Hlavné menu

Je zo strany VÚC oprávnené žiadať od neverejného poskytovateľa sociálnej služby súpis jeho majetku?

Vyššie územné celky v rámci konaní o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb pre druh sociálnej služby poskytovanej v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku pri posudzovaní skutkového stavu skúmajú aj materiálno technické podmienky poskytovania služby, ktorá sa týka inventárneho súpisu majetku pre poskytovanie sociálnej služby, t. z. materiálno- technická vybavenosť priestorov na poskytovanie starostlivosti o deti, ale aj údaje o finančných podmienkach na poskytovanie sociálnej služby. Legitimitu tomuto zisťovaniu dávajú ustanovenia § 64 ods. 3 písm. c), f) a h) zákona o sociálnych službách v spojení s rozhodovacou pôsobnosťou príslušného vyššieho územného celku v správnom konaní § 65 ods. 6 písm. d)( rozhodnutie o nezapísaní do registra poskytovateľov sociálnych služieb ak na poskytovanie sociálnej služby nie sú vytvorené priestorové podmienky, personálne podmienky, materiálne podmienky, finančné podmienky a hygienické podmienky).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk