Hlavné menu

Opatrovateľ detí

Opatrovateľ detí môže poskytovať službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života rodičom detí do troch rokov, resp. šiestich rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, v domácom prostredí dieťaťa, v domácom prostredí opatrovateľa detí alebo v účelovo vytvorenom vhodnom priestore zamestnávateľa rodiča , pričom jeden opatrovateľ môže poskytovať starostlivosť najviac štyrom deťom do troch, resp. šiestich rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Opatrovateľ detí musí spĺňať kvalifikačné predpoklady a preukázať právny vzťah k priestorom , v ktorých sa poskytuje sociálna služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života. Účel, na ktorý sa tieto priestory užívajú, musí preukázať v konaní o zápis do registra sociálnych služieb na príslušnom vyššom územnom celku.

Opatrovateľ detí nemusí spĺňať materiálne, hygienické a priestorové podmienky pri opatrovaní detí v domácom prostredí , ktoré nepodlieha pôsobnosti vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk