna služba poskytuje po dobu trvania právnych podmienok na jej poskytovanie, nakoľko jej poskytovanie je súčasťou individuálnych právnych nárokov jednotlivca v rámci práva sociálneho zabezpečenia. Ak počas poskytovania služby na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku rodič prestane spĺňať podmienky na poskytovanie tejto sociálnej služby, nemožno už túto službu ako sociálnu službu, ďalej poskytovať. Tejto právnej skutočnosti musí zodpovedať aj obsah zmluvných záväzkov poskytovateľa tejto sociálnej služby a prijímateľa tejto sociálnej služby obsiahnutých v písomnej zmluve o poskytovaní tejto sociálnej služby (ukončenie zmluvy).

Z hľadiska možnej kontinuity starostlivosti o dieťa týmto poskytovateľom je potrebné poukázať na skutočnosť, že zákon o sociálnych službách neobmedzuje vykonávanie zárobkovej činnosti či podnikania osôb v oblastiach súvisiacich so starostlivosťou o dieťa, ktorú nemožno zaradiť pod sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách. Poskytovateľ má teda možnosť poskytovať zároveň (súčasne) službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života ako sociálnu službu, a inú činnosť, ktorou je starostlivosť o dieťa poskytovaná iným cieľovým skupinám rodičov, či orientovaná na iné vekové skupiny detí, pričom túto inú činnosť nereguluje právna úprava zákona o sociálnych službách. To znamená, že kontinuita poskytovania starostlivosti o dieťa aj po tom, čo rodič prestane spĺňať podmienky na poskytovanie sociálnej služby, tou istou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, je v zásade možná, avšak na inom právnom základe (i inom zmluvnom základe).

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti