Hlavné menu

Je možné v zariadení sociálnych služieb pre deti do 3 rokov veku dieťaťa (§ 32b ) poskytovať starostlivosť aj deťom starším? A za akých podmienok?

Zákon o sociálnych službách v §32b ods.4 taxatívne vymedzuje oprávnené obdobie z hľadiska posudzovania veku dieťaťa pre poskytovanie starostlivosti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Poskytovanie starostlivosti o dieťa je možné do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov dieťaťa (napr. dieťa narodené v mesiacoch január až august do 31. augusta príslušného roku a dieťa narodené v mesiacoch september až december až do 31. augusta nasledujúceho roku). Poskytovať starostlivosť o dieťa inej vekovej kategórie zákon o sociálnych službách nepripúšťa ( výnimkou je len nižšie uvedené prechodné ustanovenie zákona o sociálnych službách, ktoré chráni zmluvné právne vzťahy starostlivosti o dieťa vzniknuté do nadobudnutia účinnosti tzv. „jasličkovej“ novely zákona o sociálnych službách).

V rámci prechodných ustanovení §110z ods. 3 zákona o sociálnych službách sa podmienka veku na účely poskytovania sociálnej služby podľa § 32b považuje za splnenú u dieťaťa, ktorému sa na základe zmluvy uzatvorenej k 28. februáru 2017 poskytovala starostlivosť v rozsahu ustanovenom pre sociálnu službu podľa § 32b a túto starostlivosť bude uvedená osoba poskytovať dieťaťu aj po 28. februári 2017, a to do uplynutia platnosti tejto zmluvy, najdlhšie však do 31. decembra 2018. Platnosť zmluvy podľa prvej vety nemožno po 28. februári 2017 predĺžiť. Tzn., že v prípade existujúcich zariadení sa poskytuje starostlivosť aj deťom, ktorých vek k 28.februáru 2017 prekročil vekovú hranicu troch rokov. Podľa tejto právnej úpravy je možné poskytovať starostlivosť v existujúcom zariadení aj naďalej, a to do uplynutia platnosti zmlúv o poskytovaní starostlivosti dieťaťu uzatvorenej medzi poskytovateľom a rodičom do 28. februára 2017, ale najdlhšie do 31.decembra 2018.

Z uvedeného vyplýva, že zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, na ktoré sa vzťahuje vyššie uvedené prechodné ustanovenie, môžu v zásade poskytovať starostlivosť deťom aj po dovŕšení ich 3 rokov veku, a to len na základe zmluvy uzatvorenej do 28. februára 2017.

Ak by ste mali záujem poskytovať starostlivosť aj o staršie deti ako tri roky, je potrebné ju poskytovať nie ako sociálnu službu, ale ako inú hlavnú činnosť alebo doplnkovú činnosť so špecifickým charakterom prevádzky - prevádzka organizovaná oddelene od prevádzky zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, podľa iných prevádzkových pravidiel (prevádzka zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa nie je „pridruženým“ poskytovaním starostlivosti o deti iných vekových kategórií ovplyvňovaná), teda v oddelenom režime, t.j, priestorovo oddelenú, personálne oddelenú, finančne oddelenú, resp. materiálno-technicky oddelenú. Zákon o sociálnych službách Vám nebráni poskytovať aj iné druhy služieb, avšak oddelene od sociálnych služieb, za ustanovených podmienok s možnosťou zdieľania administratívneho, prevádzkového a technického zázemia v osobe prevádzkovateľa „zlúčených“ a inak samostatných prevádzok.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk