Hlavné menu

Môžem ako jeden zriaďovateľ prevádzkovať v tých istých prenajatých priestoroch dve zariadenia- MŠ a zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa?

Zákon o sociálnych službách nie je právnou prekážkou v prevádzkovaní dvoch typov zariadení v jednom objekte pri splnení zákonom stanovených podmienok. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa musí byť od materskej školy priestorovo, finančne, materiálne či personálne oddelené. Na zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku sa bude vzťahovať právna úprava zákona o sociálnych službách a na materskú školu spolu s jedálňou právna úprava zákona č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk